అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 152)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తూష్ణీంభూతే తథా భీష్మే పటే చిత్రమ ఇవార్పితమ
ముహూర్తమ ఇవ చ ధయాత్వా వయాసః సత్యవతీ సుతః
నృపం శయానం గాఙ్గేయమ ఇథమ ఆహ వచస తథా
2 రాజన పరకృతిమ ఆపన్నః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
సహితొ భరాతృభిః సర్వైః పార్దివైశ చానుయాయిభిః
3 ఉపాస్తే తవాం నరవ్యాఘ్ర సహ కృష్ణేన ధీమతా
తమ ఇమం పురయానాయ తవమ అనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
4 ఏవమ ఉక్తొ భగవతా వయాసేన పృదివీపతిః
యుధిష్ఠిరం సహామాత్యమ అనుజజ్ఞే నథీ సుతః
5 ఉవాచ చైనం మధురం తతః శాంతనవొ నృపః
పరవిశస్వ పురం రాజన వయేతు తే మానసొ జవరః
6 యజస్వ వివిధైర యజ్ఞైర బహ్వ అన్నైః సవాప్తథక్షిణైః
యయాతిర ఇవ రాజేన్థ్ర శరథ్థా థమపురఃసరః
7 కషత్రధర్మరతః పార్ద పితౄన థేవాంశ చ తర్పయ
శరేయసా యొక్ష్యసే చైవ వయేతు తే మానసొ జవరః
8 రఞ్జయస్వ పరజాః సర్వాః పరకృతీః పరిసాన్త్వయ
సుహృథః ఫలసత్కారైర అభ్యర్చయ యదార్హతః
9 అను తవాం తాత జీవన్తు మిత్రాణి సుహృథస తదా
చైత్యస్దానే సదితం వృక్షం ఫలవన్తమ ఇవ థవిజాః
10 ఆగన్తవ్యం చ భవతా సమయే మమ పార్దివ
వినివృత్తే థినకరే పరవృత్తే చొత్తరాయణే
11 తదేత్య ఉక్త్వా తు కౌన్తేయః సొ ఽభివాథ్య పితామహమ
పరయయౌ సపరీవారొ నగరం నాగసాహ్వయమ
12 ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య గాన్ధారీం చ పతివ్రతామ
సహ తైర ఋషిభిః సర్వైర భరాతృభిః కేశవేన చ
13 పౌరజానపథైశ చైవ మన్త్రివృథ్ధైశ చ పార్దివః
పరవివేశ కురుశ్రేష్ఠ పురం వారణసాహ్వయమ