అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 113)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అధర్మస్య గతిర బరహ్మన కదితా మే తవయానఘ
ధర్మస్య తు గతిం శరొతుమ ఇచ్ఛామి వథతాం వర
కృత్వా కర్మాణి పాపాని కదం యాన్తి శుభాం గతిమ
2 [బృహస్పతి]
కృత్వా పాపాని కర్మాణి అధర్మవశమ ఆగతః
మనసా విపరీతేన నిరయం పరతిపథ్యతే
3 మొహాథ అధర్మం యః కృత్వా పునః సమనుతప్యతే
మనః సమాధిసంయుక్తొ న స సేవేత థుష్కృతమ
4 యదా యదా నరః సమ్యగ అధర్మమ అనుభాషతే
సమాహితేన మనసా విముచ్యతి తదా తదా
భుజంగ ఇతి నిర్మొకాత పూర్వభుక్తాజ జరాన్వితాత
5 అథత్త్వాపి పరథానాని వివిధాని సమాహితః
మనః సమాధిసంయుక్తః సుగతిం పరతిపథ్యతే
6 పరథానాని తు వక్ష్యామి యాని థత్త్వా యుధిష్ఠిర
నరః కృత్వాప్య అకార్యాణి తథా ధర్మేణ యుజ్యతే
7 సర్వేషామ ఏవ థానానామ అన్నం శరేష్ఠమ ఉథాహృతమ
పూర్వమ అన్నం పరథాతవ్యమ ఋజునా ధర్మమ ఇచ్ఛతా
8 పరాణా హయ అన్నం మనుష్యాణాం తస్మాజ జన్తుశ చ జాయతే
అన్నే పరతిష్ఠితా లొకాస తస్మాథ అన్నం పరకాశతే
9 అన్నమ ఏవ పరశంసన్తి థేవర్షిపితృమానవాః
అన్నస్య హి పరథానేన సవర్గమ ఆప్నొతి కౌశికః
10 నయాయలబ్ధం పరథాతవ్యం థవిజేభ్యొ హయ అన్నమ ఉత్తమమ
సవాధ్యాయసముపేతేభ్యః పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
11 యస్య హయ అన్నమ ఉపాశ్నన్తి బరాహ్మణానాం శతా థశ
హృష్టేన మనసా థత్తం న స తిర్యగ్గతిర భవేత
12 బరాహ్మణానాం సహస్రాణి థశ భొజ్యనరర్షభ
నరొ ఽధర్మాత పరముచ్యేత పపేష్వ అభిరతః సథా
13 భైక్షేణాన్నం సమాహృత్య విప్రొ వేథ పురస్కృతః
సవాధ్యాయనిరతే విప్రే థత్త్వేహ సుఖమ ఏధతే
14 అహింసన బరాహ్మణం నిత్యం నయాయేన పరిపాల్య చ
కషత్రియస తరసా పరాప్తమ అన్నం యొ వై పరయచ్ఛతి
15 థవిజేభ్యొ వేథవృథ్ధేభ్యః పరయతః సుసమాహితః
తేనాపొహతి ధర్మాత్మా థుష్కృతం కర్మ పాణ్డవ
16 షడ్భాగపరిశుథ్ధం చ కృషేర భాగమ ఉపార్జితమ
వైశ్యొ థథథ థవిజాతిభ్యః పాపేభ్యః పరిముచ్యతే
17 అవాప్య పరాణసంథేహం కార్కశ్యేన సమార్జితమ
అన్నం థత్త్వ థవిజాతిభ్యః శూథ్రః పాపాత పరముచ్యతే
18 ఔరసేన బలేనాన్నమ అర్జయిత్వావిహింసకః
యః పరయచ్ఛతి విప్రేభ్యొ న స థుర్గాణి సేవతే
19 నయాయేనావాప్తమ అన్నం తు నరొ లొభవివర్జితః
థవిజేభ్యొ వేథ వృథ్ధేభ్యొ థత్త్వ పాపాత పరముచ్యతే
20 అన్నమ ఊర్జః కరం లొకే థత్త్వొర్జస్వీ భవేన నరః
సతాం పన్దానమ ఆశ్రిత్య సర్వపాపాత పరముచ్యతే
21 థానకృథ్భిః కృతః పన్దా యేన యాన్తి మనీషిణః
తే సమ పరాణస్య థాతారస తేభ్యొ ధర్మః సనాతనః
22 సర్వావస్ద మనుష్యేణ నయాయేనాన్నమ ఉపార్జితమ
కార్యం పాత్రగతం నిత్యమ అన్నం హి పరమా గతిః
23 అన్నస్య హి పరథానేన నరొ థుర్గం న సేవతే
తస్మాథ అన్నం పరథాతవ్యమ అన్యాయ పరివర్జితమ
24 యతేథ బరాహ్మణ పూర్వం హి భొక్తుమ అన్నం గృహీ సథా
అవన్ధ్యం థివసం కుర్యాథ అన్నథానేన మానవః
25 భొజయిత్వా థశశతం నరొ వేథ విథాం నృప
నయాయవిథ ధర్మవిథుషామ ఇతిహాసవిథాం తదా
26 న యాతి నరకం ఘొరం సంసారాంశ చ న సేవతే
సర్వకామసమాయుక్తః పరేత్య చాప్య అశ్నుతే ఫలమ
27 ఏవం సుఖసమాయుక్తొ రమతే విగతజ్వరః
రూపవాన కీర్తిమాంశ చైవ ధనవాంశ చొపపథ్యతే
28 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతమ అన్నథానఫలం మహత
మూలమ ఏతథ ధి ధర్మాణాం పరథానస్య చ భారత