అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 121)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
విథ్యా తపశ చ థానం చ కిమ ఏతేషాం విశిష్యతే
పృచ్ఛామి తవా సతాం శరేష్ఠ తన మే బరూహి పితామహ
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
మైత్రేయస్య చ సంవాథం కృష్ణథ్వైపాయనస్య చ
3 కృష్ణ థవైపాయనొ రాజన్న అజ్ఞాచ చరితం చరన
వారాణస్యామ ఉపాతిష్ఠన మైత్రేయం సవైరిణీ కులే
4 తమ ఉపస్దితమ ఆసీనం జఞాత్వా స మునిసత్తమమ
అర్చిత్వా భొజయామ ఆస మైత్రేయొ ఽశనమ ఉత్తమమ
5 తథన్నమ ఉత్తమం భుక్త్వా గుణవత సార్వకామికమ
పరతిష్ఠమానొ ఽసమయత పరీతః కృష్ణొ మహామనాః
6 తమ ఉత్స్మయన్తం సంప్రేక్ష్య మైత్రేయః కృష్ణమ అబ్రవీత
కారణం బరూహి ధర్మాత్మన యొ ఽసమయిష్ఠాః కుతశ చ తే
తపస్వినొ ధృతిమతః పరమొథః సముపాగతః
7 ఏతత పృచ్ఛామి తే విథ్వన్న అభివాథ్య పరణమ్య చ
ఆత్మనశ చ తపొ భాగ్యం మహాభాగ్యం తదైవ చ
8 పృదగ ఆచరతస తాత పృదగ ఆత్మని చాత్మనొః
అల్పాన్తరమ అహం మన్యే విశిట్షమ అపి వా తవయా
9 [వ]
అతిచ్ఛేథాతివాథాభ్యాం సమయొ ఽయం సముపాగతః
అసత్యం వేథ వచనం కస్మాథ వేథొ ఽనృతం వథేత
10 తరీణ్య ఏవ తు పథాన్య ఆహుః పురుషస్యొత్తమం వరతమ
న థరుహ్యేచ చైవ థథ్యాచ చ సత్యం చైవ పరం వథేత
ఇథానీం చైవ నః కృత్యం పురస్తాచ చ పరం సమృతమ
11 అల్పొ ఽపి తాథృశొ థాయొ భవత్య ఉత మహాఫలః
తృషితాయ చ యథ థత్తం హృథయేనానసూయతా
12 తృషితస తృషితాయ తవం థత్త్వైతథ అశనం మమ
అజైషీర మహతొ లొకాన మహాయజ్ఞైర ఇవాభిభొ
అతొ థానపవిత్రేణ పరీతొ ఽసమి తపసైవ చ
13 పుణ్యస్యైవ హి తే గన్ధః పుణ్యస్యైవ చ థర్శనమ
పుణ్యశ చ వాతి గన్ధస తే మన్యే కర్మవిధానతః
14 అధికం మార్జనాత తాత తదైవాప్య అనులేపనాత
శుభం సర్వపవిత్రేభ్యొ థానమ ఏవ పరం భవేత
15 యానీమాన్య ఉత్తమానీహ వేథొక్తాని పరశంససి
తేషాం శరేష్ఠతమం థానమ ఇతి మే నాస్తి సంశయః
16 థానకృథ్భిః కృతః పన్దా యేన యాన్తి మనీషిణః
తే హి పరాణస్య థాతారస తేషు ధర్మః పరతిష్ఠితః
17 యదా వేథాః సవధీతాశ చ యదా చేన్థ్రియసంయమః
సర్వత్యాగొ యదా చేహ తదా థానమ అనుత్తమమ
18 తవం హి తాత సుఖాథ ఏవ సుఖమ ఏష్యసి శొభనమ
సుఖాత సుఖతర పరాప్తిమ ఆప్నుతే మతిమాన నరః
19 తన నః పరత్యక్షమ ఏవేథమ ఉపలబ్ధమ అసంశయమ
శరీమన్తమ ఆప్నువన్త్య అర్దా థానం యజ్ఞస తదా సుఖమ
20 సుఖాథ ఏవ పరం థుఃఖం థుఃఖాథ అన్యత పరం సుఖమ
థృశ్యతే హి మహాప్రాజ్ఞ నియతం వై సవభావతః
21 తరివిధానీహ వృత్తాని నరస్యాహుర మనీషిణః
పుణ్యమ అన్యత పాపమ అన్యన న పుణ్యం న చ పాపకమ
22 న వృత్తం మన్యతే ఽనయస్య మన్యతే ఽనయస్య పాపకమ
తదా సవకర్మ నిర్వృత్తం న పుణ్యం న చ పాపకమ
23 రమస్వైధస్వ మొథస్య థేహి చైవ యజస్వ చ
న తవామ అభిభవిష్యన్తి వైథ్యా న చ తపస్వినః