అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 136)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కే పూజ్యాః కే నమః కార్యాః కదం వర్తేత కేషు చ
కిమాచారః కీథృశేషు పితామహ న రిష్యతే
2 [భ]
బరాహ్మణానాం పరిభవః సాథయేథ అపి థేవతాః
బరాహ్మణానాం నమస్కర్తా యుధిష్ఠిర న రిష్యతే
3 తే పూజ్యాస తే నమః కార్యా వర్తేదాస తేషు పుత్రవత
తే హి లొకాన ఇమాన సర్వాన ధారయన్తి మనీషిణః
4 బరాహ్మణాః సర్వలొకానాం మహాన్తొ ధర్మసేతవః
ధనత్యాగాభిరామాశ చ వాక సంయమరతాశ చ యే
5 రమణీయాశ చ భూతానాం నిధానం చ ధృతవ్రతాః
పరణేతారశ చ లొకానాం శాస్త్రాణాం చ యశస్వినః
6 తపొ యేషాం ధనం నిత్యం వాక చైవ విపులం బలమ
పరభవశ చాపి ధర్మాణాం ధర్మజ్ఞాః సూక్ష్మథర్శినః
7 ధర్మకామాః సదితా ధర్మే సుకృతైర ధర్మసేతవః
యాన ఉపాశ్రిత్య జీవన్తి పరజాః సర్వాశ చతుర్విధాః
8 పన్దానః సర్వనేతారొ యజ్ఞవాహాః సనాతనాః
పితృపైతామహీం గుర్వీమ ఉథ్వహన్తి ధురం సథా
9 ధురి యే నావసీథన్తి విషమే సథ గవా ఇవ
పితృథేవాతిది ముఖా హవ్యకవ్యాగ్ర భొజినః
10 భొజనాథ ఏవ యే లొకాంస తరాయన్తే మహతొ భయాత
థీపాః సర్వస్య లొకస్య చక్షుశ చక్షుష్మతామ అపి
11 సర్వశిల్పాథి నిధయొ నిపుణాః సూక్ష్మథర్శినః
గతిజ్ఞాః సర్వభూతానామ అధ్యాత్మగతిచిన్తకాః
12 ఆథిమధ్యావసానానాం జఞాతారశ ఛిన్నసంశయాః
పరావరవిశేషజ్ఞా గన్తారః పరమాం గతిమ
13 విముక్తా ధుత పాప్మానొ నిర్థ్వంథ్వా నిష్పరిగ్రహాః
మానార్హా మానితా నిత్యం జఞానవిథ్భిర మహాత్మభిః
14 చన్థనే మలపఙ్కే చ భొజనే ఽభొజనే సమాః
సమం యేషాం థుకూలం చ శాణ కషౌమాజినాని చ
15 తిష్ఠేయుర అప్య అభుఞ్జానా బహూని థివసాన్య అపి
శొషయేయుశ చ గాత్రాణి సవాధ్యాయైః సంయతేన్థ్రియాః
16 అథైవం థైవతం కుర్యుర థైవతం చాప్య అథైవతమ
లొకాన అన్యాన సృజేయుశ చ లొకపాలాంశ చ కొపితాః
17 అపేయః సాగరొ యేషామ అభిశాపాన మహాత్మనామ
యేషాం కొపాగ్నిర అథ్యాపి థండకే నొపశామ్యతి
18 థేవానామ అపి యే థేవాః కారణం కారణస్య చ
పరమాణస్య పరమాణం చ కస తాన అభిభవేథ బుధః
19 యేషాం వృథ్ధశ చ బాలశ చ సర్వః సంమానమ అర్హతి
తపొ విథ్యా విశేషత తు మానయన్తి పరస్పరమ
20 అవిథ్వాన బరాహ్మణొ థేవః పాత్రం వై పావనం మహత
విథ్వాన భూయస్తరొ థేవః పూర్ణసాగర సంనిభః
21 అవిథ్వాంశ చైవ విథ్వాంశ చ బరాహ్మణొ థైవతం మహత
పరణీతశ చాప్రణీతశ చ యదాగ్నిర థైవతం మహత
22 శమశానే హయ అపి తేజస్వీ పావకొ నైవ థుష్యతి
హవిర యజ్ఞేషు చ వహన భూయ ఏవాభిశొభతే
23 ఏవం యథ్య అప్య అనిష్టేషు వర్తతే సర్వకర్మసు
సర్వదా బరాహ్మణొ మాన్యొ థైవతం విథ్ధి తత్పరమ