అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 117)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఇమే వై మానవా లొకే భృశం మాంసస్య గృథ్ధినః
విసృజ్య భక్షాన వివిధాన యదా రక్షొగణాస తదా
2 నాపూపాన వివిధాకారాఞ శాకాని వివిధాని చ
షాడవాన రసయొగాంశ చ తదేచ్ఛన్తి యదామిషమ
3 తత్ర మే బుథ్ధిర అత్రైవ విసర్గే పరిముహ్యతే
న మన్యే రసతః కిం చిన మాంసతొ ఽసతీహ కిం చన
4 తథ ఇచ్ఛామి గుణాఞ శరొతుం మాంసస్యాభక్షణే ఽపి వా
భక్షణే చైవ యే థొషాస తాంశ చైవ పురుషర్షభ
5 సర్వం తత్త్వేన ధర్మజ్ఞ యధావథ ఇహ ధర్మతః
కిం వా భక్ష్యమ అభక్ష్యం వా సర్వమ ఏతథ వథస్వ మే
6 [భ]
ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి భారత
న మాంసాథ అరమ అత్రాన్యథ రసతొ విథ్యతే భువి
7 కషతక్షీణాభితప్తానాం గరామ్యధర్మరతాశ చ యే
అధ్వనా కర్శితానాం చ న మాంసాథ విథ్యతే పరమ
8 సథ్యొ వర్ధయతి పరాణాన పుష్టిమ అగ్ర్యం థథాతి చ
న భక్షొ ఽభయధికః కశ చిన మాంసాథ అస్తి పరంతప
9 వివర్జనే తు బహవొ గుణాః కౌరవనన్థన
య భవన్తి మనుష్యాణాం తాన మే నిగథతః శృణు
10 సవమాంసం పరమాంసైర యొ వివర్ధయితుమ ఇచ్ఛతి
నాస్తి కషుథ్రతరస తస్మాన న నృశంసతరొ నరః
11 న హి పరాణాత పరియతరం లొకే కిం చన విథ్యతే
తస్మాథ థయాం నరః కుర్యాథ యదాత్మని తదా పరే
12 శుక్రాచ చ తాత సంభూతిర మాంసస్యేహ న సంశయః
భక్షణే తు మహాన థొషొ వధేన సహ కల్పతే
13 అహింసా లక్షణొ ధర్మ ఇతి వేథ విథొ విథుః
యథ అహింస్రం భవేత కర్మ తత కుర్యాథ ఆత్మవాన నరః
14 పితృథైవతయజ్ఞేషు పరొక్షితం హవిర ఉచ్యతే
విధినా వేథ థృష్టేన తథ భుక్త్వేహ న థుష్యతి
15 యజ్ఞార్దే పశవః సృష్టా ఇత్య అపి శరూయతే శరుతిః
అతొ ఽనయదా పరవృత్తానాం రాక్షసొ విధిర ఉచ్యతే
16 కషత్రియాణాం తు యొ థృష్టొ విధిస తమ అపి మే శృణు
వీర్యేణొపార్జితం మాంసం యదా ఖాథన న థుష్యతి
17 ఆరణ్యాః సర్వథౌవత్యాః పరొక్షితాః సర్వశొ మృగాః
అగస్త్యేన పురా రాజన మృగయా యేన పూజ్యతే
18 నాత్మానమ అపరిత్యజ్య మృగయా నామ విథ్యతే
సమతామ ఉపసంగమ్య రూపం హన్యాన న వా నృప
19 అతొ రాజర్షయః సర్వే మృగయాం యాన్తి భారత
లిప్యన్తే న హి థొషేణ న చైతత పాతకం విథుః
20 న హి తత్పరమం కిం చిథ ఇహ లొకే పరత్ర చ
యత సరేష్వ ఇహ లొకేషు థయా కౌరవనన్థన
21 న భయం విథ్యతే జాతు నరస్యేహ థయావతః
థయావతామ ఇమే లొకాః పరే చాపి తపస్వినామ
22 అభయం సర్వభూతేభ్యొ యొ థథాతి థయాపరః
అభయం తస్య భూతాని థథతీత్య అనుశుశ్రుమః
23 కషతం చ సఖలితం చైవ పతితం కలిష్టమ ఆహతమ
సర్వభూతాని రక్షన్తి సమేషు విషమేషు చ
24 నైనం వయాలమృగా ఘనన్తి న పిశాచా న రాక్షసాః
ముచ్యన్తే భయకాలేషు మొక్షయన్తి చ యే పరాన
25 పరాణథానాత పరం థానం న భూతం న భవిష్యతి
న హయ ఆత్మనః పరియతరః కశ చిథ అస్తీతి నిశ్చితమ
26 అనిష్టం సర్వభూతానాం మరణం నామ భారత
మృత్యుకాలే హి భూతానాం సథ్యొ జాయతి వేపదుః
27 జాతిజన్మ జరాథుఃఖే నిత్యం సంసారసాగరే
జన్తవః పరివర్తన్తే మరణాథ ఉథ్విజన్తి చ
28 గర్భవాసేషు పచ్యన్తే కషారామ్ల కటుకై రసైః
మూత్ర శలేష్మ పురీషాణాం సపర్శైశ చ భృశథారుణైః
29 జాతాశ చాప్య అవశాస తత్ర భిథ్యమానాః పునః పునః
పాట్యమానాశ చ థేశ్యన్తే వివశా మాంసగృథ్ధినః
30 కుమ్భీ పాకే చ పచ్యన్తే తాం తాం యొనిమ ఉపాగతాః
ఆక్రమ్య మార్యమాణాశ చ భరామ్యన్తే వై పునః పునః
31 నాత్మనొ ఽసతి పరియతరః పృదివ్యామ అనుసృత్య హ
తస్మాత పరాణిషు సర్వేషు థయావాన ఆత్మవాన భవేత
32 సర్వమాంసాని యొ రాజన యావజ జీవం న భక్షయేత
సవర్గే స విపులం సదానం పరాప్నుయాన నాత్ర సంశయః
33 యే భక్షయన్తి మాంసాని భూతానాం జీవితైషిణామ
భక్ష్యన్తే తే ఽపి తైర భూతైర ఇతి మే నాస్తి సంశయః
34 మాం స భక్షయతే యస్మాథ భక్షయిష్యే తమ అప్య అహమ
ఏతన మాంసస్య మాంసత్వమ అతొ బుథ్ధ్యస్వ భారత
35 ఘాతకొ వధ్యతే నిత్యం తదా వధ్యేత బన్ధకః
ఆక్రొష్టాక్రుశ్యతే రాజన థవేష్టా థవేష్యత్వమ ఆప్నుతే
36 యేన యేన శరీరేణ యథ యత కర్మ కరొతి యః
తేన తేన శరీరేణ తత తత పలమ ఉపాశ్నుతే
37 అహింసా పరమొ ధర్మస తదాహింసా పరొ థమః
అహింసా పరమం థానమ అహింసా పరమస తపః
38 అహింసా పరమొ యజ్ఞస తదాహిస్మా పరం బలమ
అహింసా పరమం మిత్రమ అహింసా పరమం సుఖమ
అహింసా పరమం సత్యమ అహింసా పరమం శరుతమ
39 సర్వయజ్ఞేషు వా థానం సర్వతీర్దేషు చాప్లుతమ
సర్వథానఫలం వాపి నైతత తుల్యమ అహింసయా
40 అహింస్రస్య తపొ ఽకషయ్యమ అహింస్రొ యజతే సథా
అహింస్రః సర్వభూతానాం యదా మాతా యదా పితా
41 ఏతత ఫలమ అహింసాయా భూయశ చ కురుపుంగవ
న హి శక్యా గుణా వక్తుమ ఇహ వర్షశతైర అపి