అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 118)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అకామాశ చ స కామాశ చ హతా యే ఽసమిన మహాహవే
కాం యొనిం పరతిపన్నాస తే తన మే బరూహి పితామహ
2 థుఃఖం పరాణపరిత్యాగః పురుషాణాం మహామృధే
జానామి తత్త్వం ధర్మజ్ఞ పరాణత్యాగం సుథుష్కరమ
3 సమృథ్ధే వాసమృథ్ధే వా శుభే వా యథి వాశుభే
కారణం తత్ర మే బరూహి సర్వజ్ఞొ హయ అసి మే మతః
4 [భ]
సమృథ్ధే వాసమృథ్ధే వా శుభే వా యథి వాశుభే
సంసారే ఽసమిన సమాజాతాః పరాణినః పృదివీపతే
5 నిరతా యేన భావేన తత్ర మే శృణు కారణమ
సమ్యక చాయమ అనుప్రశ్నస తవయొక్తశ చ యుధిష్ఠిర
6 అత్ర తే వర్తయిష్యామి పురావృత్తమ ఇథం నృప
థవైపాయనస్య సంవాథం కీటస్య చ యుధిష్ఠిర
7 బరహ్మభూతశ చరన విప్రః కృష్ణ థవౌపాయనః పురా
థథర్శ కీటం ధావన్తం శీఘ్రం శకటవర్త్మని
8 గతిజ్ఞః సర్వభూతానాం రుతజ్ఞశ చ శరీరిణామ
సర్వజ్ఞః సర్వథొ థృష్ట్వా కీటం వచనమ అబ్రవీత
9 కీట సంత్రస్తరూపొ ఽసి తవరితశ చైవ లక్ష్యసే
కవ ధావసి తథ ఆచక్ష్వ కుతస తే హయమ ఆగతమ
10 [క]
శకటస్యాస్య మహతొ థొషం శరుత్వా భయం మమ
ఆగతం వై మహాబుథ్ధే సవన ఏష హి థారుణః
శరూయతే న స మాం హన్యాథ ఇతి తస్మాథ అపాక్రమే
11 శవసతాం చ శృణొమ్య ఏవం గొపుత్రాణాం పరచొథ్యతామ
వహతాం సుమహాభారం సంనికర్షే సవనం పరభొ
నృణాం చ సంవాహయతాం శరూయతే వివిధః సవనః
12 సొఢుమ అస్మథ్విధేనైష న శక్యః కీట యొనినా
తస్మాథ అపక్రమామ్య ఏష భయాథ అస్యాత సుథారుణాత
13 థుఃఖం హి మృత్యుర భూతానాం జీవితం చ సుథుర్లభమ
అతొ భీతః పలాయామి గచ్ఛేయం నాసుఖం సుఖాత
14 [భ]
ఇత్య ఉక్తః స తు తం పరాహ కుతః కీట సుఖం తవ
మరణం తే సుఖం మన్యే తిర్యగ్యొనౌ హి వర్తసే
15 శబ్థం సపర్శం రసం గన్ధం భొగాంశ చొచ్చావచాన బహూన
నాభిజానాసి కీట తవం శరేయొ మరణమ ఏవ తే
16 [క]
సర్వత్ర నిరతొ జీవ ఇతీహాపి సుఖం మమ
చేతయామి మహాప్రాజ్ఞ తస్మాథ ఇచ్ఛామి జీవితుమ
17 ఇహాపి విషయః సర్వొ యదా థేహం పరవర్తితః
మానుషాస తిర్యగాశ చైవ పృదగ భొగా విశేషతః
18 అహమ ఆసం మనుష్యొ వై శూథ్రొ బహుధనః పురా
అబ్రహ్మణ్యొ నృశంసశ చ కథర్యొ వృథ్ధిజీవినః
19 వాక తీక్ష్ణొ నికృతిప్రజ్ఞొ మొష్టా విశ్వస్య సర్వశః
మిదః కృతొ ఽపనిధనః పరస్వహరణే రతః
20 భృత్యాతిది జనశ చాపి గృహే పర్యుషితొ మయా
మాత్సర్యాత సవాథు కామేన నృశంసేన బుభూషతా
21 థేవార్దం పితృయజ్ఞార్దమ అన్నం శరథ్ధా కృతం మయా
న థత్తమ అర్దకామేన థేయమ అన్నం పునాతి హ
22 గుప్తం శరణమ ఆశ్రిత్య భయేషు శరణా గతాః
అకస్మాన న భయాత తయక్తా న చ తరాతా భయైషిణః
23 ధనం ధాన్యం పరియాన థారాన యానం వాసస తదాథ్భుతమ
శరియం థృష్ట్వా మనుష్యాణామ అసూయామి నిరర్దకమ
24 ఈర్ష్యుః పరసుఖం థృష్ట్వా ఆతతాయ్య అబుభూషకః
తరివర్గహన్తా చాన్యేషామ ఆత్మకామానువర్తకః
25 నృశంసగుణభూయిష్ఠం పురా కర్మకృతం మయా
సమృత్వా తథ అనుతప్యే ఽహం తయక్త్వా పరియమ ఇవాత్మజమ
26 శుభానామ అపి జానామి కృతానాం కర్మణాం ఫలమ
మాతా చ పూజితా వృథ్ధా బరాహ్మణశ చార్చితొ మయా
27 సకృజ జాతిగుణొపేతః సంగత్య గృహమ ఆగతః
అతిదిః పూజితొ బరహ్మస తేన మాం నాజహాత సమృతిః
28 కర్మణా తేన చైవాహం సుఖాశామ ఇహ లక్షయే
తచ ఛరొతుమ అహమ ఇచ్ఛామి తవత్తః శరేయస తపొధన