అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఇథం మే తత్త్వతొ రాజన వక్తుమ అర్హసి భారత
అహింసయిత్వా కేనేహ బరహ్మహత్యా విధీయతే
2 [భ]
వయాసమ ఆమన్త్ర్య రాజేన్థ్ర పురా యత పృష్టవాన అహమ
తత తే ఽహం సంప్రవక్ష్యామి తథ ఇహైకమనాః శృణు
3 చతుర్దస తవం వసిష్ఠస్య తత్త్వమ ఆఖ్యాహి మే మునే
అహింసయిత్వా కేనేహ బరహ్మహత్యా విధీయతే
4 ఇతి పృష్టొ మహారాజ పరాశర శరీరజః
అబ్రవీన నిపుణొ ధర్మే నిఃసంశయమ అనుత్తమమ
5 బరాహ్మణం సవయమ ఆహూయ భిక్షార్దే కృశ వృత్తినమ
బరూయాన నాస్తీతి యః పశ్చాత తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
6 మధ్యస్దస్యేహ విప్రస్య యొ ఽనూచానస్య భారత
వృత్తిం హరతి థుర్బుథ్ధిస తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
7 గొకులస్య తృషార్తస్య జలార్దే వసుధాధిప
ఉత్పాథయతి యొ విఘ్నం తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
8 యః పరవృత్తాం శరుతిం సమ్యక శాస్త్రం వా మునిభిః కృతమ
థూషయత్య అనభిజ్ఞాయ తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
9 ఆత్మజాం రూపసంపన్నాం మహతీం సథృశే వరే
న పరయచ్ఛతి యః కన్యాం తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
10 అధర్మనిరతొ మూఢొ మిద్యా యొ వై థవిజాతిషు
థథ్యాన మర్మాతిగం శొకం తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
11 చక్షుషా విప్రహీనస్య పఙ్గులస్య జడస్య వా
హరేత యొ వై సర్వస్వం తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ
12 ఆశ్రమే వా వనే వా యొ గరామే వా యథి వా పురే
అగ్నిం సముత్సృజేన మొహాత తం విథ్యాథ బరహ్మ ఘాతినమ