అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 149)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
నాభాగ ధేయః పరాప్నొతి ధనం సుబలవాన అపి
భాగధేయాన్వితస తవ అర్దాన కృశొ బాలశ చ విన్థతి
2 నాలాభ కాలే లభతే పరయత్నే ఽపి కృతే సతి
లాభకాలే ఽపరయత్నేన లభతే విపులం ధనమ
కృతయత్నాఫలాశ చైవ థృశ్యన్తే శతశొ నరాః
3 యథి యత్నొ భవేన మర్త్యః స సర్వం ఫలమ ఆప్నుయాత
నాలభ్యం చొపలభ్యేత నృణాం భరతసత్తమ
4 యథా పరయత్నం కృతవాన థృశ్యతే హయ అఫలొ నరః
మార్గన నయశతైర అర్దాన అమార్గంశ చాపరః సుఖీ
5 అకార్యమ అసకృత కృత్వా థృశ్యన్తే హయ అధనా నరాః
ధనయుక్తాస తవ అధర్మస్దా థృశ్యన్తే చాపరే జనాః
6 అధీత్య నీతిం యస్మాచ చ నీతియుక్తొ న థృశ్యతే
అనభిజ్ఞశ చ సాచివ్యం గమితః కేన హేతునా
విథ్యా యుక్తొ హయ అవిథ్యశ చ ధనవాన థుర్గతస తదా
7 యథి విథ్యామ ఉపాశ్రిత్య నరః సుఖమ అవాప్నుయాత
న విథ్వాన విథ్యయా హీనం వృత్త్యర్దమ ఉపసంశ్రయేత
8 యదా పిపాసాం జయతి పురుషః పరాప్య వై జలమ
థృష్టార్దొ విథ్యయాప్య ఏవమ అవిథ్యాం పరజహేన నరః
9 నాప్రాప్తకాలొ మరియతే విథ్ధః శరశతైర అపి
తృణాగ్రేణాపి సంస్పృష్టః పరాప్తకాలొ న జీవతి
10 [భ]
ఈహమానః సమారమ్భాన యథి నాసాథయేథ ధనమ
ఉగ్రం తపః సమారొహేన న హయ అనుప్తం పరరొహతి
11 థానేన భొగీ భవతి మేధావీ వృథ్ధసేవయా
అహింసయా చ థీర్ఘాయుర ఇతి పరాహుర మనీషిణః
12 తస్మాథ థథ్యాన న యాచేత పూజయేథ ధార్మికాన అపి
సవాభాషీ పరియ కృచ ఛుథ్ధః సర్వసత్త్వావిహింసకః
13 యథా పరమాణ పరభవః సవభావశ చ సుఖాసుఖే
మశ కీట పిపీలానాం సదిరొ భవ యుధిష్ఠిర