అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 115)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా శరతల్పే పితామహమ
పునర ఏవ మహాతేజాః పప్రచ్ఛ వథతాం వరమ
2 ఋషయొ బరాహ్మణా థేవాః పరశంసన్తి మహామతే
అహింసా లక్షణం ధర్మం వేథ పరామాణ్య థర్శనాత
3 కర్మణా మనుజః కుర్వన హింసాం పార్దివ సత్తమ
వాచా చ మనసా చైవ కదం థుఃఖాత పరముచ్యతే
4 [భ]
చతుర్విధేయం నిర్థిష్టా అహింసా బరహ్మవాథిభిః
ఏషైకతొ ఽపి విభ్రష్టా న భవత్య అరిసూథన
5 యదా సర్వశ చతుష్పాథస తరిభిః పాథైర న తిష్ఠతి
తదైవేయం మహీపాల పరొచ్యతే కారణైస తరిభిః
6 యదా నాగపథే ఽనయాని పథాని పథగామినామ
సర్వాణ్య ఏవాపిధీయన్తే పథజాతాని కౌఞ్జరే
ఏవం లొకేష్వ అహింసా తు నిర్థిష్టా ధర్మతః పరా
7 కర్మణా లిప్యతే జన్తుర వాచా చ మనసైవ చ
8 పూర్వం తు మనసా తయక్త్వా తదా వాచాద కర్మణా
తరికారణం తు నిర్థిష్టం శరూయతే బరహ్మవాథిభిః
9 మనొ వాచి తదాస్వాథే థొషా హయ ఏషు పరతిష్ఠితాః
న భక్షయన్త్య అతొ మాంసం తపొ యుక్తా మనీషిణః
10 థొషాంస తు భక్షణే రాజన మాంసస్యేహ నిబొధ మే
పుత్రమాంసొపమం జానన ఖాథతే యొ విచేతనః
11 మాతా పితృసమాయొగే పుత్రత్వం జాయతే యదా
రసం చ పరతి జిహ్వాయాః పరజ్ఞానం జాయతే తదా
తదా శాస్త్రేషు నియతం రాగొ హయ ఆస్వాథితాథ భవేత
12 అసంస్కృతాః సంస్కృతాశ చ లవణాలవణాస తదా
పరజ్ఞాయన్తే యదా భావాస తదా చిత్తం నిరుధ్యతే
13 భేరీశఙ్ఖమృథఙ్గాథ్యాంస తన్త్రీ శబ్థాంశ చ పుష్కలాన
నిషేవిష్యన్తి వై మన్థా మాంసభక్షాః కదం నరాః
14 అచిన్తితమ అనుథ్థిష్టమ అసంకల్పితమ ఏవ చ
రసం గృథ్ధ్యాభిభూతా వై పరశంసన్తి ఫలార్దినః
పరశంసా హయ ఏవ మాంసస్య థొషకర్మఫలాన్వితా
15 జీవితం హి పరిత్యజ్య బహవః సాధవొ జనాః
సవమాంసైః పరమాంసాని పరిపాల్య థివం గతాః
16 ఏవమ ఏషా మహారాజ చతుర్భిః కారణైర వృతా
అహింసా తవ నిర్థిష్టా సర్వధర్మార్దసంహితా