అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 6)యో విద్యాద్బ్రహ్మ ప్రత్యక్షం పరూంషి యస్య సంభారా ఋచో యస్యానూక్యమ్ ||1||


సామాని యస్య లోమాని యజుర్హృదయముచ్యతే పరిస్తరణమిద్ధవిః ||2||


యద్వా అతిథిపతిరతిథీన్ప్రతిపశ్యతి దేవయజనం ప్రేక్షతే ||3||


యదభివదతి దీక్షాముపైతి యదుదకం యాచత్యపః ప్ర ణయతి ||4||


యా ఏవ యజ్ఞ ఆపః ప్రణీయన్తే తా ఏవ తాః ||5||


యత్తర్పణమాహరన్తి య ఏవాగ్నీషోమీయః పశుర్బధ్యతే స ఏవ సః ||6||


యదావసథాన్కల్పయన్తి సదోహవిర్ధానాన్యేవ తత్కల్పయన్తి ||7||


యదుపస్తృణన్తి బర్హిరేవ తత్ ||8||


యదుపరిశయనమాహరన్తి స్వర్గమేవ తేన లోకమవ రున్ద్ధే ||9||


యత్కశిపూపబర్హణమాహరన్తి పరిధయ ఏవ తే ||10||


యదాఞ్జనాభ్యఞ్జనమాహరన్త్యాజ్యమేవ తత్ ||11||


యత్పురా పరివేషాత్స్వాదమాహరన్తి పురోదాశావేవ తౌ ||12||


యదశనకృతం హ్వయన్తి హవిష్కృతమేవ తద్ధ్వయన్తి ||13||


యే వ్రీహయో యవా నిరుప్యన్తేంశవ ఏవ తే ||14||


యాన్యులూఖలముసలాని గ్రావాణ ఏవ తే ||15||


శూర్పం పవిత్రం తుషా ఋజీషాభిషవణీరాపః ||16||


స్రుగ్దర్విర్నేక్షణమాయవనం ద్రోణకలశాః కుమ్భ్యో వాయవ్యాని పాత్రాణీయమేవ కృష్ణాజినమ్ ||17||యజమానబ్రాహ్మణం వా ఏతదతిథిపతిః కురుతే యదాహార్యాణి ప్రేక్షత ఇదం భూయా ఇదామితి ||18||


యదాహ భూయ ఉద్ధరేతి ప్రాణమేవ తేన వర్షీయాంసం కురుతే ||19||


ఉప హరతి హవీంష్యా సాదయతి ||20||


తేషామాసన్నానామతిథిరాత్మన్జుహోతి ||21||


స్రుచా హస్తేన ప్రాణే యూపే స్రుక్కారేణ వషట్కారేణ ||22||


ఏతే వై ప్రియాశ్చాప్రియాశ్చ ర్త్విజః స్వర్గం లోకం గమయన్తి యదతిథయః ||23||


స య ఏవం విద్వాన్న ద్విషన్నశ్నీయాన్న ద్విషతో ऽన్నమశ్నీయాన్న మీమాంసితస్య న మీమాంసమానస్య ||24||


సర్వో వా ఏష జగ్ధపాప్మా యస్యాన్నమశ్నన్తి ||25||


సర్వో వా ఏసో ऽజగ్ధపాప్మా యస్యాన్నమ్నాశ్నన్తి ||26||


సర్వదా వా ఏష యుక్తగ్రావార్ద్రపవిత్రో వితతాధ్వర ఆహృతయజ్ఞక్రతుర్య ఉపహరతి ||27||


ప్రాజాపత్యో వా ఏతస్య యజ్ఞో వితతో య ఉపహరతి ||28||


ప్రజాపతేర్వా ఏష విక్రమాననువిక్రమతే య ఉపహరతి ||29||


యో ऽతిథీనాం స ఆహవనీయో యో వేశ్మని స గార్హపత్యో యస్మిన్పచన్తి స దక్షిణాగ్నిహ్ ||30||ఇష్టం చ వా ఏష పూర్తం చ గృహాణామశ్నాతి యః పూర్వో ऽతిథేరశ్నాతి ||31||


పయశ్చ వా ఏష రసం చ గృహాణామశ్నాతి యః పూర్వో ऽతిథేరశ్నాతి ||32||


ఊర్జాం చ వా ఏష స్పాతిం చ గృహాణామశ్నాతి యః పూర్వో ऽతిథేరశ్నాతి ||33||


ప్రజాం వా ఏష పశూంశ్చ గృహాణామశ్నాతి యః పూర్వో ऽతిథేరశ్నాతి ||34||


కీర్తిం వా ఏష యశశ్చ గృహాణామశ్నాతి యః పూర్వో ऽతిథేరశ్నాతి ||35||


శ్రియం వా ఏష సంవిదం చ గృహాణామశ్నాతి యః పూర్వో ऽతిథేరశ్నాతి ||36||


ఏష వా అతిథిర్యచ్ఛ్రోత్రియస్తస్మాత్పూర్వో నాశ్నీయాత్ ||37||


అశితావత్యతిథావశ్నీయాద్యజ్ఞస్య సాత్మత్వాయ యజ్ఞస్యావిఛేదాయ తద్వ్రతమ్ ||38||


ఏతద్వా ఉ స్వాదీయో యదధిగవం క్షీరం వా మాంసం వా తదేవ నాశ్నీయాత్ ||39||స య ఏవం విద్వాన్క్షీరముపసిచ్యోపహరతి |

యావదగ్నిష్టోమేనేష్ట్వా సుసమృద్ధేనావరున్ద్ధే తావదేనేనావ రున్ద్ధే ||40||


స య ఏవం విద్వాన్త్సర్పిరుపసిచ్యోపహరతి |

యావదతిరాత్రేణేష్ట్వా సుసమృద్ధేనావరున్ద్ధే తావదేనేనావ రున్ద్ధే ||41||


స య ఏవం విద్వాన్మధూపసిచ్యోపహరతి |

యావద్సత్త్రసద్యేనేష్ట్వా సుసమృద్ధేనావరున్ద్ధే తావదేనేనావ రున్ద్ధే ||42||


స య ఏవం విద్వాన్మాంసముపసిచ్యోపహరతి |

యావద్ద్వాదశాహేనేష్ట్వా సుసమృద్ధేనావరున్ద్ధే తావదేనేనావ రున్ద్ధే ||43||


స య ఏవం విద్వానుదకముపసిచ్యోపహరతి |

ప్రజానాం ప్రజననాయ గఛతి ప్రతిష్ఠాం ప్రియహ్ప్రజానాం భవతి య ఏవం విద్వానుపసిచ్యోపహరతి ||44||


5 తస్మా ఉషా హిఙ్కృణోతి సవితా ప్ర స్తౌతి |

బృహస్పతిరూర్జయోద్గాయతి త్వష్టా పుష్ట్యా ప్రతి హరతి విశ్వే దేవా నిధనమ్ ||2||

నిధనం భూత్యాః ప్రజాయాః పశూనాం భవతి య ఏవం వేద ||45||


తస్మా ఉద్యన్త్సూర్యో హిఙ్కృణోతి సంగవః ప్ర స్తౌతి |

మధ్యన్దిన ఉద్గాయత్యపరాహ్ణః ప్రతి హరత్యస్తంయన్నిధనమ్ |

నిధనం భూత్యాః ప్రజాయాః పశూనాం భవతి య ఏవం వేద ||46||


తస్మా అభ్రో భవన్హిఙ్కృణోతి స్తనయన్ప్ర స్తౌతి |

విద్యోతమానః ప్రతి హరతి వర్షన్నుద్గాయత్యుద్గృహ్ణన్నిధనమ్ |

నిధనం భూత్యాః ప్రజాయాః పశూనాం భవతి య ఏవం వేద ||47||


అతిథీన్ప్రతి పశ్యతి హిఙ్కృణోత్యభి వదతి ప్ర స్తౌత్యుదకమ్యాచత్యుద్గాయతి |

ఉప హరతి ప్రతి హరత్యుచ్ఛిష్టం నిధనమ్ |

నిధనం భూత్యాః ప్రజాయాః పశూనాం భవతి య ఏవమ్వేద ||48||యత్క్షత్తారం హ్వయత్యా శ్రావయత్యేవ తత్ ||49||


యత్ప్రతిశృణోతి ప్రత్యాశ్రావయత్యేవ తత్ ||50||


యత్పరివేష్టారః పాత్రహస్తాః పూర్వే చాపరే చ ప్రపద్యన్తే చమసాధ్వర్యవ ఏవ తే ||51||


తేషాం న కశ్చనాహోతా ||52||


యద్వా అతిథిపతిరతిథీన్పరివిష్య గృహానుపోదైత్యవభృథమేవ తదుపావైతి ||53||


యత్సభాగయతి దక్షిణాః సభాగయతి యదనుతిష్ఠత ఉదవస్యత్యేవ తత్ ||54||


స ఉపహూతః పృథివ్యాం భక్షయత్యుపహూతస్తస్మిన్యత్పృథివ్యాం విశ్వరూపమ్ ||55||


స ఉపహూతో ऽన్తరిక్షే భక్షయత్యుపహూతస్తస్మిన్యద్దివి విశ్వరూపమ్ ||56||


స ఉపహూతో దివి భక్షయత్యుపహూతస్తస్మిన్యద్దివి విశ్వరూపమ్ ||57||


స ఉపహూతో దేవేషు భక్షయత్యుపహూతస్తస్మిన్యద్దివి విశ్వరూపమ్ ||58||


స ఉపహూతో లోకేషు భక్షయత్యుపహూతస్తస్మిన్యద్దివి విశ్వరూపమ్ ||59||


స ఉపహూత ఉపహూతః ||60||


ఆప్నోతీమం లోకమాప్నోత్యముమ్ ||61||


జ్యోతిష్మతో లోకాన్జయతి య ఏవం వేద ||62||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము