అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 110)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పితామహేన విధివథ యజ్ఞా పరొక్తా మహాత్మనా
గుణాశ చైషాం యదాతత్త్వం పరేత్య చేహ చ సర్వశః
2 న తే శక్యా థరిథ్రేణ యజ్ఞాః పరాప్తుం పితామహ
బహూపకరణా యజ్ఞా నానాసంభారవిస్తరాః
3 పార్దివై రాజపుత్రైర వా శక్యాః పరాప్తుం పితామహ
నార్దన్యూనైర అవగుణైర ఏకాత్మభిర అసంహతైః
4 యొ థరిథ్రైర అపి విధిః శక్యః పరాప్తుం సథా భవేత
తుల్యొ యజ్ఞఫలైర ఏతైస తన మే బరూహి పితామహ
5 [భ]
ఇథమ అఙ్గిరసా పరొక్తమ ఉపవాసఫలాత్మకమ
విధిం యజ్ఞఫలైస తుల్యం తన నిబొధ యుధిష్ఠిర
6 యస తు కల్యం తదా సాయం భుఞ్జానొ నాన్తరా పిబేత
అహింసా నిరతొ నిత్యం జుహ్వానొ జాతవేథసమ
7 షడ్భిర ఏవ తు వర్షైః స సిధ్యతే నాత్ర సంశయః
తప్తకాఞ్చనవర్ణం చ విమానం లభతే నరః
8 థేవ సత్రీణామ అధీవాసే నృత్యగీతనినాథితే
పరాజాపత్యే వసేత పథ్మం వర్షాణామ అగ్నిసంనిభే
9 తరీణి వర్షాణి యః పరాశేత సతతం తవ ఏకభొజనమ
ధర్మపత్నీ రతొ నిత్యమ అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
10 థవితీయే థివసే యస తు పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు జుహ్వానొ జాతవేథసమ
యజ్ఞం బహు సువర్ణం వా వాసవ పరియమ ఆహరేత
11 సత్యవాగ థానశీలశ చ బరహ్మణ్యశ చానసూయకః
కషాన్తొ థాన్తొ జితక్రొధః స గచ్ఛతి పరాం గతిమ
12 పాణ్డురాభ్రప్రతీకాశే విమానే హంసలక్షణే
థవే సమాప్తే తతః పథ్మే సొ ఽపసరొభిర వసేత సహ
13 తృతీయే థివసే యస తు పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు జుహ్వానొ జాతవేథసమ
14 అతిరాత్రస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
మయూరహంససంయుక్తం విమానం లభతే నరః
15 సప్తర్షీణాం సథా లొకే సొ ఽపసరొభిర వసేత సహ
నివర్తనం చ తత్రాస్య తరీణి పథ్మాని వై విథుః
16 థివసే యశ చతుర్హే తు పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
17 వాజపేయస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
ఇన్థ్ర కన్యాభిరూఢం చ విమానం లభతే నరః
18 సగరస్య చ పర్యన్తే వాసవం లొకమ ఆవసేత
థేవరాజస్య చ కరీడాం నిత్యకాలమ అవేక్షతే
19 థివసే పఞ్చమే యస తు పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు జుహ్వానొ జాతవేథసమ
20 అలుబ్ధః సత్యవాథీ చ బరహ్మణ్యశ చావిహింసకః
అనసూయుర అపాపస్దొ థవాథశాహ ఫలం లభేత
21 జామ్బూనథమయం థివ్యం విమానం హంసలక్షణమ
సూర్యమాలా సమాభాసమ ఆరొహేత పాణ్డురం గృహమ
22 ఆవర్తనాని చత్వారి తదా పథ్మాని థవాథశ
శరాగ్నిపరిమాణం చ తత్రాసౌ వసతే సుఖమ
23 థివసే యస తు షష్ఠే వై మునిః పరాశేత భొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
24 సథా తరిషవణ సనాయీ బరహ్మ చార్య అనసూయకః
గవామయస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
25 అగ్నిజ్వాలా సమాభాసం హంసబర్హిణ సేవితమ
శాతకుమ్భమయం యుక్తం సాధయేథ యానమ ఉత్తమమ
26 తదైవాప్సరసామ అఙ్కే పరసుప్తః పరతిబుధ్యతే
నూపురాణాం నినాథేన మేఖలానాం చ నిస్వనైః
27 కొటీసహస్రం వర్షాణాం తరీణి కొటిశతాని చ
పథ్మాన్య అష్టాథశ తదా పతాకే థవే తదైవ చ
28 అయుతాని చ పఞ్చాశథ ఋక్షచర్మ శతస్య చ
లొమ్నాం పరమాణేన సమం బరహ్మలొకే మహీయతే
29 థివసే సప్తమే యస తు పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
30 సరస్వతీం గొపయానొ బరహ్మచర్యం సమాచరన
సుమనొవర్ణకం చైవ మధు మాంసం చ వర్జయేత
31 పురుషొ మరుతాం లొకమ ఇన్థ్రలొకం చ గచ్ఛతి
తత్ర తత్ర చ సిథ్ధార్దొ థేవకన్యాభిర ఉహ్యతే
32 ఫలం బహు సువర్ణస్య యజ్ఞస్య లభతే నరః
సంఖ్యామ అతిగుణాం చాపి తేషు లొకేషు మొథతే
33 యస తు సంవత్సరం కషాన్తొ భుఙ్క్తే ఽహన్య అష్టమే నరః
థేవకార్యపరొ నిత్యం జుహ్వానొ జాతవేథసమ
34 పౌణ్డరీకస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
పథ్మవర్ణనిభం చైవ విమానమ అధిరొహతి
35 కృష్ణాః కనకగౌర్యశ చ నార్యః శయామాస తదాపరాః
వయొ రూపవిలాసిన్యొ లభతే నాత్ర సంశయః
36 యస తు సంవత్సరం భుఙ్క్తే నవమే నవమే ఽహని
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
37 అశ్వమేధస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి మానవః
పుణ్డరీకప్రకాశం చ విమానం లభతే నరః
38 థీప్తసూర్యాగ్నితేజొభిర థివ్యమాలాభిర ఏవ చ
నీయతే రుథ్ర కన్యాభిః సొ ఽనతరిక్షం సనాతనమ
39 అష్టాథశసహస్రాణి వర్షాణాం కల్పమ ఏవ చ
కొటీశతసహస్రం చ తేషు లొకేషు మొథతే
40 యస తు సంవత్సరం భుఙ్క్తే థశాహే వై గతే గతే
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
41 బరహ్మ కన్యా నివేశే చ సర్వభూతమనొహరే
అశ్వమేధ సహస్రస్య ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
42 రూపవత్యశ చ తం కన్యా రమయన్తి సథా నరమ
నీలొత్పలనిభైర వర్ణై రక్తొత్పలనిభైస తదా
43 విమానం మణ్డలావర్తమ ఆవర్త గహనావృతమ
సాగరొర్మి పరతీకాశం సాధయేథ యానమ ఉత్తమమ
44 విచిత్రమణిమాలాభిర నాథితం శఙ్ఖపుష్కరైః
సఫాటికైర వజ్రసారైశ చ సతమ్భైః సుకృతవేథికమ
ఆరొహతి మహథ యానం హంససారసవాహనమ
45 ఏకాథశే తు థివసే యః పరాప్తే పరాశతే హవిః
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
46 పరస్త్రియొ నాభిలషేథ వాచాద మనసాపి వా
అనృతం చ న భాషేత మాతాపిత్రొః కృతే ఽపి వా
47 అభిగచ్ఛేన మహాథేవం విమానస్దం మహాబలమ
సవయమ్భువం చ పశ్యేత విమానం సముపస్దితమ
48 కుమార్యః కాఞ్చనాభాసా రూపవత్యొ నయన్తి తమ
రుథ్రాణాం తమ అధీవాసం థివి థివ్యం మనొహరమ
49 వర్షాణ్య అపరిమేయాని యుగాన్తమ అపి చావసేత
కొటీశతసహస్రం చ థశకొటిశతాని చ
50 రుథ్రం నిత్యం పరణమతే థేవథానవ సంమతమ
స తస్మై థర్శనం పరాప్తొ థివసే థివసే భవేత
51 థివసే థవాథశే యస తు పరాప్తే వై పరాశతే హవిః
సథా థవాథశ మాసాన వై సర్వమేధ ఫలం లభేత
52 ఆథిత్యైర థవాథశైస తస్య విమానం సంవిధీయతే
మణిముక్తా పరవాలైశ చ మహార్హైర ఉపశొభితమ
53 హంసమాలా పరిక్షిప్తం నాగవీదీ సమాకులమ
మయూరైశ చక్రవాకైశ చ కూజథ్భిర ఉపశొభితమ
54 అట్టైర మహథ్భిః సంయుక్తం బరహ్మలొకే పరతిష్ఠితమ
నిత్యమ ఆవసతే రాజన నరనారీ సమావృతమ
ఋషిర ఏవం మహాభాగస తవ అఙ్గిరాః పరాహ ధర్మవిత
55 తరయొథశే తు థివసే యః పరాప్తే పరాశతే హవిః
సథా థవాథశ మాసాన వై థేవ సత్ర ఫలం లభేత
56 రక్తపథ్మొథయం నామ విమానం సాధయేన నరః
జాతరూపప్రయుక్తం చ రక్తసంచయ భూషితమ
57 థేవకన్యాభిర ఆకీర్ణం థివ్యాభరణభూషితమ
పుణ్యగన్ధొథయం థివ్యం వాయవ్యైర ఉపశొభితమ
58 తత్ర శఙ్కుపతాకం చ యుగాన్తం కల్పమ ఏవ చ
అయుతాయుతం తదా పథ్మం సముథ్రం చ తదా వసేత
59 గీతగన్ధర్వఘొషైశ చ భేరీ పణవనిస్వనైః
సథా పరముథితస తాభిర థేవకన్యాభిర ఈడ్యతే
60 చతుర్థశే తు థివసే యః పూర్ణే పరాశతే హవిః
సథా థవాథశ మాసాన వై మహామేధ ఫలం లభేత
61 అనిర్థేశ్య వయొ రూపా థేవకన్యాః సవలంకృతాః
మృష్టతప్తాఙ్గథ ధరా విమానైర అనుయాన్తి తమ
62 కలహంసవినిర్ఘొషైర నూపురాణాం చ నిస్వనైః
కాఞ్చీనాం చ సముత్కర్షైస తత్ర తత్ర విబొధ్యతే
63 థేవకన్యా నివాసే చ తస్మిన వసతి మానవః
జాహ్నవీ వాలుకాకీర్ణే పూర్ణం సంవత్సరం నర
64 యస తు పక్షే గతే భుఙ్క్తే ఏకభక్తం జితేన్థ్రియః
సథా థాథశ మాసాంస తు జుహ్వానొ జాతవేథసమ
రాజసూయ సహస్రస్య ఫలం పరాప్నొత్య అనుత్తమమ
65 యానమ ఆరొహతే నిత్యం హంసబర్హిణ సేవితమ
మణిమణ్డలకైశ చిత్రజాతరూపసమావృతమ
66 థివ్యాభరణశొభాభిర వరస్త్రీభిర అలంకృతమ
ఏకస్తమ్భం చతుర్థ్వారం సప్త భౌమం సుమఙ్గలమ
వైజయన్తీ సహస్రైశ చ శొభితం గీతనిస్వనైః
67 థివ్యం థివ్యగుణొపేతం విమానమ అధిరొహతి
మణిముక్తా పరవాలైశ చ భూషితం వైథ్యుత పరభమ
వసేథ యుగసహస్రం చ ఖడ్గకుఞ్జరవాహనః
68 షొడశే థివసే యస తు సంప్రాప్తే పరాశతే హవిః
సథా థవాథశ మాసాన వై సొమయజ్ఞఫలం లభేత
69 సొమకన్యా నివాసేషు సొ ఽధయావసతి నిత్యథా
సౌమ్య గన్ధానులిప్తశ చ కామచారగతిర భవేత
70 సుథర్శనాభిర నారీభిర మధురాభిస తదైవ చ
అర్చ్యతే వై విమానస్దః కామభొగైశ చ సేవ్యతే
71 ఫలం పథ్మశతప్రఖ్యం మహాకల్పం థశాధికమ
ఆవర్తనాని చత్వారి సాగరే యాత్య అసౌ నరః
72 థివసే సప్త థశమే యః పరాప్తే పరాశతే హవిః
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
73 సదానం వారుణమ ఐన్థ్రం చ రౌథ్రం చైవాధిగచ్ఛతి
మారుతౌశనసే చైవ బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
74 తత్ర థైవతకన్యాభిర ఆసనేనొపచర్యతే
భూర భువం చాపి థేవ రషిం విశ్వరూపమ అవేక్షతే
75 తత్ర థేవాధిథేవస్య కుమార్యొ రమయన్తి తమ
థవాత్రింశథ రూపధారిణ్యొ మధురాః సమలంకృతాః
76 చన్థ్రాథిత్యావ ఉభౌ యావథ గగనే చరతః పరభొ
తావచ చరత్య అసౌ వీరః సుధామృతరసాశనః
77 అష్టాథశే తు థివసే పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై సప్త లొకాన స పశ్యతి
78 రదైః సనన్థిఘొషైశ చ పృష్ఠతః సొ ఽనుగమ్యతే
థేవకన్యాధిరూఢైస తు భరాజమానైః సవలంకృతైః
79 వయాఘ్రసింహప్రయుక్తం చ మేఘస్వననినాథితమ
విమానమ ఉత్తమం థివ్యం సుసుఖీ హయ అధిరొహతి
80 తత్ర కల్పసహస్రం స కాన్తాభిః సహ మొథతే
సుధా రసం చ భుఞ్జీత అమృతొపమమ ఉత్తమమ
81 ఏకొనవింశే థివసే యొ భుఙ్క్తే ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై సప్త లొకాన స పశ్యతి
82 ఉత్తమం లభతే సదానమ అప్సరొగణసేవితమ
గన్ధర్వైర ఉపగీతం చ విమానం సూర్యవర్చసమ
83 తత్రామర వరస్త్రీభిర మొథతే విగతజ్వరః
థివ్యామ్బర ధరః శరీమాన అయుతానాం శతం సమాః
84 పూర్ణే ఽద థివసే వింశే యొ భుఙ్క్తే హయ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు సత్యవాథీ ధృతవ్రతః
85 అమాంసాశీ బరహ్మ చారీ సర్వభూతహితే రతః
స లొకాన విపులాన థివ్యాన ఆథిత్యానామ ఉపాశ్నుతే
86 గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ థివ్యమాల్యానులేపనైః
విమానైః కాఞ్చనైర థివ్యైః పృష్ఠతశ చానుగమ్యతే
87 ఏకవింశే తు థివసే యొ భుఙ్క్తే హయ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
88 లొకమ ఔశనసం థివ్యం శక్ర లొకం చ గచ్ఛతి
అశ్వినొర మరుతాం చైవ సుఖేష్వ అభిరతః సథా
89 అనభిజ్ఞశ చ థుఃఖానాం విమానవరమ ఆస్దితః
సేవ్యమానొ వరస్త్రీభిః కరీడత్య అమరవత పరభుః
90 థవావింశే థివసే పరాప్తే యొ భుఙ్క్తే హయ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
91 ధృతిమాన అహింసా నిరతః సత్యవాగ అనసూయకః
లొకాన వసూనామ ఆప్నొతి థివాకరసమప్రభః
92 కామచారీ సుధా హారొ విమానవరమ ఆస్దితః
రమతే థేవకన్యాభిర థివ్యాభరణభూషితః
93 తరయొవింశే తు థివసే పరాశేథ యస తవ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు మితాహారొ జితేన్థ్రియః
94 వాయొర ఉశనసశ చైవ రుథ్ర లొకం చ గచ్ఛతి
కామచారీ కామగమః పూజ్యమానొ ఽపసరొగణైః
95 అనేకగుణపర్యన్తం విమానవరమ ఆస్దితః
రమతే థేవకన్యాభిర థివ్యాభరణభూషితః
96 చతుర్వింశే తు థివసే యః పరాశేథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై జుహ్వానొ జాతవేథసమ
97 ఆథిత్యానామ అధీవాసే మొథమానొ వసేచ చిరమ
థివ్యమాల్యామ్బరధరొ థివ్యగన్ధానులేపనః
98 విమానే కాఞ్చనే థివ్యే హంసయుక్తే మనొరమే
రమతే థేవకన్యానాం సహస్రైర అయుతైస తదా
99 పఞ్చవింశే తు థివసే యః పరాశేథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు పుష్కలం యానమ ఆరుహేత
100 సింహవ్యాఘ్ర పరయుక్తైశ చ మేఘస్వననినాథితైః
రదైః స నన్థిఘొషైశ చ పృష్ఠతః సొ ఽనుగమ్యతే
101 థేవకన్యా సమారూఢై రాజతైర విమలైః శుభైః
విమానమ ఉత్తమం థివ్యమ ఆస్దాయ సుమనొహరమ
102 తత్ర కల్పసహస్రం వై వసతే సత్రీ శతావృతే
సుధా రసం చొపజీవన్న అమృతావ ఉపమమ ఉత్తమమ
103 షడ్వింశే థివసే యస తు పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు నియతొ నియతాశనః
104 జితేన్థ్రియొ వీతరాగొ జుహ్వానొ జాతవేథసమ
స పరాప్నొతి మహాభాగః పూమ్యమానొ ఽపసరొగణైః
105 సప్తానాం మరుతాం లొకాన వసూనాం చాపి శొ ఽశనుతే
విమానే సఫాటికే థివ్యే సర్వరత్నైర అలంకృతే
106 గన్ధర్వైర అప్సరొభిశ చ పూజ్యమానః పరమొథతే
థవే యుగానాం సహస్రే తు థివ్యే థివ్యేన తేజసా
107 సప్తవింశే తు థివసే యః పరాశేథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు జుహ్వానొ జాతవేథసమ
108 ఫలం పరాప్నొతి విపులం థేవలొకే చ పూజ్యతే
అమృతాశీ వసంస తత్ర స వితృప్తః పరమొథతే
109 థేవర్షిచరితం రాజన రాజర్షిభిర అధిష్ఠితమ
అధ్యావసతి థివ్యాత్మా విమానవరమ ఆస్దితః
110 సత్రీభిర మనొఽభిరామాభీ రమమాణొ మథొత్కటః
యుగకక్ల్ప సహస్రాణి తరీణ్య ఆవసతి వై సుఖమ
111 యొ ఽషటావింశే తు థివసే పరాశ్నీయాథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాంస తు జితాత్మా విజితేన్థ్రియః
112 ఫలం థేవర్షిచరితం విపులం సముపాశ్నుతే
భొగవాంస తేజసా భాతి సహస్రాంశుర ఇవామలః
113 సుకుమార్యశ చ నార్యస తం రమమాణాః సువర్చసః
పీనస్తనొరు జఘనా థివ్యాభరణభూషితాః
114 రమయన్తి మనఃకాన్తా విమానే సూర్యసంనిభే
సర్వకామగమే థివ్యే కల్పాయుత శతం సమాః
115 ఏకొనత్రింశే థివసే యః పరాశేథ ఏకభొజనమ
సథా థవాథశ మాసాన వై సత్యవ్రతపరాయణః
116 తస్య లొకాః శుభా థివ్యా థేవరాజర్షిపూజితాః
విమానం చన్థ్ర శుభాభం థివ్యం సమధిగచ్ఛతి
117 జాతరూపమయం యుక్తం సర్వరత్నవిభూషితమ
అప్సరొగణసంపూర్ణం గన్ధర్వైర అభినాథితమ
118 తత్ర చైనం శుభా నార్యొ థివ్యాభరణభూషితాః
మనొఽభిరామా మధురా రమయన్తి మథొత్కటాః
119 భొగవాంస తేజసా యుక్తొ వైశ్వానరసమప్రభః
థివ్యొ థివ్యేన వపుషా భరాజమాన ఇవామరః
120 వసూనాం మరుతాం చైవ సాధ్యానామ అశ్వినొస తదా
రుథ్రాణాం చ తదా లొకాన బరహ్మలొకం చ గచ్ఛతి
121 యస తు మాసే గతే భుఙ్క్తే ఏకభక్తం శమాత్మకః
సథా థవాథశ మాసాన వై బరహ్మలొకమ అవాప్నుయాత
122 సుధా రసకృతాహారః శరీమాన సర్వమనొహరః
తేజసా వపుషా లక్ష్మ్యా భరాజతే రశ్మివాన ఇవ
123 థివ్యమాల్యామ్బరధరొ థివ్యగన్ధానులేపనః
సుఖేష్వ అభిరతొ యొగీ థుఃఖానామ అవిజానకః
124 సవయంప్రభాభిర నారీభిర విమానస్దొ మహీయతే
రుథ్ర థేవర్షికన్యాభిః సతతం చాభిపూజ్యతే
125 నానావిధ సురూపాభిర నానా రాగాభిర ఏవ చ
నానా మధురభాషాభిర నానా రతిభిర ఏవ చ
126 విమానే నగరాకారే సూర్యవత సూర్యసంనిభే
పృష్ఠతః సొమసంకాశే ఉథక చైవాభ్ర సంనిభే
127 థక్షిణాయాం తు రక్తాభే అధస్తాన నిల మణ్డలే
ఊర్ధ్వం చిత్రాభిసంకాశే నైకొ వసతి పూజితః
128 యావథ వర్షసహస్రం తు జమ్బూథ్వీపే పరవర్షతి
తావత సంవత్సరాః పరొక్తా బరహ్మలొకస్య ధీమతః
129 విప్రుషశ చైవ యావన్త్యొ నిపతన్తి నభస్తలాత
వర్షాసు వర్షతస తావన నివసత్య అమరప్రభః
130 మాసొపవాసీ వర్షైస తు థశభిర సవర్గమ ఉత్తమమ
మహర్షిత్వమ అదాసాథ్య స శరీరగతిర భవేత
131 మునిర థాన్తొ జితక్రొధొ జితశిశ్నొథరః సథా
జుహ్వన్న అగ్నీంశ చ నియతః సంధ్యొపాసనసేవితా
132 బహుభిర నియమైర ఏవం మాసాన అశ్నాతి యొ నరః
అభ్రావకాశ శీలశ చ తస్య వాసొ నిరుచ్యతే
133 థివం గత్వా శరీరేణ సవేన రాజన యదామరః
సవర్గం పుణ్యం యదాకామమ ఉపభుఙ్క్తే యదావిధి
134 ఏష తే భరతశ్రేష్ఠ యజ్ఞానాం విధిర ఉత్తమః
వయాఖ్యాతొ హయ ఆనుపూర్వ్యేణ ఉపవాసఫలాత్మకః
135 థరిథ్రైర మనుజైః పార్ద పరాప్యం యజ్ఞఫలం యదా
ఉపవాసమ ఇమం కృత్వా గచ్ఛేచ చ పరమాం గతిమ
థేవథ్విజాతిపూజాయాం రతొ భరతసత్తమ
136 ఉపవాసవిధిస తవ ఏష విస్తరేణ పరకీర్తితః
నియతేష్వ అప్రమత్తేషు శౌచవత్సు మహాత్మసు
137 థమ్భథ్రొహ నివృత్తేషు కృతబుథ్ధిషు భారత
అచలేష్వ అప్రకమ్పేషు మా తే భూథ అత్ర సంశయః