అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 139)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాయు]
ఇమాం భూమిం బరాహ్మణేభ్యొ థిత్సుర వై థక్షిణాం పురా
అఙ్గొ నామ నృపొ రాజంస తతశ చిన్తాం మహీ యయౌ
2 ధారణీం సర్వభూతానామ అయం పరాప్య వరొ నృపః
కదమ ఇచ్ఛతి మాం థాతుం థవిజేభ్యొ బరహ్మణః సుతామ
3 సాహం తయక్త్వా గమిష్యామి భూమిత్వం బరహ్మణః పథమ
అయం సరాష్ట్రొ నృపతిర మా భూథ ఇతి తతొ ఽగమత
4 తతస తాం కశ్యపొ థృష్ట్వా వరజన్తీం పృదివీం తథా
పరవివేశ మహీం సథ్యొ ముక్త్వాత్మానం సమాహితః
5 రుథ్ధా సా సర్వతొ జజ్ఞే తృణౌషధి సమన్వితా
ధర్మొత్తరా నష్టభయా భూమిర ఆసీత తతొ నృప
6 ఏవం వర్షసహస్రాణి థివ్యాని విపులవ్రతః
తరింశతం కశ్యపొ రాజన భూమిర ఆసీథ అతన్థ్రితః
7 అదాగమ్య మహారాజ నమస్కృత్య చ కశ్యపమ
పృదివీ కాశ్యపీ జజ్ఞే సుతా తస్య మహాత్మనః
8 ఏష రాజన్న ఈథృశొ వై బరాహ్మణః కశ్యపొ ఽభవత
అన్యం పరబ్రూహి వాపి తవం కశ్యపాత కషత్రియం వరమ
9 తూష్ణీం బభూవ నృపతిః పవనస తవ అబ్రవీత పునః
శృణు రాజన్న ఉతద్యస్య జాతస్యాఙ్గిరసే కులే
10 భథ్రా సొమస్య థుహితా రూపేణ పరమా మతా
తస్యాస తుల్యం పతిం సొమ ఉతద్యం సమపశ్యత
11 సా చ తీవ్రం తపస తేపే మహాభాగా యశస్వినీ
ఉతద్యం తు మహాభాగం తత కృతే ఽవరయత తథా
12 తత ఆహూయ సొతద్యం థథావ అత్ర యశస్వినీమ
భార్యార్దే స చ జగ్రాహ విధివథ భూరిథక్షిణ
13 తాం తవ అకామయత శరీమాన వరుణః పూర్వమ ఏవ హ
స చాగమ్య వనప్రస్దం యమునాయాం జహార తామ
14 జలేశ్వరస తు హృత్వా తామ అనయత సవపురం పరతి
పరమాథ్భుతసంకాశం షట సహస్రశతహ్రథమ
15 న హి రమ్యతరం కిం చిత తస్మాథ అన్యత పురొత్తమమ
పరాసాథైర అప్సరొభిశ చ థివ్యైః కామైశ చ శొభితమ
తత్ర థేవస తయా సార్ధం రేమే రాజఞ జలేశ్వరః
16 అదాఖ్యాతమ ఉతద్యాయ తతః పత్న్య అవమర్థనమ
17 తచ ఛరుత్వా నారథాత సర్వమ ఉతద్యొ నారథం తథా
పరొవాచ గచ్ఛ బరూహి తవం వరుణం పరుషం వచః
మథ్వాక్యాన ముఞ్చ మే భార్యాం కస్మాథ వా హృతవాన అసి
18 లొకపాలొ ఽసి లొకానాం న లొకస్య విలొపకః
సొమేన థత్తా భార్యా మే తవయా చాపహృతాథ్య వై
19 ఇత్య ఉక్తొ వచనాత తస్య నారథేన జలేశ్వరః
ముఞ్చ భార్యామ ఉతద్యస్యేత్య అద తం వరుణొ ఽబరవీత
మమైషా సుప్రియా భార్యా నైనామ ఉత్స్రష్టుమ ఉత్సహే
20 ఇత్య ఉక్తొ వరుణేనాద నారథః పరాప్య తం మునిమ
ఉతద్యమ అబ్రవీథ వాక్యం నాతిహృష్టమనా ఇవ
21 గలే గృహీత్వా కషిప్తొ ఽసమి వరుణేన మహామునే
న పరయచ్ఛతి తే భార్యాం యత తే కార్యం కురుష్వ తత
22 నారథస్య వచః శరుత్వా కరుథ్ధః పరాజ్వలథ అఙ్గిరాః
అపిబత తేజసా వారి విష్టభ్య సుమహాతపాః
23 పీయమానే చ సర్వస్మింస తొయే వై సలిలేశ్వరః
సుహృథ్భిః కషిప్యమాణొ ఽపి నైవాముఞ్చత తాం తథా
24 తతః కరుథ్ధొ ఽబరవీథ భూమిమ ఉతద్యొ బరాహ్మణొత్తమః
థర్శయస్వ సదలం భథ్రే షట సహస్రశతహ్రథమ
25 తతస తథ ఇరిణం జాతం సముథ్రశ చాపసర్పితః
తస్మాథ థేశాన నథీం చైవ పరొవాచాసౌ థవిజొత్తమః
26 అథృశ్యా గచ్ఛ భీరు తవం సరస్వతి మరుం పరతి
అపుణ్య ఏష భవతు థేశస తయక్తస తవయా శుభే
27 తస్మిన సంచూర్ణితే థేశే భథ్రామ ఆథాయ వారిపః
అథథాచ ఛరణం గత్వా భార్యామ ఆఙ్గిరసాయ వై
28 పరతిగృహ్య తు తాం భార్యామ ఉతద్యః సుమనాభవత
ముమొచ చ జగథ థుఃఖాథ వరుణం చైవ హైహయ
29 తతః స లబ్ధ్వా తాం భార్యాం వరుణం పరాహ ధర్మవిత
ఉతద్యః సుమహాతేజా యత తచ ఛృణు నరాధిప
30 మయైషా తపసా పరాప్తా కరొశతస తే జలాధిప
ఇత్య ఉక్త్వా తామ ఉపాథాయ సవమ ఏవ భవనం యయౌ
31 ఏష రాజన్న ఈథృశొ వై ఉతద్యొ బరాహ్మణర్షభః
బరవీమ్య అహం బరూహి వా తవమ ఉతద్యాత కషత్రియం వరమ