అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 10)యద్గాయత్రే అధి గాయత్రమాహితం త్రైష్టుభం వా త్రైష్టుభాన్నిరతక్షత |

యద్వా జగజ్జగత్యాహితం పదం య ఇత్తద్విదుస్తే అమృతత్వమానుశుః ||1||


గాయత్రేణ ప్రతి మిమీతే అర్కమర్కేణ సామ త్రైష్టుభేన వాకమ్ |

వాకేన వాకం ద్విపదా చతుష్పదాక్షరేణ మిమతే సప్త వాణీః ||2||


జగతా సిన్ధుం దివ్యస్కభాయద్రథంతరే సూర్యం పర్యపశ్యత్ |

గాయత్రస్య సమిధస్తిస్ర ఆహుస్తతో మహ్నా ప్ర రిరిచే మహిత్వా ||3||


ఉప హ్వయే సుదుఘాం ధేనుమేతాం సుహస్తో గోధుగుత దోహదేనామ్ |

శ్రేష్ఠం సవం సవితా సావిషన్నో ऽభీద్ధో ఘర్మస్తదు షు ప్ర వోచత్ ||4||


హిఙ్కృణ్వతీ వసుపత్నీ వసూనాం వత్సమిఛన్తీ మనసాభ్యాగాత్ |

దుహామశ్విభ్యాం పయో అఘ్న్యేయం సా వర్ధతాం మహతే సౌభగాయ ||5||


గౌరమీమేదభి వత్సం మిషన్తం మూర్ధానం హిఙ్ఙకృణోన్మాతవా ఉ |

సృక్వాణం ఘర్మమభి వావశానా మిమాతి మాయుం పయతే పయోభిః ||6||


అయం స శిఙ్క్తే యేన గౌరభివృతా మిమాతి మయుం ధ్వసనావధి శ్రితా |

సా చిత్తిభిర్ని హి చకార మర్త్యాన్విద్యుద్భవన్తీ ప్రతి వవ్రిమౌహత ||7||


అనచ్ఛయే తురగాతు జీవమేజద్ధ్రువం మధ్య ఆ పస్త్యానామ్ |

జీవో మృతస్య చరతి స్వధాభిరమర్త్యో మర్త్యేనా సయోనిః ||8||


విధుం దద్రాణం సలిలస్య పృష్ఠే యువానం సన్తం పలితో జగార |

దేవస్య పశ్య కావ్యం మహిత్వాద్య మమార స హ్యః సమాన ||9||


య ఈం చకార న సో అస్య వేద య ఈం దదర్శ హిరుగిన్ను తస్మాత్ |

స మాతుర్యోనా పరివీతో అన్తర్బహుప్రజా నిరృతిరా వివేశ ||10||


అపశ్యం గోపామనిపద్యమానమా చ పరా చ పథిభిశ్చరన్తమ్ |

స సధ్రీచీః స విషూచీర్వసాన ఆ వరీవర్తి భువనేష్వన్తః ||11||


ద్యౌర్నః పితా జనితా నాభిరత్ర బన్ధుర్నో మాతా పృథివీ మహీయమ్ |

ఉత్తానయోశ్చమ్వో3ర్యోనిరన్తరత్రా పితా దుహితుర్గర్భమాధాత్ ||12||


పృఛామి త్వా పరమన్తం పృథివ్యాః పృఛామి వృష్ణో అశ్వస్య రేతః |

పృఛామి విశ్వస్య భువనస్య నాభిం పృఛామి వాచః పరమం వ్యోమ ||13||


ఇయం వేదిః పరో అన్తః పృథివ్యా అయం సోమో వృష్ణో అశ్వస్య రేతః |

అయం యజ్ఞో విశ్వస్య భువనస్య నాభిర్బ్రహ్మాయం వాచః పరమం వ్యోమ ||14||


న వి జానామి యదివేదమస్మి నిణ్యః సంనద్ధో మనసా చరామి |

యదా మాగన్ప్రథమజా ఋతస్యాదిద్వాచో అశ్నువే భాగమస్యాః ||15||


అపాఙ్ప్రాఙేతి స్వధయా గృభీతో ऽమర్త్యో మర్త్యేనా సయోనిః |

తా శశ్వన్తా విషూచీనా వియన్తా న్యన్యం చిక్యుర్న ని చిక్యురన్యమ్ ||16||


సప్తార్ధగర్భా భువనస్య రేతో విష్ణోస్తిష్ఠన్తి ప్రదిశా విధర్మణి |

తే ధీతిభిర్మనసా తే విపశ్చితః పరిభువః పరి భవన్తి విశ్వతః ||17||


ఋచో అక్షరే పరమే వ్యోమన్యస్మిన్దేవా అధి విశ్వే నిషేదుః |

యస్తన్న వేద కిమృచా కరిష్యతి య ఇత్తద్విదుస్తే అమీ సమాసతే ||18||


ఋచః పదం మాత్రయా కల్పయన్తో ऽర్ధర్చేన చక్ళృపుర్విశ్వమేజత్ |

త్రిపాద్బ్రహ్మ పురురూపం వి తష్ఠే తేన జీవన్తి ప్రదిశశ్చతస్రః ||19||


సూయవసాద్భగవతీ హి భూయా అధా వయం భగవన్తః స్యామ |

అద్ధి తృణమఘ్న్యే విశ్వదానీం పిబ శుద్ధముదకమాచరన్తీ ||20||


గౌరిన్మిమాయ సలిలాని తక్షతీ ఏకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ |

అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ సహస్రాక్షరా భువనస్య పఙ్క్తిస్తస్యాః సముద్రా అధి వి క్షరన్తి ||21||


కృష్ణం నియానం హరయః సుపర్ణా అపో వసానా దివముత్పతన్తి |

తం ఆవవృత్రన్త్సదనాదృతస్యాదిద్ఘృతేన పృథివీం వ్యూదుః ||22||


అపాదేతి ప్రథమా పద్వతీనాం కస్తద్వాం మిత్రావరుణా చికేత |

గర్భో భారం భరత్యా చిదస్యా ఋతం పిపర్తి అనృతం ని పాతి ||23||


విరాడ్వాగ్విరాట్పృథివీ విరాడన్తరిక్షం విరాట్ప్రజాపతిః |

విరాణ్మృత్యుః సాధ్యానామధిరాజో బభూవ తస్య భూతం భవ్యం వశే స మే భూతం భవ్యం వశే కృణోతు ||24||


శకమయం ధూమమారాదపశ్యం విషూవతా పర ఏనావరేణ |

ఉక్షాణం పృశ్నిమపచన్త వీరాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ ||25||


త్రయః కేశిన ఋతుథా వి చక్షతే సంవత్సరే వపత ఏక ఏషామ్ |

విశ్వమన్యో అభిచష్టే శచీభిర్ధ్రాజిరేకస్య దదృశే న రూపమ్ ||26||


చత్వారి వాక్పరిమితా పదాని తాని విదుర్బ్రాహ్మణా యే మనీషిణః |

గుహా త్రీణి నిహితా నేఙ్గయన్తి తురీయం వాచో మనుష్యా వదన్తి ||27||


ఇన్ద్రం మిత్రం వరుణమగ్నిమాహురథో దివ్యః స సుపర్ణో గరుత్మాన్ |

ఏకం సద్విప్రా బహుధా వదన్త్యగ్నిం యమం మాతరిశ్వానమాహుః ||28||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము