అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 2)కేన పార్ష్ణీ ఆభృతే పూరుషస్య కేన మాంసం సంభృతం కేన గుల్పౌ |

కేనాఙ్గులీః పేశనీః కేన ఖాని కేనోచ్ఛ్లఙ్ఖౌ మధ్యతః కః ప్రతిష్ఠామ్ ||1||


కస్మాన్ను గుల్పావధరావకృణ్వన్నష్ఠీవన్తావుత్తరౌ పురుషస్య |

జఙ్ఘే నిరృత్య న్యదధుః క్వ స్విజ్జానునోః సంధీ క ఉ తచ్చికేత ||2||


చతుష్టయం యుజతే సంహితాన్తం జానుభ్యామూర్ధ్వం శిథిరం కబన్ధమ్ |

శ్రోణీ యదూరూ క ఉ తజ్జజాన యాభ్యాం కుసిన్ధం సుదృఢం బభూవ ||3||


కతి దేవాః కతమే త ఆసన్య ఉరో గ్రీవాశ్చిక్యుః పురుషస్య |

కతి స్తనౌ వ్యదధుః కః కపోదౌ కతి స్కన్ధాన్కతి పృష్టీరచిన్వన్ ||4||


కో అస్య బాహూ సమభరద్వీర్యాం కరవాదితి |

అంసౌ కో అస్య తద్దేవః కుసిన్ధే అధ్యా దధౌ ||5||


కః సప్త ఖాని వి తతర్ద శీర్షణి కర్ణావిమౌ నాసికే చక్షణీ ముఖమ్ |

యేషాం పురుత్రా విజయస్య మహ్నని చతుష్పాదో ద్విపదో యన్తి యామమ్ ||6||


హన్వోర్హి జిహ్వామదధాత్పురూచీమధా మహీమధి శిశ్రాయ వాచమ్ |

స ఆ వరీవర్తి భువనేష్వన్తరపో వసానః క ఉ తచ్చికేత ||7||


మస్తిష్కమస్య యతమో లలాతం కకాటికాం ప్రథమో యః కపాలమ్ |

చిత్వా చిత్యం హన్వోః పూరుషస్య దివం రురోహ కతమః స దేవః ||8||


ప్రియాప్రియాణి బహులా స్వప్నం సంబాధతన్ద్యః |

ఆనన్దానుగ్రో నన్దాంశ్చ కస్మాద్వహతి పూరుషః ||9||


ఆర్తిరవర్తిర్నిరృతిః కుతో ను పురుషే ऽమతిః |

రాద్ధిః సమృద్ధిరవ్యృద్ధిర్మతిరుదితయః కుతః ||10||


కో అస్మిన్నాపో వ్యదధాత్విషూవృతః పురూవృతః సిన్ధుసృత్యాయ జాతాః |

తీవ్రా అరుణా లోహినీస్తామ్రధూమ్రా ఊర్ధ్వా అవాచీః పురుషే తిరశ్చీః ||11||


కో అస్మిన్రూపమదధాత్కో మహ్మానం చ నామ చ |

గాతుం కో అస్మిన్కః కేతుం కశ్చరిత్రాని పురుషే ||12||


కో అస్మిన్ప్రాణం అవయత్కో అపానం వ్యానము |

సమానమస్మిన్కో దేవో ऽధి శిశ్రాయ పురుషే ||13||


కో అస్మిన్యజ్ఞమదధాదేకో దేవో ऽధి పురుషే |

కో అస్మిన్త్సత్యం కో ऽనృతం కుతో మృత్యుః కుతో ऽమృతమ్ ||14||


కో అస్మై వాసః పర్యదధాత్కో అస్యాయురకల్పయత్ |

బలం కో అస్మై ప్రాయఛత్కో అస్యాకల్పయజ్జవమ్ ||15||


కేనాపో అన్వతనుత కేనాహరకరోద్రుచే |

ఉషసం కేనాన్వైన్ద్ధ కేన సాయంభవం దదే ||16||


కో అస్మిన్రేతో న్యదధాత్తన్తురా తాయతామితి |

మేధాం కో అస్మిన్నధ్యౌహత్కో బాణం కో నృతో దధౌ ||17||


కేనేమాం భూమిమౌర్ణోత్కేన పర్యభవద్దివమ్ |

కేనాభి మహ్నా పర్వతాన్కేన కర్మాణి పురుషః ||18||


కేన పర్జన్యమన్వేతి కేన సోమం విచక్షణమ్ |

కేన యజ్ఞమ్చ శ్రద్ధాం చ కేనాస్మిన్నిహితం మనః ||19||


కేన శ్రోత్రియమాప్నోతి కేనేమం పరమేష్ఠినమ్ |

కేనేమమగ్నిం పూరుషః కేన సంవత్సరం మమే ||20||


బ్రహ్మ శ్రోత్రియమాప్నోతి బ్రహ్మేమం పరమేష్ఠినమ్ |

బ్రహ్మేమమగ్నిం పూరుషో బ్రహ్మ సంవత్సరం మమే ||21||


కేన దేవాఁ అను క్షియతి కేన దైవజనీర్విశః |

కేనేదమన్యన్నక్షత్రం కేన సత్క్షత్రముచ్యతే ||22||


బ్రహ్మ దేవాఁ అను క్షియతి బ్రహ్మ దైవజనీర్విశః |

బ్రహ్మేదమన్యన్నక్షత్రం బ్రహ్మ సత్క్షత్రముచ్యతే ||23||


కేనేయం భూమిర్విహితా కేన ద్యౌరుత్తరా హితా |

కేనేదమూర్ధ్వం తిర్యక్చాన్తరిక్షమ్వ్యచో హితమ్ ||24||


బ్రహ్మణా భూమిర్విహితా బ్రహ్మ ద్యౌరుత్తరా హితా |

బ్రహ్మేదమూర్ధ్వం తిర్యక్చాన్తరిక్షం వ్యచో హితమ్ ||25||


మూర్ధానమస్య సంసీవ్యాథర్వా హృదయం చ యత్ |

మస్తిష్కాదూర్ధ్వః ప్రైరయత్పవమానో ऽధి శీర్షతః ||26||


తద్వా అథర్వణః శిరో దేవకోశః సముబ్జితః |

తత్ప్రాణో అభి రక్షతి శిరో అన్నమథో మనః ||27||


ఊర్ధ్వో ను సృష్టా స్తిర్యఙ్ను సృష్టా స్సర్వా దిశః పురుష ఆ బభూవాఁ |

పురం యో బ్రహ్మణో వేద యస్యాః పురుష ఉచ్యతే ||28||


యో వై తాం బ్రహ్మణో వేదామృతేనావృతాం పురమ్ |

తస్మై బ్రహ్మ చ బ్రాహ్మాశ్చ చక్షుః ప్రాణం ప్రజాం దదుః ||29||


న వై తమ్చక్షుర్జహాతి న ప్రాణో జరసః పురా |

పురం యో బ్రహ్మణో వేద యస్యాః పురుష ఉచ్యతే ||30||


అష్టాచక్రా నవద్వారా దేవానాం పూరయోధ్యా |

తస్యాం హిరణ్యయః కోశః స్వర్గో జ్యోతిషావృతః ||31||


తస్మిన్హిరణ్యయే కోశే త్ర్యరే త్రిప్రతిష్ఠితే |

తస్మిన్యద్యక్షమాత్మన్వత్తద్వై బ్రహ్మవిదో విదుః ||32||


ప్రభ్రాజమానాం హరిణీం యశసా సంపరీవృతామ్ |

పురం హిరణ్యయీం బ్రహ్మా వివేశాపరాజితామ్ ||33||అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము