అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 137)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కాం తు బరాహ్మణ పూజాయాం వయుష్టిం థృష్ట్వా జనాధిప
కం వా కర్మొథయం మత్వా తాన అర్చసి మహామతే
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
పవనస్య చ సంవాథమ అర్జునస్య చ భారత
3 సహస్రభుజ భృచ ఛరీమాన కార్తవీర్యొ ఽభవత పరభుః
అస్య లొకస్య సర్వస్య మాహిష్మత్యాం మహాబలః
4 స తు రత్నాకరవతీం స థవీపాం సాగరామ్బరామ
శశాస సర్వాం పృదివీం హైహయః సత్యవిక్రమః
5 సవవిత్తం తేన థత్తం తు థత్తాత్రేయాయ కారణే
కషత్రధర్మం పురస్కృత్య వినయం శరుతమ ఏవ చ
6 ఆరాధయామ ఆస చ తం కృతవీర్యాత్మజొ మునిమ
నయమన్త్రయత సంహృష్టః స థవిజశ చ వరైస తరిభిః
7 స వరైశ ఛన్థితస తేన నృపొ వచనమ అబ్రవీత
సహస్రబాహుర భూయాం వై చమూమధ్యే గృహే ఽనయదా
8 మమ బాహుసహస్రం తు పశ్యన్తాం సైనికా రణే
విక్రమేణ మహీం కృత్స్నాం జయేయం విపులవ్రత
తాం చ ధర్మేణ సంప్రాప్య పాలయేయమ అతన్థ్రితః
9 చతుర్దం తు వరం యాచే తవామ అహం థవిజసత్తమ
తం మమానుగ్రహ కృతే థాతుమ అర్హస్య అనిన్థిత
అనుశాసన్తు మాం సన్తొ మిద్యావృత్తం తథాశ్రయమ
10 ఇత్య ఉక్తః స థవిజః పరాహ తదాస్త్వ ఇతి నరాధిపమ
ఏవం సమభవంస తస్య వరాస తే థీప్తతేజసః
11 తతః స రదమ ఆస్దాయ జవలనార్కసమథ్యుతిః
అబ్రవీథ వీర్యసంమొహాత కొ నవ అస్తి సథృశొ మయా
వీర్యధైర్య యశః శౌచైర విక్రమేణౌజసాపి వా
12 తథ వాక్యాన్తే చాన్తరిక్షే వాగ ఉవాచాశరీరిణీ
న తవం మూఢ విజానీషే బరాహ్మణం కషత్రియాథ వరమ
సహితొ బరాహ్మణేనేహ కషత్రియొ రక్షతి పరజాః
13 [అర్జున]
కుర్యాం భూతాని తుష్టొ ఽహం కరుథ్ధొ నాశం తదా నయే
కర్మణా మనసా వాచా న మత్తొ ఽసతి వరొ థవిజః
14 పూర్వొ బరహ్మొత్తరొ వాథొ థవితీయః కషత్రియొత్తరః
తవయొక్తౌ యౌ తు తౌ హేతూ విశేషస తవ అత్ర థృశ్యతే
15 బరాహ్మణాః సంశ్రితాః కషత్రం న కషత్రం బరాహ్మణాశ్రితమ
శరితాన బరహ్మొపధా విప్రాః ఖాథన్తి కషత్రియాన భువి
16 కషత్రియేష్వ ఆశ్రితొ ధర్మః పరజానాం పరిపాలనమ
కషత్రాథ వృత్తిర బరాహ్మణానాం తైః కదం బరాహ్మణొ వరః
17 సర్వభూతప్రధానాంస తాన భైక్ష వృత్తీన అహం సథా
ఆత్మసంభావితాన విప్రాన సదాపయామ్య ఆత్మనొ వశే
18 కదితం హయ అనయా సత్యం గాయత్ర్యా కన్యయా థివి
విజేష్యామ్య అవశాన సర్వాన బరాహ్మణాంశ చర్మ వాససః
19 న చ మాం చయావయేథ రాష్ట్రాత తరిషు లొకేషు కశ చన
థేవొ వా మానుషొ వాపి తస్మాజ జయేష్ఠొ థవిజాథ అహమ
20 అథ్య బరహ్మొత్తరం లొకం కరిష్యే కషత్రియొత్తరమ
న హి మే సంయుగే కశ చిత సొఢుమ ఉత్సహతే బలమ
21 అర్జునస్య వచః శరుత్వా విత్రస్తాభూన నిశాచరీ
అదైనమ అన్తరిక్షస్దస తతొ వాయుర అభాషత
22 తయజైనం కలుషం భావం బరాహ్మణేభ్యొ నమస్కురు
ఏతేషాం కుర్వతః పాపం రాష్ట్రక్షొభొ హి తే భవేత
23 అద వా తవాం మహీపాల శమయిష్యన్తి వై థవిజాః
నిరసిష్యన్తి వా రాష్ట్రాథ ధతొత్సాహం మహాబలాః
24 తం రాజా కస తవమ ఇత్య ఆహ తతస తం పరాహ మారుతః
వాయుర వై థేవథూతొ ఽసమి హితం తవాం పరబ్రవీమ్య అహమ
25 [అ]
అహొ తవయాథ్య విప్రేషు భక్తిరాగః పరథర్శితః
యాథృశం పృదివీ భూతం తాథృశం బరూహి వై థవిజమ
26 వాయొర వా సథృశం కిం చిథ బరూహి తవం బరాహ్మణొత్తమమ
అపాం వై సథృశం బరూహి సూర్యస్య నభసొ ఽపి వా