అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 148)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యే చ ధర్మమ అసూయన్తి యే చైనం పర్యుపాసతే
బరవీతు భగవాన ఏతత కవ తే గచ్ఛన్తి తాథృశాః
2 [భ]
రజసా తమసా చైవ సమవస్తీర్ణ చేతసః
నరకం పరతిపథ్యన్తే ధర్మవిథ్వేషిణొ నరాః
3 యే తు ధర్మం మహారాజ సతతం పర్యుపాసతే
సత్యార్జవ పరాః సన్తస తే వై సవర్గభుజొ నరాః
4 ధర్మ ఏవ రతిస తేషామ ఆచార్యొపాసనాథ భవేత
థేవలొకం పరపథ్యన్తే యే ధర్మం పర్యుపాసతే
5 మనుష్యా యథి వా థేవాః శరీరమ ఉపతాప్య వై
ధర్మిణః సుఖమ ఏధన్తే లొభథ్వేషవివర్జితాః
6 పరదమం బరహ్మణః పుత్రం ధర్మమ ఆహుర మనీషిణః
ధర్మిణః పర్యుపాసన్తే ఫలం పక్వమ ఇవాశయః
7 [య]
అసితాం కీథృశం రూపం సాధవః కిం చ కుర్వతే
బరవీతు మే భవాన ఏతత సన్తొ ఽసన్తశ చ కీథృశాః
8 [భ]
థురాచారాశ చ థుర్ధర్షా థుర్ముఖాశ చాప్య అసాధవః
సాధవః శీలసంపన్నాః శిష్టాచారస్య లక్షణమ
9 రాజమార్గే గవాం మధ్యే గొష్ఠమధ్యే చ ధర్మిణః
నొపసేవన్తి రాజేన్థ్ర సర్గం మూత్ర పురీషయొః
10 పఞ్చానామ అశనం థత్త్వా శేషమ అశ్నన్తి సాధవః
న జల్పన్తి చ భుఞ్జానా న నిథ్రాన్త్య ఆర్థ్ర పాణయః
11 చిత్రభానుమ అనడ్వాహం థేవం గొష్ఠం చతుష్పదమ
బరాహ్మణం ధార్మికం చైత్యం తే కుర్వన్తి పరథక్షిణమ
12 వృథ్ధానాం భారతప్తానాం సత్రీణాం బాలాతురస్య చ
బరాహ్మణానాం గవాం రాజ్ఞాం పన్దానం థథతే చ తే
13 అతిదీనాం చ సర్వేషాం పరేష్యాణాం సవజనస్య చ
తదా శరణ కామానాం గొప్తా సత్యాత సవాగత పరథః
14 సాయంప్రాతర మనుష్యాణామ అశనం థేవనిర్మితమ
నాన్తరా భొజనం థృష్టమ ఉపవాసవిధిర హి సః
15 లొమ కాలే యదా వహ్నిః కాలమ ఏవ పరతీక్షతే
ఋతుకాలే తదా నారీ ఋతమ ఏవ పరతీక్షతే
న చాన్యాం గచ్ఛతే యస తు బరహ్మచర్యం హి తత సమృతమ
16 అమృతం బరాహ్మణా గావ ఇత్య ఏతత తరయమ ఏకతః
తస్మాథ గొబ్రాహ్మణం నిత్యమ అర్చయేత యదావిధి
17 యజుషా సంస్కృతం మాంసమ ఉపభుఞ్జన న థుష్యతి
పృష్ఠమాంసం వృదా మాంసం పుత్రమాంసం చ తత సమమ
18 సవథేశే పరథేశే వాప్య అతిదిం నొపవాసయేత
కర్మ వై సఫలం కృత్వా గురూణాం పరతిపాథయేత
19 గురుభ్య ఆసనం థేయమ అభివాథ్యాభిపూజ్య చ
గురూన అభ్యర్చ్య వర్ధన్తే ఆయుషా యశసా శరియా
20 వృథ్ధాన నాతివథేజ జాతు న చ సంప్రేషయేథ అపి
నాసీనః సయాత సదితేష్వ ఏవమ ఆయుర అస్య న రిష్యతే
21 న నగ్నామ ఈక్షతే నారీం న విథ్వాన పురుషాన అపి
మైదునం సతతం గుప్తమ ఆహారం చ సమాచరేత
22 తీర్దానాం గురరస తీర్దం శుచీనాం హృథయం శుచి
థర్శనానాం పరం జఞానం సంతొషః పరమం సుఖమ
23 సాయంప్రాతశ చ వృథ్ధానాం శృణుయాత పుష్కలా గిరః
శరుతమ ఆప్నొతి హి నరః సతతం వృథ్ధసేవయా
24 సవాధ్యాయే భొజనే చైవ థక్షిణం పాణిమ ఉథ్ధరేత
యచ్ఛేథ వాన మనసీ నిత్యమ ఇన్థ్రియాణాం చ విభ్రమమ
25 సంస్కృతం పాయసం నిత్యం యవాగూం కృసరం హవిః
అష్టకాః పితృథైవత్యా వృథ్ధానామ అభిపూజనమ
26 శమశ్రుకర్మణి మఙ్గల్యం కషుతానామ అభినన్థనమ
వయాధితానాం చ సర్వేషామ ఆయుషః పరతినన్థనమ
27 న జాతు తవమ ఇతి బరూయాథ ఆపన్నొ ఽపి మహత్తరమ
తవం కారొ వా వధొ వేతి విథ్వత్సు న విశిష్యతే
అవరాణాం సమానానాం శిష్యాణాం చ సమాచరేత
28 పాపమ ఆచక్షతే నిత్యం హృథయం పాపకర్మిణామ
జఞానపూర్వం వినశ్యన్తి గూహమానా మహాజనే
29 జఞానపూర్వం కృతం కర్మచ ఛాథయన్తే హయ అసాధవః
న మాం మనుష్యాః పశ్యన్తి న మాం పశ్యన్తి థేవతాః
పాపేనాభిహతః పాపః పాపమ ఏవాభిజాయతే
30 యదా వార్ధుషికొ వృథ్ధిం థేహభేథే పరతీక్షతే
ధర్మేణాపిహితం పాపం ధర్మమ ఏవాభివర్ధయేత
31 యదా లవణమ అమ్భొభిర ఆప్లుతం పరవిలీయతే
పరాయశ్చిత్త హతం పాపం తదా సథ్యః పరణశ్యతి
32 తస్మాత పాపం న గూహేత గూహమానం వివర్ధతే
కృత్వా తు సాధుష్వ ఆఖ్యేయం తే తత పరశమయన్త్య ఉత
33 ఆశయా సంచితం థరవ్యం యత కాలే నొపభుజ్యతే
అన్యే చైతత పరపథ్యన్తే వియొగే తస్య థేహినః
34 మానసం సర్వభూతానాం ధర్మమ ఆహుర మనీషిణః
తస్మాత సర్వాణి భూతాని ధర్మమ ఏవ సమాసతే
35 ఏక ఏవ చరేథ ధర్మం న ధర్మధ్వజికొ భవేత
ధర్మవాణిజకా హయ ఏతే యే ధర్మమ ఉపభుఞ్జతే
36 అర్చేథ థేవాన అథమ్భేన సేవేతామాయయా గురూన
నిధిం నిథధ్యాత పారత్ర్యం యాత్రార్దం థానశబ్థితమ