అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 7)ప్రజాపతిశ్చ పరమేష్ఠీ చ శృఙ్గే ఇన్ద్రః శిరో అగ్నిర్లలాటం యమః కృకాటమ్ ||1||


సోమో రాజా మస్తిష్కో ద్యౌరుత్తరహనుః పృథివ్యధరహనుః ||2||


విద్యుజ్జిహ్వా మరుతో దన్తా రేవతిర్గ్రీవాః కృత్తికా స్కన్ధా ఘర్మో వహః ||3||


విశ్వం వాయుః స్వర్గో లోకః కృష్ణద్రం విధరణీ నివేష్యః ||4||


శ్యేనః క్రోతో ऽన్తరిక్షం పాజస్యం బృహస్పతిః కకుద్బృహతీః కీకసాః ||5||


దేవానాం పత్నీః పృష్టయ ఉపసదః పర్శవః ||6||


మిత్రశ్చ వరుణశ్చాంసౌ త్వష్టా చార్యమా చ దోషణీ మహాదేవో బాహూ ||7||


ఇన్ద్రాణీ భసద్వాయుః పుఛం పవమానో బాలాః ||8||


బ్రహ్మ చ క్షత్రం చ శ్రోణీ బలమూరూ ||9||


ధాతా చ సవితా చాష్ఠీవన్తౌ జఙ్ఘా గన్ధర్వా అప్సరసః కుష్ఠికా అదితిః శపాః ||10||


చేతో హృదయం యకృన్మేధా వ్రతం పురీతత్ ||11||


క్షుత్కుక్షిరిరా వనిష్ఠుః పర్వతాః ప్లాశయః ||12||


క్రోధో వృక్కౌ మన్యురాణ్డౌ ప్రజా శేపః ||13||


నదీ సూత్రీ వర్షస్య పతయ స్తనా స్తనయిత్నురూధః ||14||


విశ్వవ్యచాస్చర్మౌషధయో లోమాని నక్షత్రాణి రూపమ్ ||15||


దేవజనా గుదా మనుష్యా ఆన్త్రాణ్యత్రా ఉదరమ్ ||16||


రక్షాంసి లోహితమితరజనా ఊబధ్యమ్ ||17||


అభ్రం పీబో మజ్జా నిధనమ్ ||18||


అగ్నిరాసీన ఉత్థితో ऽశ్వినా ||19||


ఇన్ద్రః ప్రాఙ్తిష్ఠన్దక్షిణా తిష్ఠన్యమః ||20||


ప్రత్యఙ్తిష్ఠన్ధాతోదఙ్తిష్ఠన్త్సవితా ||21||


తృణామి ప్రాప్తః సోమో రాజా ||22||


మిత్ర ఈక్షమాణ ఆవృత్త ఆనన్దః ||23||


యుజ్యమానో వైశ్వదేవో యుక్తః ప్రజాపతిర్విముక్తః సర్వమ్ ||24||


ఏతద్వై విశ్వరూపం సర్వరూపం గోరూపమ్ ||25||


ఉపైనం విశ్వరూపాః సర్వరూపాః పశవస్తిష్ఠన్తి య ఏవం వేద ||26||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము