అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 151)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం శరేయః పురుషస్యేహ కిం కుర్వన సుఖమ ఏధతే
విపాప్మా చ భవేత కేన కిం వా కల్మష నాశనమ
2 [భ]
అయం థైవతవంశొ వై ఋషివంశసమన్వితః
థవిసంధ్యం పఠితః పుత్ర కల్మషాపహరః పరః
3 థేవాసురగురుర థేవః సర్వభూతనమస్కృతః
అచిన్త్యొ ఽదాప్య అనిర్థేశ్యః సర్వప్రాణొ హయ అయొనిజః
4 పితామహొ జగన నాదః సావిత్రీ బరహ్మణః సతీ
వేథ భూర అద కర్తా చ విష్ణుర నారాయణః పరభుః
5 ఉమాపతిర విరూపాక్షః సకన్థః సేనాపతిస తదా
విశాఖొ హుతభుగ వాయుశ చన్థ్రాథిత్యౌ పరభాకరౌ
6 శక్రః శచీపతిర థేవొ యమొ ధూమొర్ణయా సహ
వరుణః సహ గౌర యా చ సహ ఋథ్ధ్యా ధనేశ్వరః
7 సౌమ్యా గౌః సురభిర థేవీ విశ్రవాశ చ మహాన ఋషిః
షట కాలః సాగరొ గాఙ్గా సరవన్త్యొ ఽద మరుథ్గణాః
8 వాలఖిల్యాస తపఃసిథ్ధాః కృష్ణథ్వైపాయనస తదా
నారథః పర్వతశ చైవ విశ్వావసుర హహాహుహూః
9 తుమ్బరుశ చిత్రసేనశ చ థేవథూతశ చ విశ్రుతః
థేవకన్యా మహాభాగా థివ్యాశ చాప్సరసాం గణాః
10 ఉర్వశీ మేనకా రమ్భా మిశ్రకేశీ అలమ్బుషా
విశ్వాచీ చ ఘృతాచీ చ పఞ్చ చూడా తిలొత్తమా
11 ఆథిత్యా వసవొ రుథ్రాః సాశ్వినః పితరొ ఽపి చ
ధర్మః సత్యం తపొ థీక్షా వయవసాయః పితామహః
12 శర్వర్యొ థివసాశ చైవ మారీచః కశ్యపస తదా
శుక్రొ బృహస్పతిర భౌమొ బుధొ రాహుః శనైశ్చరః
13 నక్షత్రాణ్య ఋతవశ చైవ మాసాః సంధ్యాః స వత్సరాః
వైనతేయాః సముథ్రాశ చ కథ్రుజాః పన్నగాస తదా
14 శతథ్రూశ చ విపాశా చ చన్థ్ర భాగా సరస్వతీ
సిన్ధుశ చ థేవికా చైవ పుష్కరం తీర్దమ ఏవ చ
15 గఙ్గా మహానథీ చైవ కపిలా నర్మథా తదా
కమ్పునా చ విశల్యా చ కరతొయామ్బువాహినీ
16 సరయూర గణ్డకీ చైవ లొహిత్యశ చ మహానథః
తామ్రారుణా వేత్రవతీ పర్ణాశా గౌతమీ తదా
17 గొథావరీ చ వేణ్ణా చ కృష్ణ వేణా తదాథ్రిజా
థృషథ్వతీ చ కావేరీ వంక్షుర మన్థాకినీ తదా
18 పరయాగం చ పరభాసం చ పుణ్యం నైమిషమ ఏవ చ
తచ చ విశ్వేశ్వర సదానం యత్ర తథ విమలం సరః
19 పుణ్యతీర్దైర్శ చ కలిలం కురుక్షేత్రం పరకీర్తితమ
సిన్ధూత్తమం తపొ థానం జమ్బూ మార్గమ అదాపి చ
20 హిరణ్వతీ వితస్తా చ తదైవేక్షుమతీ నథీ
వేథ సమృతిర వైథసినీ మలవాసాశ చ నథ్య అపి
21 భూమిభాగాస తదా పుణ్యా గఙ్గా థవారమ అదాపి చ
ఋషికుల్యాస తదా మేధ్యా నథీ చిత్రపదా తదా
22 కౌశికీ యమునా సీతా తదా చర్మణ్వతీ నథీ
నథీ భీమ రదీ చైవ బాహుథా చ మహానథీ
మహేన్థ్ర వాణీ తరిథివా నీలికా చ సరస్వతీ
23 నన్థా చాపరనన్థా చ తదా తీర్దం మహాహ్రథమ
గయాద ఫల్గు తీర్దం చ ధర్మారణ్యం సురైర వృతమ
24 తదా థేవ నథీ పుణ్యా సరశ చ బరహ్మనిర్మితమ
పుణ్యం తరిలొకవిఖ్యాతం సర్వపాపహరం శివమ
25 హిమవాన పర్వతశ చైవ థివ్యౌషధిసమన్వితః
విన్ధ్యొ ధాతువిచిత్రాఙ్గస తీర్దవాన ఔషధాన్వితః
26 మేరుర మహేన్థ్రొ మలయః శవేతశ చ రజతా చితః
శృఙ్గవాన మన్థరొ నీలొ నిషధొ థర్థురస తదా
27 చిత్రకూటొ ఽఞజనాభశ చ పర్వతొ గన్ధమాథనః
పుణ్యః సొమగిరిశ చైవ తదైవాన్యే మహీధరాః
థిశశ చ విథిశశ చైవ కషితిః సర్వే మహీరుహాః
28 విశ్వే థేవా నభశ చైవ నక్షత్రాణి గరహాస తదా
పాన్తు వః సతతం థేవాః కీర్తితాకీర్తితా మయా
29 కీర్తయానొ నరొ హయ ఏతాన ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః
సతువంశ చ పరతినన్థంశ చ ముచ్యతే సర్వతొ భయాత
సర్వసంకరపాపేభ్యొ థేవతా సతవనన్థకః
30 థేవతాన అన్తరం విప్రాంస తపఃసిథ్ధాంస తపొ ఽధికాన
కీర్తితాన కీర్తయిష్యామి సర్వపాపప్రమొచనాన
31 యవక్రీతొ ఽద రైభ్యశ చ కక్షీవాన ఔశిజస తదా
భృగ్వఙ్గిరాస తదా కణ్వొ మేధాతిదిర అద పరభుః
బర్హీ చ గుణసంపన్నః పరాచీం థిశమ ఉపాశ్రితాః
32 భథ్రాం థిశం మహాభాగా ఉల్ముచుః పరముచుస తదా
ముముచుశ చ మహాభాగః సవస్త్య ఆత్రేయశ చ వీర్యవాన
33 మిత్రా వరుణయొః పుత్రస తదాగస్త్యః పరతాపవాన
థృఢాయుశ చొర్ధ్వబాహుశ చ విశ్రుతావ ఋషిసత్తమౌ
34 పశ్చిమాం థిశమ ఆశ్రిత్య య ఏధన్తే నిబొధ తాన
ఉషథ్గుః సహ సొథర్యైః పరివ్యాధశ చ వీర్యవాన
35 ఋషిర థీర్ఘతమాశ చైవ గౌతమః కశ్యపస తదా
ఏకతశ చ థవితశ చైవ తరితశ చైవ మహర్షయః
అత్రేః పుత్రశ చ ధర్మాత్మా తదా సారస్వతః పరభుః
36 ఉత్తరాం థిశమ ఆశ్రిత్య య ఏధన్తే నిబొధ తాన
అత్రిర వసిష్ఠః శక్తిశ చ పారాశర్యశ చ వీర్యవాన
37 విశ్వామిత్రొ భరథ్వాజొ జమథగ్నిస తదైవ చ
ఋచీక పౌత్రొ రామశ చ ఋషిర ఔథ్థాలకిస తదా
38 శవేతకేతుః కొహలశ చ విపులొ థేవలస తదా
థేవ శర్మా చ ధౌమ్యశ చ హస్తికాశ్యప ఏవ చ
39 లొమశొ నాచికేతశ చ లొమహర్షణ ఏవ చ
ఋషిర ఉగ్రశ్రవాశ చైవ భార్గవశ చయవనస తదా
40 ఏష వై సమవాయస తే ఋషిథేవ సమన్వితః
ఆథ్యః పరకీర్తితొ రాజన సర్వపాపప్రమొచనః
41 నృగొ యయాతిర నహుషొ యథుః పూరుశ చ వీర్యవాన
ధున్ధుమారొ థిలీపశ చ సగరశ చ పరతాపవాన
42 కృశాశ్వొ యౌవనాశ్వశ చ చిత్రాశ్వః సత్యవాంస తదా
థుఃషన్తొ భరతశ చైవ చక్రవర్తీ మహాయశాః
43 యవనొ జనకశ చైవ తదా థృఢరదొ నృపః
రఘుర నరవరశ చైవ తదా థశరదొ నృపః
44 రామొ రాక్షసహా వీరః శశబిన్థుర భగీరదః
హరిశ్చన్థ్రొ మరుత్తశ చ జహ్నుర జాహ్నవి సేవితా
45 మహొథయొ హయ అలర్కశ చ ఐలశ చైవ నరాధిపః
కరంధమొ నరశ్రేష్ఠః కధ్మొరశ చ నరాధిపః
46 థక్షొ ఽమబరీషః కుకురొ రవతశ చ మహాయశాః
ముచుకున్థశ చ రాజర్షిర మిత్ర భానుః పరియం కరః
47 తరసథస్యుస తదా రాజా శవేతొ రాజర్షిసత్తమః
మహాభిషశ చ విఖ్యాతొ నిమి రాజస తదాష్టకః
48 ఆయుః కషుపశ చ రాజర్షిః కక్షేయుశ చ నరాధిపః
శిబిర ఔశీనరశ చైవ గయశ చైవ నరాధిపః
49 పరతర్థనొ థివొథాసః సౌథాసః కొసలేశ్వరః
ఐలొ నలశ చ రాజర్షిర మనుశ చైవ పరజాపతిః
50 హవిధ్రశ చ పృషధ్రశ చ పరతీపః శంతనుస తదా
కక్షసేనశ చ రాజర్షిర యే చాన్యే నానుకీర్తితాః
51 మా విఘ్నం మా చ మే పాపం మా చ మే పరిపన్దినః
ధరువొ జయొ మే నిత్యం సయాత పరత్ర చ పరా గతిః