అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
తీర్దానాం థర్శనం శరేయః సనానం చ భరతర్షభ
శరవణం చ మహాప్రాజ్ఞ శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
2 పృదివ్యాం యాని తీర్దాని పుణ్యాని భరతర్షభ
వక్తుమ అర్హసి మే తాని శరొతాస్మి నియతః పరభొ
3 [భ]
ఇమమ అఙ్గిరసా పరొక్తం తీర్దవంశం మహాథ్యుతే
శరొతుమ అర్హసి భథ్రం తే పరాప్స్యసే ధర్మమ ఉత్తమమ
4 తపొవనగతం విప్రమ అభిగమ్య మహామునిమ
పప్రచ్ఛాఙ్గిరసం వీర గౌతమః సంశితవ్రతః
5 అస్తి మే భగవన కశ చిత తీర్దేభ్యొ ధర్మసంశయః
తత సర్వం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తన మే శంస మహామునే
6 ఉపస్పృశ్య ఫలం కిం సయాత తేషు తీర్దేషు వై మునే
పరేత్య భావే మహాప్రాజ్ఞ తథ యదాస్తి తదా వథ
7 [అ]
సప్తాహం చన్థ్ర భాగాం వై వితస్తామ ఊర్మిమాలినీమ
విగాహ్య వై నిరాహారొ నిర్మమొ మునివథ భవేత
8 కాశ్మీర మణ్డలే నథ్యొ యాః పతన్తి మహానథమ
తా నథీః సిన్ధుమ ఆసాథ్య శీలవాన సవర్గమ ఆప్నుయాత
9 పుష్కరం చ పరభాసం చ నైమిషం సాగరొథకమ
థేవికామ ఇన్థ్ర మార్గం చ సవర్ణబిన్థుం విగాహ్య చ
విబొధ్యతే విమానస్దః సొ ఽపసరొభిర అభిష్టుతః
10 హిరణ్యబిన్థుం విక్షొభ్య పరయతశ చాభివాథ్య తమ
కుశే శయం చ థేవత్వం పూయతే తస్య కిల్బిషమ
11 ఇన్థ్ర తొయాం సమాసాథ్య గన్ధమాథన సంనిధౌ
కరతొయాం కురఙ్గేషు తరిరాత్రొపొషితొ నరః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి విగాహ్య నియతః శుచిః
12 గఙ్గా థవరే కుశావర్తే బిల్వకే నేమిపర్వతే
తదా కనఖలే సనాత్వా ధూతపాప్మా థివం వరజేత
13 అపాం హరథ ఉపస్పృశ్య వాజపేయఫలం లభేత
బరహ్మ చారీ జితక్రొధః సత్యసంధస తవ అహింసకః
14 యత్ర భాగీరదీ గఙ్గా భజతే థిశమ ఉత్తరామ
మహేశ్వరస్య నిష్ఠానే యొ నరస తవ అభిషిచ్యతే
ఏకమాసం నిరాహారః సవయం పశ్యతి థేవతాః
15 సప్త గఙ్గే తరిగఙ్గే చ ఇన్థ్ర మార్గే చ తర్పయన
సుధాం వై లభతే భొక్తుం యొ నరొ జాయతే పునః
16 మహాశ్రమ ఉపస్పృశ్య యొ ఽగనిహొత్రపరః శుచిః
ఏకమాసం నిరాహారః సిథ్ధిం మాసేన స వరజేత
17 మహాహ్రథ ఉపస్పృశ్య భృగుతుఙ్గే తవ అలొలుపః
తరిరాత్రొపొషితొ భూత్వా ముచ్యతే బరహ్మహత్యయా
18 కన్యా కూప ఉపస్పృశ్య బలాకాయాం కృతొథకః
థేవేషు కీర్తిం లభతే యశసా చ విరాజతే
19 థేశకాల ఉపస్పృశ్య తదా సున్థరికా హరథే
అశ్విభ్యాం రూపవర్చస్యం పరేత్య వై లభతే నరః
20 మహాగఙ్గామ ఉపస్పృశ్య కృత్తికాఙ్గారకే తదా
పక్షమ ఏకం నిరాహారః సవర్గమ ఆప్నొతి నిర్మలః
21 వైమానిక ఉపస్పృశ్య కిఙ్కిణీకాశ్రమే తదా
నివాసే ఽపసరసాం థివ్యే కామచారీ మహీయతే
22 కాలికాశ్రమమ ఆసాథ్య విపాశాయాం కృతొథకః
బరహ్మ చారీ జితక్రొధస తరిరాత్రాన ముచ్యతే భవాత
23 ఆశ్రమే కృత్తికానాం తు సనాత్వా యస తర్పయేత పితౄన
తొషయిత్వా మహాథేవం నిర్మలః సవర్గమ ఆప్నుయాత
24 మహాపుర ఉపస్పృశ్య తరిరాత్రొపొషితొ నరః
తరసానాం సదావరాణాం చ థవిపథానాం భయం తయజేత
25 థేవథారు వనే సనాత్వా ధూతపాప్మా కృతొథకః
థేవలొకమ అవాప్నొతి సప్తరాత్రొషితః శుచిః
26 కౌశన్తే చ కుశ సతమ్బే థరొణ శర్మ పథే తదా
ఆపః పరపతనే సనాతః సేవ్యతే సొ ఽపసరొగణైః
27 చిత్రకూటే జనస్దానే తదా మన్థాకినీ జలే
విగాహ్య వై నిరాహారొ రాజలక్ష్మీం నిగచ్ఛతి
28 శయామాయాస తవ ఆశ్రమం గత్వా ఉష్య చైవాభిషిచ్య చ
తరీంస తరిరాత్రాన స సంధాయ గన్ధర్వనగరే వసేత
29 రమణ్యాం చ ఉపస్పృశ్య తదా వై గన్ధతారికే
ఏకమాసం నిరాహారస తవ అన్తర్ధానఫలం లభేత
30 కౌశికీ థవారమ ఆసాథ్య వాయుభక్షస తవ అలొలుపః
ఏకవింశతిరాత్రేణ సవర్గమ ఆరొహతే నరః
31 మతఙ్గ వాప్యాం యః సనాయాథ ఏకరాత్రేణ సిధ్యతి
విగాహతి హయ అనాలమ్బమ అన్ధకం వై సనాతనమ
32 నైమిషే సవర్గతీర్దే చ ఉపస్పృశ్య జితేన్థ్రియః
ఫలం పురుషమేధస్య లభేన మాసం కృతొథకః
33 గఙ్గా హరథ ఉపస్పృశ్య తదా చైవొత్పలా వనే
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి తత్ర మాసం కృతొథకః
34 గఙ్గాయమునయొస తీర్దే తదా కాలంజరే గిరౌ
షష్టిహ్రథ ఉపస్పృశ్య థానం నాన్యథ విశిష్యతే
35 థశ తీర్దసహస్రాణి తిస్రః కొట్యస తదాపరాః
సమాగచ్ఛన్తి మాఘ్యాం తు పరయాగే భరతర్షభ
36 మాఘమాసం పరయాగే తు నియతః సంశితవ్రతః
సనాత్వా తు భరతశ్రేష్ఠ నిర్మలః సవర్గమ ఆప్నుయాత
37 మరుథ్గణ ఉపస్పృశ్య పితౄణామ ఆశ్రమే శుచిః
వైవస్వతస్య తీర్దే చ తీర్దభూతొ భవేన నరః
38 తదా బరహ్మశిరొ గత్వా భాగీరద్యాం కృతొథకః
ఏకమాసం నిరాహారః సొమలొకమ అవాప్నుయాత
39 కపొతకే నరః సనాత్వా అష్టావక్రే కృతొథకః
థవాథశాహం నిరాహారొ నరమేధ ఫలం లభేత
40 ముఞ్జ పృష్ఠం గయాం చైవ నిరృతిం థేవ పర్వతమ
తృతీయాం కరౌఞ్చపాథీం చ బరహ్మహత్యా విశుధ్యతి
41 కలశ్యాం వాప్య ఉపస్పృశ్య వేథ్యాం చ బహుశొ జలామ
అగ్నేః పురే నరః సనాత్వా విశాలాయాం కృతొథకః
థేవ హరథ ఉపస్పృశ్య బరహ్మభూతొ విరాజతే
42 పురాపవర్తనం నన్థాం మహానన్థాం చ సేవ్య వై
నన్థనే సేవ్యతే థాన్తస తవ అప్సరొభిర అహింసకః
43 ఉర్వశీ కృత్తికా యొగే గత్వా యః సుసమాహితః
లౌహిత్యే విధివత సనాత్వా పుణ్డరీకఫలం లభేత
44 రామహ్రథ ఉపస్పృశ్య విశాలాయాం కృతొథకః
థవాథశాహం నిరాహారః కల్మషాథ విప్రముచ్యతే
45 మహాహ్రథ ఉపస్పృశ్య శుథ్ధేన మనసా నరః
ఏకమాసం నిరాహారొ జమథగ్నిగతిం లభేత
46 విన్ధ్యే సంతాప్య చాత్మానం సత్యసంధస తవ అహింసకః
షణ మాసం పథమ ఆస్దాయ మాసేనైకేన శుధ్యతి
47 నర్మథాయామ ఉపస్పృశ్య తదా సూర్పారకొథకే
ఏకపక్షం నిరాహారొ రాజపుత్రొ విధీయతే
48 జమ్బూ మార్గే తరిభిర మాసైః సంయతః సుసమాహితః
అహొరాత్రేణ చైకేన సిథ్ధిం సమధిగచ్ఛతి
49 కొకా ముఖే విగాహ్యాపొ గత్వా చణ్డాలికాశ్రమమ
శాకభక్షశ చీరవాసాః కుమారీర విన్థతే థశ
50 వైవస్వతస్య సథనం న స గచ్ఛేత కథా చన
యస్య కన్యా హరథే వాసొ థేవలొకం స గచ్ఛతి
51 పరభాసే తవ ఏకరాత్రేణ అమావాస్యాం సమాహితః
సిధ్యతే ఽతర మహాబాహొ యొ నరొ జాయతే పునః
52 ఉజ్జానక ఉపస్పృశ్య ఆర్ష్టిషేణస్య చాశ్రమే
పిఙ్గాయాశ చాశ్రమే సనాత్వా సర్వపాపైః పరముచ్యతే
53 కుల్యాయాం సముపస్పృశ్య జప్త్వా చైవాఘ మర్షణమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి తరిరాత్రొపొషితః శుచిః
54 పిణ్డారక ఉపస్పృశ్య ఏక రాత్రొషితొ నరః
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి పరభాతాం శర్వరీం శుచిః
55 తదా బరహ్మసరొ గత్వా ధర్మారణ్యొపశొభితమ
పుణ్డరీకమ అవాప్నొతి పరభాతాం శర్వరీం శుచిః
56 మైనాకే పర్వతే సనాత్వా తదా సంధ్యామ ఉపాస్య చ
కామం జిత్వా చ వై మాసం సర్వమేధ ఫలం లభేత
57 విఖ్యాతొ హిమవాన పుణ్యః శంకరశ్వశురొ గిరిః
ఆకరః సర్వరత్నానాం సిథ్ధచారణసేవితః
58 శరీరమ ఉత్సృజేత తత్ర విధిపూర్వమ అనాశకే
అధ్రువం జీవితం జఞాత్వా యొ వై వేథాన్తగొ థవిజః
59 అభ్యర్చ్య థేవతాస తత్ర నమస్కృత్య మునీంస తదా
తతః సిథ్ధొ థివం గచ్ఛేథ బరహ్మలొకం సనాతనమ
60 కామం కరొధం చ లొభం చ యొ జిత్వా తీర్దమ ఆవసేత
న తేన కిం చిన న పరాప్తం తీర్దాభిగమనాథ భవేత
61 యాన్య అగమ్యాని తీర్దాని థుర్గాణి విషమాణి చ
మనసా తాని గమ్యాని సర్వతీర్దసమాసతః
62 ఇథం మేధ్యమ ఇథం ధన్యమ ఇథం సవర్గ్యమ ఇథం సుఖమ
ఇథం రహస్యం థేవానామ ఆప్లావ్యానాం చ పావనమ
63 ఇథం థథ్యాథ థవిజాతీనాం సాధూనామ ఆత్మజస్య వా
సుహృథాం చ జపేత కర్ణే శిష్యస్యానుగతస్య వా
64 థత్తవాన గౌతమస్యేథమ అఙ్గిరా వై మహాతపాః
గురుభిః సమనుజ్ఞాతః కాశ్యపేన చ ధీమతా
65 మహర్షీణామ ఇథం జప్యం పావనానాం తదొత్తమమ
జపంశ చాభ్యుత్దితః శశ్వన నిర్మలః సవర్గమ ఆప్నుయాత
66 ఇథం యశ చాపి శృణుయాథ రహస్యం తవ అఙ్గిరొ మతమ
ఉత్తమే చ కులే జన్మ లభేజ జాతిం చ సంస్మరేత