అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 147)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఇత్య ఉక్తవతి వాక్యం తు కృష్ణే థేవకినన్థనే
భీష్మం శాంతనవం భూయః పర్యపృచ్ఛథ యుధిష్ఠిరః
2 నిర్ణయే వా మహాబుథ్ధే సర్వధర్మభృతాం వర
పరత్యక్షమ ఆగమొ వేతి కిం తయొః కారణం భవేత
3 [భ]
నాస్త్య అత్ర సంశయః కశ చిథ ఇతి మే వర్తతే మతిః
శృణు వక్ష్యామి తే పరాజ్ఞ సమ్యక తవమ అనుపృచ్ఛసి
4 సంశయః సుగమొ రాజన నిర్ణయస తవ అత్ర థుర్గమః
థృష్టం శరుతమ అనన్తం హి యత్ర సంశయ థర్శనమ
5 పరత్యక్షం కారణం థృష్టం హేతుకాః పరాజ్ఞమానినః
నాస్తీత్య ఏవం వయవస్యన్తి సత్యం సంశయమ ఏవ చ
తథ అయుక్తం వయవస్యన్తి బాలాః పణ్డితమానినః
6 అద చేన మన్యసే చైకం కారణం కిం భవేథ ఇతి
శక్యం థీర్ఘేణ కాలేన యుక్తేనాతన్థ్రితేన చ
పరాణయాత్రామ అనేకాం చ కల్పయానేన భారత
7 తత్పరేణైవ నాన్యేన శక్యం హయ ఏతత తు కారణమ
హేతూనామ అన్తమ ఆసాథ్య విపులం జఞానమ ఉత్తమమ
జయొతిః సర్వస్య లొకస్య విపులం పరతిపథ్యతే
8 తత్త్వేనాగమనం రాజన హేత్వన్తగమమం తదా
అగ్రాహ్యమ అనిబథ్ధం చ వాచః సంపరివర్జనమ
9 [య]
పరత్యక్షం లొకతః సిథ్ధం లొకాశ చాగమ పూర్వకాః
శిష్టాచారొ బహువిధొ బరూహి తన మే పితామహ
10 [భ]
ధర్మస్య హరియమాణస్య బలవథ్భిర థురాత్మభిః
సంస్దా యత్నైర అపి కృతా కాలేన పరిభిథ్యతే
11 అధర్మా ధర్మరూపేణ తేణైః కూపా ఇవావృతాః
తతస తైర భిథ్యతే వృత్తం శృణు చైవ యుధిష్ఠిర
12 అవృత్త్యా యే చ భిన్థన్తి శరుతత్యాగపరాయణాః
ధర్మవిథ్వేషిణొ మన్థా ఇత్య ఉక్తాస తే న సంశయః
13 అతృప్యన్తస తు సాధూనాం య ఏవాగమ బుథ్ధయః
పరమ ఇత్య ఏవ సంతుష్టాస తాన ఉపాస్స్వ చ పృచ్ఛ చ
14 కామార్దౌ పృష్ఠతః కృత్వా లొభమొహానుసారిణౌ
ధర్మ ఇత్య ఏవ సంబుథ్ధాస తాన ఉపాస్స్వ చ పృచ్ఛ చ
15 న తేషాం భిథ్యతే వృత్తం యజ్ఞస్వాధ్యాయకర్మభిః
ఆచారః కారణం చైవ ధర్మశ చైవ తరయం పునః
16 [య]
పునర ఏవేహ మే బుథ్ధిః సంశయే పరిముహ్యతే
అపారే మార్గమాణస్య పరం తీరమ అపశ్యతః
17 వేథాః పరత్యక్షమ ఆచారః పరమాణం తత తరయం యథి
పృదక్త్వం లభ్యతే చైషాం ధర్మశ చైకస తరయం కదమ
18 [భ]
ధర్మస్య హరియమాణస్య బలవథ్భిర థురాత్మభిః
యథ్య ఏవం మన్యసే రాజంస తరిధా ధర్మవిచారణా
19 ఏక ఏవేతి జానీహి తరిధా తస్య పరథర్శనమ
పృదక్త్వే చైవ మే బుథ్ధిస తరయాణామ అపి వై తదా
20 ఉక్తొ మార్గస తరయాణాం చ తత తదైవ సమాచర
జిజ్ఞాసా తు న కర్తవ్యా ధర్మస్య పరితర్కణాత
21 సథైవ భరతశ్రేష్ఠ మా తే భూథ అత్ర సంశయః
అన్ధొ జడ ఇవాశఙ్కొ యథ బరవీమి తథ ఆచర
22 అహింసా సత్యమ అక్రొధొ థానమ ఏతచ చతుష్టయమ
అజాతశత్రొ సవస్వ ధర్మ ఏష సనాతనః
23 బరాహ్మణేషు చ వృత్తిర యా పితృపైతామహొచితా
తామ అన్వేహి మహాబాహొ సవర్గస్యైతే హి థేశికాః
24 పరమాణమ అప్రమాణం వై యః కుర్యాథ అబుధొ నరః
న స పరమాణతామ అర్హొ వివాథ జననొ హి సః
25 బరాహ్మణాన ఏవ సేవస్వ సత్కృత్య బహు మన్య చ
ఏతేష్వ ఏవ తవ ఇమే లొకాః కృత్స్నా ఇతి నిబొధ తాన