అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 150)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 కార్యతే యచ చ కరియతే సచ చాసచ చ కృతం తతః
తత్రాశ్వసీత సత్కృత్వా అసత్కృత్వా న విశ్వసేత
2 కాల ఏవాత్ర కాలేన నిగ్రహానుగ్రహౌ థథత
బుథ్ధిమ ఆవిశ్య భూతానాం ధర్మార్దేషు పరవర్తతే
3 యథా తవ అస్య భవేథ బుథ్ధిర ధర్మ్యా చార్దప్రథర్శినీ
తథాశ్వసీత ధర్మాత్మా థృఢబుథ్ధిర న విశ్వసేత
4 ఏతావన మాత్రమ ఏతథ ధి భూతానాం పరాజ్ఞలక్షణమ
కాలయుక్తొ ఽపయ ఉభయ విచ ఛేషమ అర్దం సమాచరేత
5 యదా హయ ఉపస్దితైశ్వర్యాః పూజయన్తే నరా నరాన
ఏవమ ఏవాత్మనాత్మానం పూజయన్తీహ ధార్మికాః
6 న హయ అధర్మతయా ధర్మం థథ్యాత కాలః కదం చన
తస్మాథ విశుథ్ధమ ఆత్మానం జానీయాథ ధర్మచారిణమ
7 సప్రష్టుమ అప్య అసమర్దొ హి జవలన్తమ ఇవ పావకమ
అధర్మః సతతొ ధర్మం కాలేన పరిరక్షితమ
8 కార్యావ ఏతౌ హి కాలేన ధర్మొ హి విజయావహః
తరయాణామ అపి లొకానామ ఆలొక కరణొ భవేత
9 తత్ర కశ చిన నయేత పరాజ్ఞొ గృహీత్వైవ కరే నరమ
ఉహ్యమానః స ధర్మేణ ధర్మే బహు భయచ ఛలే