అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 122)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ మైత్రేయః కర్మ పూజకః
అత్యన్తం శరీమతి కులే జాతః పరాజ్ఞొ బహుశ్రుతః
2 అసంశయం మహ పరాజ్ఞ యదైవాత్ద తదైవ తత
అనుజ్ఞాతస తు భవతా కిం చిథ బరూయామ అహం విభొ
3 [వ]
యథ యథ ఇచ్ఛసి మైత్రేయ యావథ యావథ యదాతదా
బరూహి తావన మహాప్రాజ్ఞ శుశ్రూషే వచనం తవ
4 [మ]
నిర్థొషం నిర్మలం చైవ వచనం థానసంహితమ
విథ్యా తపొభ్యాం హి భవాన భావితాత్మా న సంశయః
5 భవతొ భావితాత్మత్వాథ థాయొ ఽయం సుమహాన మమ
భూయొ బుథ్ధ్యానుపశ్యామి సుసమృథ్ధతపా ఇవ
6 అపి మే థర్శనాథ ఏవ భవతొ ఽభయుథయొ మహాన
మన్యే భవత్ప్రసాథొ ఽయం తథ ధి కర్మ సవభావతః
7 తపః శరుతం చ యొనిశ చాప్య ఏతథ బరాహ్మణ్య కారణమ
తరిభిర గుణైః సముథితస తతొ భవతి వై థవిజః
8 తస్మింస తృప్తే చ తృప్యన్తే పితరొ థైవతాని చ
న హి శరుతవతాం కిం చిథ అధికం బరాహ్మణాథ ఋతే
9 యదా హి సుకృతే కషేత్రే ఫలం విన్థతి మానవః
ఏవం థత్త్వా శరుతవతి ఫలం థాతా సమశ్నుతే
10 బరాహ్మణశ చేన న విథ్యేత శరుతవృత్తొపసంహితః
పరతిగ్రహీతా థానస్య మొఘం సయాథ ధనినాం ధనమ
11 అథన హయ అవిథ్వాన హన్త్య అన్నమ అథ్యమానం చ హన్తి తమ
తం చ హన్యతి యస్యాన్నం స హత్వా హన్యతే ఽబుధః
12 పరభుర హయ అన్నమ అథన విథ్వాన పునర జనయతీశ్వరః
స చాన్నాజ జాయతే తస్మాత సూక్ష్మ ఏవ వయతిక్రమః
13 యథ ఏవ థథతః పుణ్యం తథ ఏవ పరతిగృహ్ణతః
న హయ ఏకచక్రం వర్తేత ఇత్య ఏవమ ఋషయొ విథుః
14 యత్ర వై బరాహ్మణాః సన్తి శరుతవృత్తొపసంహితాః
తత్ర థానఫలం పుణ్యమ ఇహ చాముత్ర చాశ్నుతే
15 యే యొనిశుథ్ధాః సతతం తపస్య అభిరతా భృశమ
థానాధ్యయనసంపన్నాస తే వై పూజ్యతమాః సథా
16 తైర హి సథ్భిః కృతః పన్దాశ చేతయానొ న ముహ్యతే
తే హి సవర్గస్య నేతారొ యజ్ఞవాహాః సనాతనాః