అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 138)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాయు]
శృణు మూఢ గుణాన కాంశ చిథ బరాహ్మణానాం మహాత్మనామ
యే తవయా కీర్తితా రాజంస తేభ్యొ ఽద బరాహ్మణొ వరః
2 తయక్త్వా మహీత్వం భూమిస తు సపర్ధయాఙ్గనృపస్య హ
నాశం జగామ తాం విప్రొ వయష్టమ్భయత కశ్యపః
3 అక్షయా బరాహ్మణా రాజన థివి చేహ చ నిత్యథా
అపిబత తేజసా హయ ఆపః సవయమ ఏవాఙ్గిరాః పురా
4 స తాః పిబన కషీరమ ఇవ నాతృప్యత మహాతపాః
అపూరయన మహౌఘేన మహీం సర్వాం చ పార్దివ
5 తస్మిన్న అహం చ కరుథ్ధే వై జగత తయక్త్వా తతొ గతః
వయతిష్ఠమ అగ్నిహొత్రే చ చిరమ అఙ్గిరసొ భయాత
6 అభిశప్తశ చ భగవాన గౌతమేన పురంథరః
అహల్యాం కామయానొ వై ధర్మార్దం చ న హింసితః
7 తదా సముథ్రొ నృపతే పూర్ణొ మృష్టేన వారిణా
బరాహ్మణైర అభిశప్తః సఁల లవణొథః కృతొ విభొ
8 సువర్ణవర్ణొ నిర్ధూమః సంహతొర్ధ్వ శిఖః కవిః
కరుథ్ధేనాఙ్గిరసా శప్తొ గుణైర ఏతైర ఇవర్జితః
9 మరుతశ చూర్ణితాన పశ్య యే ఽహసన్త మహొథధిమ
సువర్ణధారిణా నిత్యమ అవశప్తా థవిజాతినా
10 సమొ న తవం థవిజాతిభ్యః శరేష్ఠం విథ్ధి నరాధిప
గర్భస్దాన బరాహ్మణాన సమ్యఙ నమస్యతి కిల పరభుః
11 థణ్డకానాం మహథ రాజ్యం బరాహ్మణేన వినాశితమ
తాలజఙ్ఘం మహత కషత్రమ ఔర్వేణైకేన నాశితమ
12 తవయా చ విపులం రాజ్యం బలం ధర్మః శరుతం తదా
థత్తాత్రేయ పరసాథేన పరాప్తం పరమథుర్లభమ
13 అగ్నిం తవం యజసే నిత్యం కస్మాథ అర్జున బరాహ్మణమ
స హి సర్వస్య లొకస్య హవ్యవాట కిం న వేత్సి తమ
14 అద వా బరాహ్మణశ్రేష్ఠమ అను భూతానుపాలకమ
కర్తారం జీవలొకస్య కస్మాజ జానన విముహ్యసే
15 తదా పరజాపతిర బరహ్మా అవ్యక్తః పరభవాప్యయః
యేనేథం నిఖిలం విశ్వం జనితం సదావరం చరమ
16 అణ్డ జాతం తు బరహ్మాణం కే చిథ ఇచ్ఛన్త్య అపణ్డితాః
అణ్డాథ భిన్నాథ బభుః శైలా థిశొ ఽమభః పృదివీ థివమ
17 థరష్టవ్యం నైతథ ఏవం హి కదం జయాయస్తమొ హి సః
సమృతమ ఆకాశమ అణ్డం తు తస్మాజ జాతః పితామహః
18 తిష్ఠేత కదమ ఇతి బరూహి న కిం చిథ ధి తథా భవేత
అహం కార ఇతి పరొక్తః సర్వతేజొ గతః పరభుః
19 నాస్త్య అణ్డమ అస్తి తు బరహ్మా స రాజఁల లొకభావనః
ఇత్య ఉక్తః స తథా తూష్ణీమ అభూథ వాయుస తమ అబ్రవీత