అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 9)అస్య వామస్య పలితస్య హోతుస్తస్య భ్రాతా మధ్యమో అస్త్యశ్నః |

తృతీయో భ్రాతా ఘృతపృష్ఠో అస్యాత్రాపశ్యం విశ్పతిం సప్తపుత్రమ్ ||1||


సప్త యుఞ్జన్తి రథమేకచక్రమేకో అశ్వో వహతి సప్తనామా |

త్రినాభి చక్రమజరమనర్వం యత్రేమా విశ్వా భువనాధి తస్థుః ||2||


ఇమం రథమధి యే సప్త తస్థుః సప్తచక్రం సప్త వహన్త్యశ్వాః |

సప్త స్వసారో అభి సం నవన్త యత్ర గవామ్నిహితా సప్త నామ ||3||


కో దదర్శ ప్రథమం జాయమానమస్థన్వన్తం యదనస్థా బిభర్తి |

భూమ్యా అసురసృగాత్మా క్వ స్విత్కో విద్వాంసముప గాత్ప్రష్టుమేతత్ ||4||


ఇహ బ్రవీతు య ఈమఙ్గ వేదాస్య వామస్య నిహితం పదం వేః |

శీర్ష్ణః క్షీరం దుహ్రతే గావో అస్య వవ్రిం వసానా ఉదకం పదా ऽపుః ||5||


పాకః పృఛామి మనసా ऽవిజానన్దేవానామేనా నిహితా పదాని |

వత్సే బష్కయే ऽధి సప్త తన్తూన్వి తత్నిరే కవయ ఓతవా ఉ ||6||


అచికిత్వాంస్చికితుషశ్చిదత్ర కవీన్పృఛామి విద్వనో న విద్వాన్ |

వి యస్తస్తమ్భ షటిమా రజాంస్యజస్య రూపే కిం అపి స్విదేకమ్ ||7||


మాతా పితరమృత ఆ బభాజ ऽధీత్యగ్రే మనసా సం హి జగ్మే |

సా బీభత్సుర్గర్భరసా నివిద్ధా నమస్వన్త ఇదుపవాకమీయుః ||8||


యుక్తా మాతాసిద్ధురి దక్షిణాయా అతిష్ఠద్గర్భో వృజనీష్వన్తః |

అమీమేద్వత్సో అను గామపశ్యద్విశ్వరూప్యం త్రిషు యోగనేషు ||9||


తిస్రో మతౄస్త్రీన్పితౄన్బిభ్రదేక ఉర్ధ్వస్తస్థౌ నేమవ గ్లాపయన్త |

మన్త్రయన్తే దివో అముష్య పృష్ఠే విశ్వవిదో వాచమవిశ్వవిన్నామ్ ||10||


పఞ్చారే చక్రే పరివర్తమానే యస్మిన్నాతస్థుర్భువనాని విశ్వా |

తస్య నాక్షస్తప్యతే భూరిభారః సనాదేవ న ఛిద్యతే సనాభిః ||11||


పఞ్చపాదం పితరం ద్వాదశాకృతిం దివ ఆహుః పరే అర్ధే పురీషిణమ్ |

అథేమే అన్య ఉపరే విచక్షణే సప్తచక్రే షడర ఆహురర్పితమ్ ||12||


ద్వాదశారం నహి తజ్జరాయ వర్వర్తి చక్రం పరి ద్యామృతస్య |

ఆ పుత్రా అగ్నే మిథునాసో అత్ర సప్త శతాని వింశతిశ్చ తస్థుః ||13||


సనేమి చక్రమజరం వి వవృత ఉత్తానాయాం దశ యుక్తా వహన్తి |

సూర్యస్య చక్షూ రజసైత్యావృతం యస్మిన్నాతస్థుర్భువనాని విశ్వా ||14||


స్త్రియః సతీస్తాము మే పుంసః ఆహుః పశ్యదక్షణ్వాన్న్వి చేతదన్ధః |

కవిర్యః పుత్రః స ఈమా చికేత యస్తా విజానాత్స పితుష్పితాసత్ ||15||


సాకంజానాం సప్తథమాహురేకజం షడిద్యమా ఋషయో దేవజా ఇతి |

తేషామిష్టాని విహితాని ధామశ స్థాత్రే రేజన్తే వికృతాని రూపశః ||16||


అవః పరేణ పర ఏనా అవరేణ పదా వత్సం బిభ్రతీ గౌరుదస్థాత్ |

సా కద్రీచీ కం స్విదర్ధం పరాగాత్క్వ స్విత్సూతే నహి యూథే అస్మిన్ ||17||


అవః పరేణ పితరం యో అస్య వేదావః పరేణ పర ఏనావరేణ |

కవీయమానః క ఇహ ప్ర వోచద్దేవం మనః కుతో అధి ప్రజాతమ్ ||18||


యే అర్వాఞ్చస్తాము పరాచ ఆహుర్యే పరాఞ్చస్తాఁ ఉ అర్వాచ ఆహుః |

ఇన్ద్రశ్చ యా చక్రథుః సోమ తాని ధురా న యుక్తా రజసో వహన్తి ||19||


ద్వా సుపర్ణా సయుజా సఖాయా సమానం వృక్షం పరి షస్వజాతే |

తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వత్త్యనశ్నన్నన్యో అభి చాకశీతి ||20||


యస్మిన్వృక్షే మధ్వదః సుపర్ణా నివిశన్తే సువతే చాధి విశ్వే |

తస్య యదాహుః పిప్పలం స్వాద్వగ్రే తన్నోన్నశద్యః పితరం న వేద ||21||


యత్రా సుపర్ణా అమృతస్య భక్షమనిమేషం విదథాభిస్వరన్తి |

ఏనా విశ్వస్య భువనస్య గోపాః స మా ధీరః పాకమత్రా వివేశ ||22||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము