అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 8)శీర్షక్తిం శీర్షామయం కర్ణశూలం విలోహితమ్ |

సర్వం శీర్షన్యం తే రోగం బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||1||


కర్ణాభ్యాం తే కఙ్కూషేభ్యః కర్ణశూలం విసల్పకమ్ |

సర్వం శీర్షన్యం తే రోగం బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||2||


యస్య హేతోః ప్రచ్యవతే యక్ష్మః కర్ణతో ఆస్యతః |

సర్వం శీర్షన్యం తే రోగం బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||3||


యః కృణోతి ప్రమోతమన్ధం కృణోతి పూరుషమ్ |

సర్వం శీర్షన్యం తే రోగం బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||4||


అఙ్గభేదమఙ్గజ్వరమ్విశ్వాఙ్గ్యం విసల్పకమ్ |

సర్వం శీర్షన్యం తే రోగం బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||5||


యస్య భీమః ప్రతీకాశ ఉద్వేపయతి పూరుషమ్ |

తక్మానం విశ్వశారదం బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||6||


య ఊరూ అనుసర్పత్యథో ఏతి గవీనికే |

యక్ష్మం తే అన్తరఙ్గేభ్యో బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||7||


యది కామాదపకామాద్ధృదయాజ్జాయతే పరి |

హృదో బలాసమఙ్గేభ్యో బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||8||


హరిమాణం తే అఙ్గేభ్యో ऽప్వామన్తరోదరాత్ |

యక్ష్మోధామన్తరాత్మనో బహిర్నిర్మన్త్రయామహే ||9||


ఆసో బలాసో భవతు మూత్రం భవత్వామయత్ |

యక్ష్మాణాం సర్వేషాం విషం నిరవోచమహం త్వత్ ||10||


బహిర్బిలం నిర్ద్రవతు కాహాబాహం తవోదరాత్ |

యక్ష్మాణాం సర్వేషాం విషం నిరవోచమహం త్వత్ ||11||


ఉదరాత్తే క్లోమ్నో నాభ్యా హృదయాదధి |

యక్ష్మాణాం సర్వేషాం విషం నిరవోచమహం త్వత్ ||12||


యాః సీమానం విరుజన్తి మూర్ధానం ప్రత్యర్షనీః |

అహింసన్తీరనామయా నిర్ద్రవన్తు బహిర్బిలమ్ ||13||


యా హృదయముపర్షన్త్యనుతన్వన్తి కీకసాః |

అహింసన్తీరనామయా నిర్ద్రవన్తు బహిర్బిలమ్ ||14||


యాః పార్శ్వే ఉపర్షన్త్యనునిక్షన్తి పృష్టీః |

అహింసన్తీరనామయా నిర్ద్రవన్తు బహిర్బిలమ్ ||15||


యాస్తిరశ్చీః ఉపర్షన్త్యర్షణీర్వక్షణాసు తే |

అహింసన్తీరనామయా నిర్ద్రవన్తు బహిర్బిలమ్ ||16||


యా గుదా అనుసర్పన్త్యాన్త్రాణి మోహయన్తి చ |

అహింసన్తీరనామయా నిర్ద్రవన్తు బహిర్బిలమ్ ||17||


యా మజ్జ్ఞో నిర్ధయన్తి పరూంషి విరుజన్తి చ |

అహింసన్తీరనామయా నిర్ద్రవన్తు బహిర్బిలమ్ ||18||


యే అఙ్గాని మదయన్తి యక్ష్మాసో రోపణాస్తవ |

యక్ష్మాణాం సర్వేషాం విషం నిరవోచమహం త్వత్ ||19||


విసల్పస్య విద్రధస్య వాతీకారస్య వాలజేః |

యక్ష్మాణాం సర్వేషాం విషం నిరవోచమహం త్వత్ ||20||


పాదాభ్యాం తే జానుభ్యాం శ్రోణిభ్యాం పరి భంససః |

అనూకాదర్షణీరుష్ణిహాభ్యః శీర్ష్ణో రోగమనీనశమ్ ||21||


సం తే శీర్ష్ణః కపాలాని హృదయస్య చ యో విధుః |

ఉద్యన్నాదిత్య రశ్మిభిః శీర్ష్ణో రోగమనీనశో ऽఙ్గభేదమశీశమః ||22||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము