అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 1)యాం కల్పయన్తి వహతౌ వధూమివ విశ్వరూపాం హస్తకృతాం చికిత్సవః |

సారాదేత్వప నుదామ ఏనామ్ ||1||


శీర్షణ్వతీ నస్వతీ కర్ణిణీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా |

సారాదేత్వప నుదామ ఏనామ్ ||2||


శూద్రకృతా రాజకృతా స్త్రీకృతా బ్రహ్మభిః కృతా |

జాయా పత్యా నుత్తేవ కర్తారం బన్ధ్వృఛతు ||3||


అనయాహమోషధ్యా సర్వాః కృత్యా అదూదుషమ్ |

యాం క్షేత్రే చక్రుర్యాం గోషు యాం వా తే పురుషేషు ||4||


అఘమస్త్వఘకృతే శపథః శపథీయతే |

ప్రత్యక్ప్రతిప్రహిణ్మో యథా కృత్యాకృతం హనత్ ||5||


ప్రతీచీన ఆఙ్గిరసో ऽధ్యక్షో నః పురోహితః |

ప్రతీచీః కృత్యా ఆకృత్యామూన్కృత్యాకృతో జహి ||6||


యస్త్వోవాచ పరేహీతి ప్రతికూలముదాయ్యమ్ |

తం కృత్యే ऽభినివర్తస్వ మాస్మానిఛో అనాగసః ||7||


యస్తే పరూంషి సందధౌ రథస్యేవ ర్భుర్ధియా |

తం గఛ తత్ర తే ऽయనమజ్ఞాతస్తే ऽయం జనః ||8||


యే త్వా కృత్వాలేభిరే విద్వలా అభిచారిణః |

శంభ్విదం కృత్యాదూషణం ప్రతివర్త్మ పునఃసరం తేన త్వా స్నపయామసి ||9||


యద్దుర్భగాం ప్రస్నపితాం మృతవత్సాముపేయిమ |

అపైతు సర్వం మత్పాపం ద్రవిణం మోప తిష్ఠతు ||10||


యత్తే పితృభ్యో దదతో యజ్ఞే వా నామ జగృహుః |

సందేశ్యాత్సర్వస్మాత్పాపాదిమా ముఞ్చన్తు త్వౌషధీః ||11||


దేవైనసాత్పిత్ర్యాన్నామగ్రాహాత్సందేశ్యాదభినిష్కృతాత్ |

ముఞ్చన్తు త్వా వీరుధో వీర్యేణ బ్రహ్మణా ఋగ్భిః పయసా ఋషీణామ్ ||12||


యథా వాతశ్చ్యావయతి భూమ్యా రేణుమన్తరిక్షాచ్చాభ్రమ్ |

ఏవా మత్సర్వం దుర్భూతం బ్రహ్మనుత్తమపాయతి ||13||


అప క్రామ నానదతీ వినద్ధా గర్దభీవ |

కర్తౄన్నక్షస్వేతో నుత్తా బ్రహ్మణా వీర్యావతా ||14||


అయం పన్థాః కృత్యేతి త్వా నయామో ऽభిప్రహితాం ప్రతి త్వా ప్ర హిణ్మః |

తేనాభి యాహి భఞ్జత్యనస్వతీవ వాహినీ విశ్వరూపా కురూతినీ ||15||


పరాక్తే జ్యోతిరపథం తే అర్వాగన్యత్రాస్మదయనా కృణుష్వ |

పరేణేహి నవతిం నావ్యా అతి దుర్గాః స్రోత్యా మా క్షణిష్ఠాః పరేహి ||16||


వాత ఇవ వృక్షాన్ని మృణీహి పాదయ మా గామశ్వం పురుషముచ్ఛిష ఏషామ్ |

కర్తౄన్నివృత్యేతః కృత్యే ऽప్రజాస్త్వాయ బోధయ ||17||


యాం తే బర్హిషి యాం శ్మశానే క్షేత్రే కృత్యాం వలగం వా నిచఖ్నుః |

అగ్నౌ వా త్వా గార్హపత్యే ऽభిచేరుః పాకం సన్తం ధీరతరా అనాగసమ్ ||18||


ఉపాహృతమనుబుద్ధం నిఖాతం వైరం త్సార్యన్వవిదామ కర్త్రమ్ |

తదేతు యత ఆభృతం తత్రాశ్వ ఇవ వి వర్తతాం హన్తు కృత్యాకృతః ప్రజామ్ ||19||


స్వాయసా అసయః సన్తి నో గృహే విద్మా తే కృత్యే యతిధా పరూంషి |

ఉత్తిష్ఠైవ పరేహీతో ऽజ్ఞాతే కిమిహేఛసి ||20||


గ్రీవాస్తే కృత్యే పాదౌ చాపి కర్త్స్యామి నిర్ద్రవ |

ఇన్ద్రాగ్నీ అస్మాన్రక్షతాం యౌ ప్రజానాం ప్రజావతీ ||21||


సోమో రాజాధిపా మృడితా చ భూతస్య నః పతయో మృడయన్తు ||22||


భవాశర్వావస్యతాం పాపకృతే కృత్యాకృతే |

దుష్కృతే విద్యుతం దేవహేతిమ్ ||23||


యద్యేయథ ద్విపదీ చతుష్పదీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా |

సేతో ऽష్టాపదీ భూత్వా పునః పరేహి దుఛునే ||24||


అభ్యక్తాక్తా స్వరంకృతా సర్వం భరన్తీ దురితం పరేహి |

జానీహి కృత్యే కర్తారం దుహితేవ పితరం స్వమ్ ||25||


పరేహి కృత్యే మా తిష్ఠో విద్ధస్యేవ పదం నయ |

మృగః స మృగయుస్త్వం న త్వా నికర్తుమర్హతి ||26||


ఉత హన్తి పూర్వాసినం ప్రత్యాదాయాపర ఇష్వా |

ఉత పూర్వస్య నిఘ్నతో ని హన్త్యపరః ప్రతి ||27||


ఏతద్ధి శృణు మే వచో ऽథేహి యత ఏయథ |

యస్త్వా చకార తం ప్రతి ||28||


అనాగోహత్యా వై భీమా కృత్యే మా నో గామశ్వం పురుషం వధీః |

యత్రయత్రాసి నిహితా తతస్త్వోత్థాపయామసి పర్ణాల్లఘీయసీ భవ ||29||


యది స్థ తమసావృతా జాలేనభిహితా ఇవ |

సర్వాః సంలుప్యేతః కృత్యాః పునః కర్త్రే ప్ర హిణ్మసి ||30||


కృత్యాకృతో వలగినో ऽభినిష్కారిణః ప్రజామ్ |

మృణీహి కృత్యే మోచ్ఛిషో ऽమూన్కృత్యాకృతో జహి ||31||


యథా సూర్యో ముచ్యతే తమసస్పరి రాత్రిం జహాత్యుషసశ్చ కేతూన్ |

ఏవాహం సర్వం దుర్భూతం కర్త్రం కృత్యాకృతా కృతం హస్తీవ రజో దురితం జహామి ||32||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము