అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 114

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 114)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అహింసా వైథికం కర్మ ధయానమ ఇన్థ్రియసంయమః
తపొ ఽద గురుశుశ్రూషా కిం శరేయః పురషం పరతి
2 [బ]
సర్వాణ్య ఏతాని ధర్మస్య పృదగ థవారాణి సర్వశః
శృణు సంకీర్త్యమానాని షడ ఏవ భరతర్షభ
3 హన్త నిఃశ్రేయసం జన్తొర అహం వక్ష్యామ్య అనుత్తమమ
అహింసాపాశ్రయం ధర్మం యః సాధయతి వై నరః
4 తరీన థొషాన సర్వభూతేషు నిధాయ పురుషః సథా
కామక్రొధౌ చ సంయమ్య తతః సిథ్ధిమ అవాప్నుతే
5 అహింసకాని భూతాని థణ్డేన వినిహన్తి యః
ఆత్మనః సుఖమ అన్విచ్ఛన న స పరేత్య సుభీ భవేత
6 ఆత్మొపమశ చ భూతేషు యొ వై భవతి పూరుషః
నయస్తథణ్డొ జితక్రొధః స పరేత్య సుఖమ ఏధతే
7 సర్వభూతాత్మభూతస్య సర్వభూతాని పశ్యతః
థేవాపి మార్గే ముహ్యన్తి అపథస్య పథైషిణః
8 న తత్పరస్య సంథథ్యాత పరతికూలం యథ ఆత్మనః
ఏష సంక్షేపతొ ధర్మః కామాథ అన్యః పరవర్తతే
9 పరత్యాఖ్యానే చ థానే చ సుఖథుఃఖే పరియాప్రియే
ఆత్మౌపమ్యేన పురుషః సమాధిమ అధిగచ్ఛతి
10 యదా పరః పరక్రమతే ఽపరేషు; తదాపరః పరక్రమతే పరస్మిన
ఏషైవ తే ఽసతూపమా జీవలొకే; యదా ధర్మొ నైపుణేనొపథిష్టః
11 [వ]
ఇత్య ఉక్త్వా తం సురగురుర ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
థివమ ఆచక్రమే ధీమాన పశ్యతామ ఏవ నస తథా