అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 120)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
కషత్రధర్మమ అనుప్రాప్తః సమరన్న ఏవ స వీర్యవాన
తయక్త్వా చ కీటతాం రాజంశ చచార విపులం తపః
2 తస్య ధర్మార్దవిథుషొ థృష్ట్వా తథ విపులం తపః
ఆజగామ థవిజశ్రేష్ఠః కృష్ణథ్వైపాయనస తథా
3 [వ]
కషాత్రం చైవ వరతం కీట భూతానాం పరిపాలనమ
కషత్రం చైవ వరతం ధయాయంస తతొ విప్రత్వమ ఏష్యసి
4 పాహి సర్వాః పరజాః సమ్యక శుభాశుభవిథ ఆత్మవాన
శుభైః సంవిభజన కామైర అశుభానాం చ పావనైః
5 ఆత్మవాన భవ సుప్రీతః సవధర్మచరణే రతః
కషాత్రీం తనుం సముత్సృజ్య తతొ విప్రత్వమ ఏష్యసి
6 [భ]
సొ ఽదారణ్యమ అభిప్రేత్య పునర ఏవ యుధిష్ఠిర
మహర్షేర వచనం శరుత్వా పరజా ధర్మేణ పాల్య చ
7 అచిరేణైవ కాలేన కీటః పార్దివ సత్తమ
పరజాపాలనధర్మేణ పరేత్య విప్రత్వమ ఆగతః
8 తతస తం బరాహ్మణం థృష్ట్వా పునర ఏవ మహాయశాః
ఆజగామ మహాప్రాజ్ఞః కృష్ణథ్వైపాయనస తథా
9 [వ]
భొ భొ విప్రర్షభ శరీమన మా వయదిష్ఠాః కదం చన
శుభకృచ ఛుభయొనీషు పాపకృత పాపయొనిషు
ఉపపథ్యతి ధర్మజ్ఞ యదా ధర్మం యదాగమమ
10 తస్మాన మృత్యుభయాత కీట మా వయదిష్ఠాః కదం చన
ధర్మలొపాథ భయం తే సయాత తస్మాథ ధర్మం చరొత్తమమ
11 [క]
సుఖాత సుఖతరం పరాప్తొ భగవంస తవత్కృతే హయ అహమ
ధర్మమూలాం శరియం పరాప్య పాప్మా నష్ట ఇహాథ్య మే
12 [భ]
భగవథ వచనాత కీటొ బరాహ్మణ్యం పరాప్య థుర్లభమ
అకరొత పృదివీం రాజన యజ్ఞయూప శతాఙ్కితామ
తతః సాలొక్యమ అగమథ బరహ్మణొ బరహ్మ విత్తమః
13 అవాప చ పరం కీటః పార్ద బరహ్మ సనాతనమ
సవకర్మఫలనిర్వృత్తం వయాసస్య వచనాత తథా
14 తే ఽపి యస్మాత సవభావేన హతాః కషత్రియ పుంగవాః
సంప్రాప్తాస తే గతిం పుణ్యాం తస్మాన మా శొచ పుత్రక