అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 111)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యథ వరం సర్వతీర్దానాం తథ బరవీహి పితామహ
యత్ర వై పరమం శౌచం తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
2 [భ]
సర్వాణి ఖలు తీర్దాని గుణవన్తి మనీషిణామ
యత తు తీర్దం చ శౌచం చ తన మే శృణు సమాహితః
3 అగాధే విమలే శుథ్ధే సత్యతొయే ధృతిహ్రథే
సనాతవ్యం మానసే తీర్దే సత్త్వమ ఆలమ్బ్య శాశ్వతమ
4 తీర్దశౌచమ అనర్దిత్వమ ఆర్థవం సత్యమ ఆర్జవమ
అహింసా సర్వభూతానామ ఆనృశంస్యం థమః శమః
5 నిర్మమా నిరహంకారా నిర్థ్వంథ్వా నిష్పరిగ్రహాః
శుచయస తీర్దభూతాస తే యే భైక్షమ ఉపభుఞ్జతే
6 తత్త్వవిత తవ అనహంబుథ్ధిస తీర్దం పరమమ ఉచ్యతే
శౌచలక్షణమ ఏతత తే సర్వత్రైవాన్వవేక్షణమ
7 రజస తమః సత్త్వమ అదొ యేషాం నిర్ధౌతమ ఆత్మనః
శౌచాశౌచే న తే సక్తాః సవకార్యపరిమార్గిణః
8 సర తయాగేష్వ అభిరతాః సర్వజ్ఞాః సర్వథర్శినః
శౌచేన వృత్తశౌచార్దాస తే తీర్దాః శుచయశ చ తే
9 నొథక కలిన్నగాత్రస తు సనాత ఇత్య అభిధీయతే
స సనాతొ యొ థమస్నాతః స బాహ్యాభ్యన్తరః శుచిః
10 అతీతేష్వ అనపేక్షా యే పరాప్తేష్వ అర్దేషు నిర్మమాః
శౌచమ ఏవ పరం తేషాం యేషాం నొత్పథ్యతే సపృహా
11 పరజ్ఞానం శౌచమ ఏవేహ శరీరస్య విశేషతః
తదా నిష కించనత్వం చ మనసశ చ పరసన్నతా
12 వృత్తశౌచం మనః శౌచం తీర్దశౌచం పరం హితమ
జఞానొత్పన్నం చ యచ ఛౌచం తచ ఛౌచం పరమం మతమ
13 మనసాద పరథీపేన బరహ్మ జఞానబలేన చ
సనాతా యే మానసే తీర్దే తజ్జ్ఞాః కషేత్రజ్ఞథర్శినః
14 సమారొపితశౌచస తు నిత్యం భవ సమన్వితః
కేవలంగుణ సంపన్నః శుచిర ఏవ నరః సథా
15 శరీరస్దాని తీర్దాని పరొక్తాన్య ఏతాని భారత
పృదివ్యాం యాని తీర్దాని పుణ్యాని శృణు తాన్య అపి
16 యదా శరీరస్యొథ్థేశాః శుచయః పరినిర్మితాః
తదా పృదివ్యా భాగాశ చ పుణ్యాని సలిలాని చ
17 పరార్దనాచ చైవ తీర్దస్య సనానాచ చ పితృతర్పణాత
ధునన్తి పాపం తీర్దేషు పూతా యాన్తి థివం సుఖమ
18 పరిగ్రహాచ చ సాధూనాం పృదివ్యాశ చైవ తేజసా
అతీవ పుణ్యాస తే భాగాః సలిలస్య చ తేజసా
19 మనసశ చ పృదివ్యాశ చ పుణ్యతీర్దాస తదాపరే
ఉభయొర ఏవ యః సనాతః స సిథ్ధిం శీఘ్రమ ఆప్నుయాత
20 యదాబలం కరియా హీనం కరియా వా బలవర్జితా
నేహ సాధయతే కార్యం సమాయుక్తస తు సిధ్యతి
21 ఏవం శరీరశౌచేన తీర్దశౌచేన చాన్వితాః
తతః సిథ్ధిమ అవాప్నొతి థవివిధం శౌచమ ఉత్తమమ