అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 135)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
శరుత్వా ధర్మాన అశేషేణ పావనాని చ సర్వశః
యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునర ఏవాభ్యభాషత
2 కిమ ఏకం థైవతం లొకే కిం వాప్య ఏకం పరాయణమ
సతువన్తః కం కమ అర్చన్తః పరాప్నుయుర మానవాః శుభమ
3 కొ ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమొ మతః
కిం జపన ముచ్యతే జన్తు జన్మ సంసారబన్ధనాత
4 [భ]
జగత పరభుం థేవథేవమ అనన్తం పురుషొత్తమమ
సతువన నామ సహస్రేణ పురుషః సతతొత్దితః
5 తమ ఏవ చార్చయన నిత్యం భక్త్యా పురుషమ అవ్యయమ
ధయాయన సతువన నమస్యంశ చ యజమానస తమ ఏవ చ
6 అనాథి నిధనం విష్ణుం సర్వలొకమహేశ్వరమ
లొకాధ్యక్షం సతువన నిత్యం సర్వథుఃఖాతిగొ భవేత
7 బరహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లొకానాం కీర్తివర్ధనమ
లొకనాదం మహథ భూతం సర్వభూతభవొథ్భవమ
8 ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మొ ఽధికతమొ మతః
యథ భక్త్యా పుణ్డరీకాక్షం సతవైర అర్చేన నరః సథా
9 పరమం యొ మహత తేజః పరమం యొ మహత తపః
పరమం యొ మహథ బరహ్మ పరమం యః పరాయణమ
10 పవిత్రాణాం పవిత్రం యొ మఙ్గలానాం చ మఙ్గలమ
థైవతం థేవతానాం చ భూతానాం యొ ఽవయయః పితా
11 యతః సర్వాణి భూతాని భవన్త్య ఆథి యుగాగమే
యస్మింశ చ పరలయం యాన్తి పునర ఏవ యుగక్షయే
12 తస్య లొకప్రధానస్య జగన నాదస్య భూపతే
విష్ణొర నామ సహస్రం మే శృణు పాపభయాపహమ
13 యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే
14 విశ్వం విష్ణుర వషట్కారొ భూతభవ్య భవత పరభుః
భూతకృథ భూతభృథ భావొ భూతాత్మా భూతభావనః
15 పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమా గతిః
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ కషేత్రజ్ఞొ ఽకషర ఏవ చ
16 యొగొ యొగవిథాం నేతా పరధానపురుషేశ్వరః
నారసింహ వపుః శరీమాన కేశవః పురుషొత్తమః
17 సర్వః శర్వః శివః సదాణుర భూతాథిర నిధిర అవ్యయః
సంభవొ భావనొ భర్తా పరభవః పరభుర ఈశ్వరః
18 సవయమ్భూః సంభుర ఆథిత్యః పుష్కరాక్షొ మహాస్వనః
అనాథి నిధనొ ధాతా విధాతా ధాతుర ఉత్తమః
19 అప్రమేయొ హృషీకేశః పథ్మనాభొ ఽమరప్రభుః
విశ్వకర్మా మనుస తవష్టా సదవిష్ఠః సదవిరొ ధరువః
20 అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణొ లొహితాక్షః పరతర్థనః
పరభూతస తరికకుబ ధామ పవిత్రం మఙ్గలం పరమ
21 ఈశానః పరాణథః పరాణొ జయేష్ఠః శరేష్ఠః పరజాపతిః
హిరణ్యగర్భొ భూగర్భొ మాధవొ మధుసూథనః
22 ఈశ్వరొ విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః కరమః
అనుత్తమొ థురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిర ఆత్మవాన
23 సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః పరజా భవః
అహః సంవత్సరొ వయాలః పరత్యయః సర్వథర్శనః
24 అజః సర్వేశ్వరః సిథ్ధః సిథ్ధిః సర్వాథిర అచ్యుతః
వృషా కపిర అమేయాత్మా సర్వయొగవినిఃసృతః
25 వరుర వసు మనాః సత్యః సమాత్మా సంమితః సమః
అమొఘః పుణ్డరీకాక్షొ వృషకర్మా వృషాకృతిః
26 రుథ్రొ బహు శిరా బభ్రుర విశ్వయొనిః శుచి శరవాః
అమృతః శాశ్వతః సదాణుర వరారొహొ మహాతపాః
27 సర్వగః సర్వవిథ భానుర విష్వక్సేనొ జనార్థనః
వేథొ వేథవిథ అవ్యఙ్గొ వేథాఙ్గొ వేథవిత కవిః
28 లొకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షొ ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః
చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ చతుర్థంష్ట్రశ చతుర్భుజః
29 భరాజిష్ణుర భొజనం భొక్తా సహిష్ణుర జగథ ఆథిజః
అనఘొ విజయొ జేతా విశ్వయొనిః పునర వసుః
30 ఉపేన్థ్రొ వామనః పరంశుర అమొఘః శుచిర ఊర్జితః
అతీన్థ్రః సంగ్రహః సర్గొ ధృతాత్మా నియమొ యమః
31 వేథ్యొ వైథ్యః సథా యొగీ వీరహా మాధవొ మధుః
అతీన్థ్రియొ మహామాయొ మహొత్సాహొ మహాబలః
32 మహాబుథ్ధిర మహావీర్యొ మహాశక్తిర మహాథ్యుతిః
అనిర్థేశ్య వపు శరీమాన అమేయాత్మా మహాథ్రిధృక
33 మహేష్వాసొ మహీ భర్తా శరీనివాసః సతాం గతిః
అనిరుథ్ధః సురానన్థొ గొవిన్థొ గొవిథాం పతిః
34 మరీచిర థమనొ హంసః సుపర్ణొ భుజగొత్తమః
హిరణ్యనాభః సుతపాః పథ్మనాభ పరజాపతిః
35 అమృత్యుః సర్వథృక సింహః సంధాతా సంధిమాన సదిరః
అజొ థుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా
36 గురుర గురుతమొ ధామ సత్యః సత్యపరాక్రమః
నిమిషొ ఽనిమిషః సరగ్వీ వాచస్పతిర ఉథారధీః
37 అగ్రణీర గరామణీః శరీమాన నయాయొ నేతా సమీరణః
సహస్రమూర్ధ విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత
38 ఆవర్తనొ నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్థనః
అహః సంవర్తకొ వహ్నిర అనిలొ ధరణీధరః
39 సుప్రసాథః పరసన్నాత్మా విశ్వధృగ విశ్వభుగ విభుః
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర జహ్నుర నారాయణొ నరః
40 అసంఖ్యేయొ ఽపరమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ ఛుచిః
సిథ్ధార్దః సిథ్ధసంకల్పః సిథ్ధిథః సిథ్ధిసాధనః
41 వృషాహీ వృషభొ విష్ణుర వృషపర్వా వృషొథరః
వర్ధనొ వర్ధమానశ చ వివిక్తః శరుతిసాగరః
42 సుభుజొ థుర్ధరొ వాగ్మీ మహేన్థ్రొ వసుథొ వసుః
నైకరూపొ బృహథ రూపః శిపివిష్టః పరకాశనః
43 ఓజస తేజొ థయుతిధరః పరకాశాత్మా పరతాపనః
ఋథ్ధః సపష్టాక్షరొ మన్త్రశ చన్థ్రాంశుర భాస్కరథ్యుతిః
44 అమృతాశ్మూథ్భవొ భానుః శశబిన్థుః సురేశ్వరః
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః
45 భూతభవ్య భవన నాదః పవనః పావనొ ఽనిలః
కామహా కామకృత కాన్తః కామః కామప్రథః పరభుః
46 యుగాథి కృథ యుగావర్తొ నైకమాయొ మహాశనః
అథృశ్యొ వయక్తరూపశ చ సహస్రజిథ అనన్తజిత
47 ఇష్టొ విశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖణ్డీ నహుషొ వృషః
కరొధహా కరొధకృత కర్తా విశ్వబాహుర మహీధరః
48 అచ్యుతః పరదితః పరాణః పరాణథొ వాసవానుజః
అపాం నిధిర అధిష్ఠానమ అప్రమత్తః పరతిష్ఠితః
49 సకన్థః సకన్థ ధరొ ధుర్యొ వరథొ వాయువాహనః
వాసుథేవొ బృహథ భానుర ఆథిథేవః పురంథరః
50 అశొకస తారణస తారః శూరః శౌరిర జనేశ్వరః
అనుకూలః శతావర్తః పథ్మీ పథ్మనిభేక్షణః
51 పథ్మనాభొ ఽరవిన్థాక్షః పథ్మగర్భః శరీరభృత
మహర్థ్ధిర ఋథ్ధొ వృథ్ధాత్మా మహాక్షొ గరుడధ్వజః
52 అతులః శరభొ భీమః సమయజ్ఞొ హవిర హరిః
సర్వలక్షణలక్షణ్యొ లక్ష్మీవాన సమితింజయః
53 విక్షరొ రొహితొ మార్గొ హేతుర థామొథరః సహః
మహీధరొ మహాభాగొ వేగవాన అమితాశనః
54 ఉథ్భవః కషొభణొ థేవః శరీగర్భః పరమేశ్వరః
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనే గుహః
55 వయవసాయొ వయవస్దానః సంస్దానః సదానథొ ధరువః
పరర్థ్ధిః పరమః సపష్టస తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః
56 రామొ విరామొ విరతొ మార్గొ నేయొ నయొ ఽనయః
వీరః శక్తిమతాం శరేష్ఠొ ధర్మొ ధర్మవిథ ఉత్తమః
57 వైకుణ్ఠః పురుషః పరాణః పరాణథః పరణవః పృదుః
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నొ వయాప్తొ వాయుర అధొక్షజః
58 ఋతుః సుథర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః
ఉగ్రః సంవత్సరొ థక్షొ విశ్రామొ విశ్వథక్షిణః
59 విస్తారః సదావరః సదాణుః పరమాణం బీజమ అవ్యయమ
అర్దొ ఽనర్దొ మహాకొశొ మహాభొగొ మహాధనః
60 అనిర్విణ్ణః సదవిష్ఠొ భూర ధర్మయూపొ మహామఖః
నక్షత్రనేమిర నక్షత్రీ కషమః కషామః సమీహనః
61 యజ్ఞ ఇజ్యొ మహేజ్యశ చ కరతుః సత్రం సతాం గతిః
సర్వథర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞొ జఞానమ ఉత్తమమ
62 సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘొషః సుఖథః సుహృత
మనొహరొ జితక్రొధొ వీరబాహుర విథారణః
63 సవాపనః సవవశొ వయాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత
వత్సరొ వత్సలొ వత్సీ రత్నగర్భొ ధనేశ్వరః
64 ధర్మగుబ ధర్మకృథ ధర్మీ సథ అసత కషరమ అక్షరమ
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర విధాతా కృతలక్షణః
65 గభస్తినేమిః సత్త్వస్దః సింహొ భూతమహేశ్వరః
ఆథిథేవొ మహాథేవొ థేవేశొ థేవభృథ గురుః
66 ఉత్తరొ గొపతిర గొప్తా జఞానగమ్యః పురాతనః
శరీరభూతభృథ భొక్తా కపీన్థ్రొ భూరిథక్షిణః
67 సొమపొ ఽమృతపః సొమః పురుజిత పురు సత్తమః
వినయొ జయః సత్యసంధొ థాశార్హః సాత్వతాం పతిః
68 జీవొ వినయితా సాక్షీ ముకున్థొ ఽమితవిక్రమః
అమ్భొనిధిర అనన్తాత్మా మహొథధి శయొ ఽనతకః
69 అజొ మహార్హః సవాభావ్యొ జితామిత్రః పరమొథనః
ఆనన్థొ నన్థనొ నన్థః సత్యధర్మా తరివిక్రమః
70 మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞొ మేథినీ పతిః
తరిపథస తరిథశాధ్యక్షొ మహాశృఙ్గః కృతాన్తకృత
71 మహావరాహొ గొవిన్థః సుషేణః కనకాఙ్గథీ
గుహ్యొ గభీరొ గహనొ గుప్తశ చక్రగథాధరః
72 వేధాః సవాఙ్గొ ఽజితః కృష్ణొ థృఢః సంకర్షణొ ఽచయుతః
వరుణొ వారుణొ వృక్షః పుష్కరాక్షొ మహామనాః
73 భగవాన భగహా నన్థీ వనమాలీ హలాయుధః
ఆథిత్యొ జయొతిర ఆథిత్యః సహిష్ణుర గతిసత్తమః
74 సుధన్వా ఖణ్డ పరశుర థారుణొ థరవిణ పరథః
థివః సపృక సర్వథృగ వయాసొ వాచస్పతిర అయొనిజః
75 తరిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక
సంన్యాసకృచ ఛమః శాన్తొ నిష్ఠా శాన్తిః పరాయణమ
76 శుభాఙ్గః శాన్తిథః సరష్టా కుముథః కువలే శయః
గొహితొ గొపతిర గొప్తా వృషభాక్షొ వృషప్రియః
77 అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా కషేమకృచ ఛివః
శరీవత్స వక్షాః శరీవాసః శరీపతిః శరీమతాం వరః
78 శరీథః శరీశః శరీనివాసః శరీనిధిః శరీవిభావనః
శరీధరః శరీకరః శరేయః శరీమాఁల లొకత్రయాశ్రయః
79 సవక్షః సవఙ్గః శతానన్థొ నన్థిర జయొతిర గణేశ్వరః
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ ఛిన్నసంశయః
80 ఉథీర్ణః సర్వతశ చక్షుర అనీశః శాశ్వతః సదిరః
భూశయొ భూషణొ భూతిర విశొకః శొకనాశనః
81 అర్చిష్మాన అర్చితః కుమ్భొ విశుథ్ధాత్మా విశొధనః
అనిరుథ్ధొ ఽపరతిరదః పరథ్యుమ్నొ ఽమితవిక్రమః
82 కాలనేమి నిహా వీరః శూరః శౌరిర జనేశ్వరః
తరిలొకాత్మా తరిలొకేశః కేశవః కేశిహా హరిః
83 కామథేవః కామపాలః కామీ కాన్తః కృతాగమః
అనిర్థేశ్య వపుర విష్ణుర వీరొ ఽనన్తొ ధనంజయః
84 బరహ్మణ్యొ బరహ్మకృథ బరహ్మా బరహ్మ బరహ్మ వివర్ధనః
బరహ్మవిథ బరాహ్మణొ బరాహ్మీ బరహ్మజ్ఞొ బరాహ్మణ పరియః
85 మహాక్రమొ మహాకర్మా మహాతేజా మహొరగః
మహాక్రతుర మహాయజ్ఞ్వా మహాయజ్ఞొ మహాహవిః
86 సతవ్యః సతవప్రియః సతొత్రం సతుతిః సతొతా రణప్రియః
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిర అనామయః
87 మనొజవస తీర్దకరొ వసు రేతా వసు పరథః
వసు పరథొ వాసుథేవొ వసుర వసు మనా హవిః
88 సథ్గతిః సత్కృతిః సత్తా సథ్భూతిః సత పరాయణః
శూరసేనొ యథుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః
89 భూతావాసొ వాసుథేవొ సర్వాసు నిలయొ ఽనలః
థర్పహా థర్పథొ థృప్తొ థుర్ధరొ ఽదాపరాజితః
90 విశ్వమూర్తిర మహామూర్తిర థీప్తమూర్తిర అమూర్తిమాన
అనేకమూర్తిర అవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః
91 ఏకొ నైకః సవః కః కిం యత తత పథమ అనుత్తమమ
లొకబన్ధుర లొకనాదొ మాధవొ భక్త వత్సలః
92 సువర్ణవర్ణొ హేమాఙ్గొ వరాఙ్గశ చన్థనాఙ్గథీ
వీరహా విషమః శూణ్యొ ఘృతాశీర అచలశ చలః
93 అమానీ మానథొ మాన్యొ లొకస్వామీ తరిలొకధృక
సుమేధా మేధజొ ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః
94 తేజొ వృషొ థయుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
పరగ్రహొ నిగ్రహొ ఽవయగ్రొ నైకశృఙ్గొ గథాగ్రజః
95 చతుర్మూర్తిశ చతుర్బాహుశ చతుర్వ్యూహశ చతుర్గతిః
చతురాత్మా చతుర్భావశ చతుర్వేథవిథ ఏకపాత
96 సమావర్తొ నివృత్తాత్మా థుర్జయొ థురతిక్రమః
థుర్లభొ థుర్గమొ థుర్గొ థురావాసొ థురారిహా
97 శుభాఙ్గొ లొకసారఙ్గః సుతన్తుస తన్తువర్ధనః
ఇన్థ్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః
98 ఉథ్భవః సున్థరః సున్థొ రత్ననాభః సులొచనః
అర్కొ వాజసనః శృఙ్గీ జయన్తః సర్వవిజ జయీ
99 సువర్ణబిన్థుర అక్షొభ్యః సర్వవాగ ఈశ్వరేశ్వరః
మహాహ్రథొ మహాగర్తొ మహాభూతొ మహానిధిః
100 కుముథః కుంథరః కున్థః పర్జన్యః పవనొ ఽనిలః
అమృతాంశొ ఽమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతొ ముఖః
101 సులభః సువ్రతః సిథ్ధః శత్రుజీచ ఛత్రుతాపనః
నయగ్రొధొథుమ్బరొ ఽశవత్దశ చాణూరాన్ధ్ర నిషూథనః
102 సహస్రార్చిః సప్త జిహ్వః సప్తైధాః సప్త వాహనః
అమూర్తిర అనఘొ ఽచిన్త్యొ భయకృథ భయనాశనః
103 అణుర బృహత కృశః సదూలొ గుణభృన నిర్గుణొ మహాన
అధృతః సవధృతః సవాస్యః పరాగ్వంశొ వంశవర్ధనః
104 భారభృత కదితొ యొగీ యొగీశః సర్వకామథః
ఆశ్రమః శరమణః కషామః సుపర్ణొ వాయువాహనః
105 ధనుర్ధరొ ధనుర్వేథొ థణ్డొ థమయితా థమః
అపరాజితః సర్వసహొ నియన్తా నియమొ యమః
106 సత్త్వవాన సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః
అభిప్రాయః పరియార్హొ ఽరహః పరియకృత పరీతివర్ధనః
107 విహాయస గతిర జయొతిః సురుచిర హుతభుగ విభుః
రవిర విరొచనః సూర్యః సవితా రవిలొచనః
108 అనన్తొ హుతభుగ భొక్తా సుఖథొ నైకథొ ఽగరజః
అనిర్విణ్ణః సథామర్షీ లొకాధిష్ఠానమ అథ్భుతమ
109 సనాత సనాతన తమః కపిలః కపిర అవ్యయః
సవస్తిథః సవస్తికృత సవస్తి సవస్తిభుక సవస్తి థక్షిణః
110 అరౌథ్రః కుణ్డలీ చక్రీ విక్రమ్య ఊర్జితశాసనః
శబ్థాతిగః శబ్థసహః శిశిరః శర్వరీ కరః
111 అక్రూరః పేశలొ థక్షొ థక్షిణః కషమిణాం వరః
విథ్వత్తమొ వీతభయః పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః
112 ఉత్తారణొ థుష్కృతిహా పుణ్యొ థుఃస్వప్ననాశనః
వీరహా రక్షణః సన్తొ జీవనః పర్యవస్దితః
113 అనన్తరూపొ ఽనన్త శరీర జితమన్యుర భయాపహః
చతురస్రొ గభీరాత్మా విథిశొ వయాథిశొ థిశః
114 అనాథిర భూర భువొ లక్ష్మీః సువీరొ రుచిరాఙ్గథః
జననొ జనజన్మాథిర భీమొ భీమపరాక్రమః
115 ఆధార నిలయొ ధాతా పుష్పహాసః పరజాగరః
ఊర్ధ్వగః సత్పదాచారః పరాణథః పరణవః పణః
116 పరమాణం పరాణనిలయః పరాణకృత పరాణజీవనః
తత్త్వం తత్త్వవిథ ఏకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః
117 భూర భువః సవస్తరుస తారః సవితా పరపితామహః
యజ్ఞొ యజ్ఞపతిర యజ్వా యజ్ఞాఙ్గొ యజ్ఞవాహనః
118 యజ్ఞభృథ యజ్ఞకృథ యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ యజ్ఞసాధనః
యజ్ఞాన్త కృథ యజ్ఞగుహ్యమ అన్నమ అన్నాథ ఏవ చ
119 ఆత్మయొనిః సవయం జాతొ వైఖానః సామ గాయనః
థేవకీనన్థనః సరష్టా కషితీశః పాపనాశనః
120 శఙ్ఖభృన నన్థకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గథాధరః
రదాఙ్గపాణిర అక్షొభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః
121 ఇతీథం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః
నామ్నాం సహస్రం థివ్యానామ అశేషేణ పరకీర్తితమ
122 య ఇథం శృణుయాన నిత్యం యశ చాపి పరికీర్తయేత
నాశుభం పరాప్నుయాత కిం చిత సొ ఽముత్రేహ చ మానవః
123 వేథాన్తగొ బరాహ్మణః సయాత కషత్రియొ విజయీ భవేత
వైశ్యొ ధనసమృథ్ధః సయాచ ఛూథ్రః సుఖమ అవాప్నుయాత
124 ధర్మార్దీ పరాప్నుయాథ ధర్మమ అర్దార్దీ చార్దమ ఆప్నుయాత
కామాన అవాప్నుయాత కామీ పరజార్దీ చాప్నుయాత పరజాః
125 భక్తిమాన యః సథొత్దాయ శుచిస తథ్గతమానసః
సహస్రం వాసుథేవస్య నామ్నామ ఏతత పరకీర్తయేత
126 యశః పరాప్నొతి విపులం జఞాతిప్రాధాన్యమ ఏవ చ
అచలాం శరియమ ఆప్నొతి శరేయశ చాప్నొత్య అనుత్తమమ
127 న భయం కవ చిథ ఆప్నొతి వీర్యం తేజశ చ విన్థతి
భవత్య అరొగొ థయుతిమాన బలరూపగుణాన్వితః
128 రొగార్తొ ముచ్యతే రొగాథ బథ్ధొముచ్యేత బన్ధనాత
భయన ముచ్యేత భీతశ చ ముచ్యేతాపన్న ఆపథః
129 థుర్గాణ్య అతితరత్య ఆశు పురుషః పురుషొత్తమమ
సతువన నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః
130 వాసుథేవాశ్రయొ మర్త్యొ వాసుథేవ పరాయణః
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా యాతి బరహ్మ సనాతనమ
131 న వాసుథేవ భక్తానామ అశుభం విథ్యతే కవ చిత
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయం వాప్య ఉపజాయతే
132 ఇమం సతవమ అధీయానః శరథ్ధా భక్తిసమన్వితః
యుజ్యేతాత్మ సుఖక్షాన్తి శరీధృతిస్మృతికీర్తిభిః
133 న కరొధొ న చ మాత్సర్యం న లొభొ నాశుభా మతిః
భవన్తి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషొత్తమే
134 థయౌః స చన్థ్రార్కనక్షత్రా ఖం థిశొ భూర మహొథధిః
వాసుథేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః
135 స సురాసురగన్ధర్వం స యక్షొరగ రాక్షసమ
జగథ వశే వర్తతేథం కృష్ణస్య స చరాచరమ
136 ఇన్థ్రియాణి మనొ బుథ్ధిః సత్త్వం తేజొబలం ధృతిః
వాసుథేవాత్మకాన్య ఆహుః కషేత్రం కషేత్రజ్ఞ ఏవ చ
137 సర్వాగమానామ ఆచారః పరదమం పరికల్ప్యతే
ఆచార పరభవొ ధర్మొ ధర్మస్య పరభుర అచ్యుతః
138 ఋషయః పితరొ థేవమహాభూతాని ధాతవః
జఙ్గమాజఙ్గమం చేథం జగన నారాయణొథ్భవమ
139 యొగొ జఞానం తదా సంఖ్యం విథ్యాః శిల్పాని కర్మ చ
వేథాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమ ఏతత సర్వం జనార్థనాత
140 ఏకొ విష్ణుర మహథ భూతం పృదగ భూతాన్య అనేకశః
తరీఁల లొకాన వయాప్య భూతాత్మా భుఙ్క్తే విశ్వభుగ అవ్యయః
141 ఇమం సతవం భగవతొ విష్ణొర వయాసేన కీర్తితమ
పఠేథ య ఇచ్ఛేత పురుషః శరేయః పరాప్తుం సుఖాని చ
142 విశ్వేశ్వరమ అజం థేవం జగతః పరభవాప్యయమ
భజన్తి యే పుష్కరాక్షం న తే యాన్తి పరాభవమ