అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 123)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఏవమ ఉక్తః స భగవాన మైత్రేయం పరత్యభాషత
థిష్ట్యైవం తవం విజానాసి థిష్ట్యా తే బుథ్ధిర ఈథృశీ
లొకొ హయ అయం గుణాన ఏవ భూయిష్ఠం సమ పరశంసతి
2 రూపమానవయొ మానశ్రీ మానాశ చాప్య అసంశయమ
థిష్ట్యా నాభిభవన్తి తవాం థైవస తే ఽయమ అనుగ్రహః
యత తే భృశతరం థానాథ వర్తయిష్యామి తచ ఛృణు
3 యానీహాగమ శాస్త్రాణి యాశ చ కాశ చిత పరవృత్తయః
తాని వేథం పురస్కృత్య పరవృత్తాని యదాక్రమమ
4 అహం థానం పరశంసామి భవాన అపి తపః శరుతే
తపః పవిత్రం వేథస్య తపః సవర్గస్య సాధనమ
5 తపసా మహథ ఆప్నొతి విథ్యయా చేతి నః శరుతమ
తపసైవ చాపనుథేథ యచ చాన్యథ అపి థుష్కృతమ
6 యథ యథ ధి కిం చిత సంధాయ పురుషస తప్యతే తపః
సర్వమ ఏతథ అవాప్నొతి బరాహ్మణొ వేథపారగః
7 థురన్వయం థుష్ప్రధృష్యం థురాపం థురతిక్రమమ
సర్వం వై తపసాభ్యేతి తపొహి బలవత్తరమ
8 సురాపొ ఽసంమతాథాయీ భరూణహా గురుతల్పగః
తపసా తరతే సర్వమ ఏనసశ చ పరముచ్యతే
9 సర్వవిథ్యస తు చక్షుష్మాన అపి యాథృశ తాథృశః
తపస్వినౌ చ తావ ఆహుస తాభ్యాం కార్యం సథా నమః
10 సర్వే పూజ్యాః శరుతధనాస తదైవ చ తపస్వినః
థానప్రథాః సుఖమ్ప్రేత్య పరాప్నువన్తీహ చ శరియమ
11 ఇమం చ బరహ్మలొకం చ లొకం చ బలవత్తరమ
అన్నథానైః సుకృతినః పరతిపథ్యన్తి లౌకికాః
12 పూజితాః పూజయన్త్య ఏతాన మానితా మానయన్తి చ
అథాతా యత్ర యత్రైతి సర్వతః సంప్రణుథ్యతే
13 అకర్తా చైవ కర్తా చ లభతే యస్య యాథృశమ
యథ్య ఏవొర్ధ్వం యథ్య అవాక్చ తవం లొకమ అభియాస్యసి
14 పరాప్స్యసే తవన్న అపానాని యాని థాస్యసి కాని చిత
మేధావ్య అసి కులే జాతః శరుతవాన అనృశంసవాన
15 కౌమార థారవ్రతవాన మైత్రేయ నిరతొ భవ
ఏతథ గృహాణ పరదమం పరశస్తం గృహమేధినామ
16 యొ భర్తా వాసితాతుష్టొ భర్తుస తుష్టా చ వాసితా
యస్మిన్న ఏవం కులే సర్వం కల్యాణం తత్ర వర్తతే
17 అథ్భిర గాత్రాన మలమ ఇవ తమొ ఽగనిప్రభయా యదా
థానేన తపసా చైవ సర్వపాపమ అపొహ్యతే
18 సవస్తి పరాప్నుహి మైత్రేయ గృహాన సాధు వరజామ్య అహమ
ఏతన మనసి కర్తవ్యం శరేయ ఏవం భవిష్యతి
19 తం పరణమ్యాద మైత్రేయః కృత్వా చాభిప్రథక్షిణమ
సవస్తి పరాప్నొతు భగవాన ఇత్య ఉవాచ కృతాఞ్జలిః