అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 134)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మ]
పరావరజ్ఞే ధర్మజ్ఞే తపొవననివాసిని
సాధ్వి సుభ్రు సుకేశాన్తే హిమవత్పర్వతాత్మజే
2 థక్షే శమ థమొపేతే నిర్మమే ధర్మచారిణి
పృచ్ఛామి తవాం వరారొహే పృష్టా వథ మమేప్షితమ
3 సావిత్రీ బరహ్మణః సాధ్వీ కౌశికస్య శచీ సతీ
మార్తణ్డజస్య ధూమొర్ణా ఋథ్ధిర వైశ్రవణస్య చ
4 వరుణస్య తతొ గౌరీ సూర్యస్య చ సువర్చలా
రొహిణీ శశినః సాధ్వీ సవాహా చైవ విభావసొః
5 అథితిః కశ్యపస్యాద సర్వాస తాః పతిథేవతాః
పృష్టాశ చొపాసితాశ చైవ తాస తవయా థేవి నిత్యశః
6 తేన తవాం పరిపృచ్ఛామి ధర్మజ్ఞే ధర్మవాథిని
సత్రీ ధర్మం శరొతుమ ఇచ్ఛామి తవయొథాహృతమ ఆథితః
7 సహధర్మచరీ మే తవం సమశీలా సమవ్రతా
సమానసార వీర్యా చ తపస తీవ్రం కృతం చ తే
తవయా హయ ఉక్తొ విశేషేణ పరణాణత్వమ ఉపైష్యతి
8 సత్రియశ చైవ విశేషేణ సత్రీజనస్య గతిః సథా
గౌర గాం గచ్ఛతి సుశ్రొణిలొకేష ఏషా సదితిః సథా
9 మమ చార్ధం శరీరస్య మమ చార్ధాథ వినిః సృతా
సురకార్యకరీ చ తవం లొకసంతాన కారిణీ
10 తవ సర్వః సువిథితః సత్రీ ధర్మః శాశ్వతః శుభే
తస్మాథ అశేషతొ బరూహి సత్రీ ధర్మం విస్తరేణ మే
11 [ఉ]
భగవన సర్వభూతేశ భూతభవ్య భవొథ్భవ
తవత పరభావాథ ఇయం థేవ వాక చైవ పరతిభాతి మే
12 ఇమాస తు నథ్యొ థేవేశ సర్వతీర్దొథకైర యుతాః
ఉపస్పర్శన హేతొస తవా సమీపస్దా ఉపాసతే
13 ఏతాభిః సహ సంమన్త్ర్య పరవక్ష్యామ్య అనుపూర్వశః
పరభవన యొ ఽనహంవాథీ స వై పురుష ఉచ్యతే
14 సత్రీ చ భూతేశ సతతం సత్రియమ ఏవానుధావతి
మయా సంమానితాశ చైవ భవిష్యన్తి సరిథ వరాః
15 ఏషా సరస్వతీ పుణ్యా నథీనామ ఉత్తమా నథీ
పరదమా సర్వసరితాం నథీ సాగరగామినీ
16 విపాశా చ వితస్తా చ చన్థ్ర భాగా ఇరావతీ
శతథ్రుర థేవికా సిన్ధుః కౌశికీ గొమతీ తదా
17 తదా థేవ నథీ చేయం సర్వతీర్దాభిసంవృతా
గగనాథ గాం గతా థేవీ గఙ్గా సర్వసరిథ్వరా
18 ఇత్య ఉక్త్వా థేవథేవస్య పత్నీ ధర్మభృతాం వరా
సమితపూర్వమ ఇవాభాష్య సర్వాస తాః సరితస తథా
19 అపృచ్ఛథ థేవమహిషీ సత్రీ ధర్మం ధర్మవత్సలా
సత్రీ ధర్మకుశలాస తా వై గఙ్గాథ్యాః సరితాం వరాః
20 అయం భగవతా థత్తః పరశ్నః సత్రీ ధర్మసంశ్రితః
తం తు సంమన్త్ర్య యుష్మాభిర వక్తుమ ఇచ్ఛామి శంకరే
21 న చైకసాధ్యం పశ్యామి విజ్ఞానం భువి కస్య చిత
థివి వా సాగరగమాస తేన వొ మానయామ్య అహమ
22 [భ]
ఏవం సర్వాః సరిచ్ఛ్రేష్ఠాః పృష్టాః పుణ్యతమాః శివాః
తతొ థేవ నథీ గఙ్గా నియుక్తా పరతిపూజ్య తామ
23 బహ్వీభిర బుథ్ధిభిః సఫీతా సత్రీ ధర్మజ్ఞా శుచిస్మితా
శైలరాజసుతాం థేవీం పుణ్యా పాపాపహాం శివామ
24 బుథ్ధ్యా వినయసంపన్నా సర్వజ్ఞానవిశారథా
స సమితం బహు బుథ్ధ్యాఢ్యా గఙ్గా వచనమ అబ్రవీత
25 ధన్యాః సమొ ఽనుగృహీతాః సమొ థేవి ధర్మపరాయణా
యా తవం సర్వజగన మాన్యా నథీర మానయసే ఽనఘే
26 పరభవన పృచ్ఛతే యొ హి సంమానయతి వా పునః
నూనం జనమ అథుష్టాత్మా పణ్డితాఖ్యాం స గచ్ఛతి
27 జఞానవిజ్ఞానసంపన్నాన ఊహాపొహ విశారథాన
పరవక్తౄన పృచ్ఛతే యొ ఽనయాన స వై నా పథమ అర్చ్ఛతి
28 అన్యదా బహు బుథ్ధ్యాఢ్యొ వాక్యం వథతి సంసథి
అన్యదైవ హయ అహం మానీ థుర్బలం వథతే వచః
29 థివ్యజ్ఞానే థివి శరేష్ఠే థివ్యపుణ్యే సథొత్దితే
తవమ ఏవార్హసి నొ థేవి సత్రీ ధర్మమ అనుశాసితుమ
30 [భ]
తతః సారాధితా థేవీ గఙ్గయా బహుభిర గుణైః
పరాహ సర్వమ అశేషేణ సత్రీ ధర్మం సురసున్థరీ
31 సత్రీ ధర్మొ మాం పరతి యదా పరతిభాతి యదావిధి
తమ అహం కీర్తయిష్యామి తదైవ పరదితొ భవేత
32 సత్రీ ధర్మః పూర్వ ఏవాయం వివాహే బన్ధుభిః కృతః
సహధర్మచరీ భర్తుర భవత్య అగ్నిసమీపతః
33 సుస్వభావా సువచనా సువృత్తా సుఖథర్శనా
అనన్యచిత్తసు ముఖీ భర్తుః సా ధర్మచారిణీ
34 సా భవేథ ధర్మపరమా సా భవేథ ధర్మభాగిణీ
థేవ వత్స తతం సాధ్వీ యా భర్తారం పరపశ్యతి
35 శుశ్రూషాం పరిచారం చ థేవవథ యా కరొతి చ
నాన్యభావా హయ అవిమనాః సువ్రతా సుఖథర్శనా
36 పుత్ర వక్త్రమ ఇవాభీక్ష్ణం భర్తుర వథనమ ఈక్షతే
యా సాధ్వీ నియతాచారా సా భవేథ ధర్మచారిణీ
37 శరుత్వా థమ్పతి ధర్మం వై సహధర్మకృతం శుభమ
అనన్యచిత్తా సుముఖీ భర్తుః సా ధర్మచారిణీ
38 పరుషాణ్య అపి చొక్తా యా థృష్టా వా కరూర చక్షుషా
సుప్రసన్నముఖీ భర్తుర యా నారీ సా పతివ్రతా
39 న చన్థ్రసూర్యౌ న తరుం పుంనామ్నొ యా నిరీక్షతే
భర్తృవర్జం వరారొహా సా భవేథ ధర్మచారిణీ
40 థరిథ్రం వయాధితం థీనమ అధ్వనా పరికర్శితమ
పతిం పుత్రమ ఇవొపాస్తే సా నారీ ధర్మభాగినీ
41 యా నారీ పరయతా థక్షా యా నారీ పుత్రిణీ భవేత
పతిప్రియా పతిప్రాణా సా నారీ ధర్మభాగినీ
42 శుశ్రూషాం పరిచర్యాం చ కరొత్య అవిమనాః సథా
సుప్రతీతా వినీతా చ సా నారీ ధర్మభాగినీ
43 న కామేషు న భొగేషు నైశ్వర్యే న సుఖే తదా
సపృహా యస్యా యదా పత్యౌ సా నారీ ధర్మభాగినీ
44 కల్యొత్దాన రతా నిత్యం గురుశుశ్రూషణే రతా
సుసంమృష్టక్షయా చైవ గొశకృత కృతలేపనా
45 అగ్నికార్యపరా నిత్యం సథా పుష్పబలి పరథా
థేవతాతిదిభృత్యానాం నిరుప్య పతినా సహ
46 శేషాన్నమ ఉపభుఞ్జానా యదాన్యాయం యదావిధి
తుష్టపుష్టజనా నిత్యం నారీ ధర్మేణ యుజ్యతే
47 శవశ్రూ శవశురయొః పాథౌ తొషయన్తీ గుణాన్వితా
మాతా పితృపరా నిత్యం యా నారీ సా తపొధనా
48 బరాహ్మణాన థుర్బలానాదాన థీనాన్ధ కృపణాంస తదా
బిభర్త్య అన్నేన యా నారీ సా పతివ్రతభాగినీ
49 వరతం చరతి యా నిత్యం థుశ్చరం లభు సత్త్వయా
పతిచిత్తా పతిహితా సా పతివ్రతభాగినీ
50 పుణ్యమ ఏతత తపశ చైవ సవర్గశ చైష సనాతనః
యా నారీ భర్తృపరమా భవేథ భర్తృవ్రతా శివా
51 పతిర హి థేవొ నారీణాం పతిర బన్ధుః పతిర గతిః
పత్యా సమా గతిర నాస్తి థైవతం వా యదా పతిః
52 పతిప్రసాథః సవర్గొ వా తుల్యొ నార్యా న వా భవేత
అహం సవర్గం న హీచ్ఛేయం తవయ్య అప్రీతే మహేశ్వరే
53 యథ్య అకార్యమ అధర్మం వా యథి వా పరాణనాశనమ
పతిర బరూయాథ థరిథ్రొ వా వయాధితొ వా కదం చన
54 ఆపన్నొ రిపుసంస్దొ వా బరహ్మశాపార్థితొ ఽపి వా
ఆపథ ధర్మాన అనుప్రేక్ష్య తత కార్యమ అవిశఙ్కయా
55 ఏష థేవ మయా పరొక్తః సత్రీ ధర్మొ వచనాత తవ
యా తవ ఏవం భావినీ నారీ సా భవేథ ధర్మభాగినీ
56 [భ]
ఇత్య ఉక్తః స తు థేవేశః పరతిపూజ్య గిరేః సుతామ
లొకాన విసర్జయామ ఆస సర్వైర అనుచరైః సహ
57 తతొ యయుర భూతగణాః సరితశ చ యదాగతమ
గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ పరణమ్య శిరసా భవమ