అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 3)


అయం మే వరణో మణిః సపత్నక్షయణో వృషా |

తేనా రభస్వ త్వం శత్రూన్ప్ర మృణీహి దురస్యతః ||1||


ప్రైణాన్ఛృణీహి ప్ర మృణా రభస్వ మణిస్తే అస్తు పురఏతా పురస్తాత్ |

అవారయన్త వరణేన దేవా అభ్యాచారమసురాణాం శ్వఃశ్వః ||2||


అయం మణిర్వరణో విశ్వభేషజః సహస్రాక్షో హరితో హిరణ్యయః |

స తే శత్రూనధరాన్పాదయాతి పూర్వస్తాన్దభ్నుహి యే త్వా ద్విషన్తి ||3||


అయం తే కృత్యాం వితతామ్పౌరుషేయాదయం భయాత్ |

అయం త్వా సర్వస్మాత్పాపాద్వరణో వారయిష్యతే ||4||


వరణో వారయాతా అయం దేవో వనస్పతిః |

యక్ష్మో యో అస్మిన్నావిష్టస్తము దేవా అవీవరన్ ||5||


స్వప్నం సుప్త్వా యది పశ్యాసి పాపం మృగః సృతిం యతి ధావాదజుష్టామ్ |

పరిక్షవాచ్ఛకునేః పాపవాదాదయం మణిర్వరణో వారయిష్యతే ||6||


అరాత్యాస్త్వా నిరృత్యా అభిచారాదథో భయాత్ |

మృత్యోరోజీయసో వధాద్వరణో వారయిష్యతే ||7||


యన్మే మాతా యన్మే పితా భ్రాతరో యచ్చ మే స్వా యదేనశ్చకృమా వయమ్ |

తతో నో వారయిష్యతే ऽయం దేవో వనస్పతిః ||8||


వరణేన ప్రవ్యథితా భ్రాతృవ్యా మే సబన్ధవః |

అసూర్తం రజో అప్యగుస్తే యన్త్వధమం తమః ||9||


అరిష్టో ऽహమరిష్టగురాయుష్మాన్త్సర్వపూరుషః |

తమ్మాయం వరణో మణిః పరి పాతు దిశోదిశః ||10||


అయం మే వరణ ఉరసి రాజా దేవో వనస్పతిః |

స మే శత్రూన్వి బాధతామిన్ద్రో దస్యూనివాసురాన్ ||11||


ఇమం బిభర్మి వరణమాయుష్మాన్ఛతశారదః |

స మే రాష్ట్రం చ క్షత్రం చ పశూనోజశ్చ మే దధత్ ||12||


యథా వాతో వనస్పతీన్వృక్షాన్భనక్త్యోజసా |

ఏవా సపత్నాన్మే భఙ్గ్ధి పూర్వాన్జాతాఁ ఉతాపరాన్వరణస్త్వాభి రక్షతు ||13||


యథా వాతశ్చాగ్నిశ్చ వృక్షాన్ప్సాతో వనస్పతీన్ |

ఏవా సపత్నాన్మే ప్సాహి పూర్వాన్జాతాఁ ఉతాపరాన్వరణస్త్వాభి రక్షతు ||14||


యథా వాతేన ప్రక్షీణా వృక్షాః శేరే న్యర్పితాః |

ఏవా సపత్నాంస్త్వం మమ ప్ర క్షిణీహి న్యర్పయ |

పూర్వాన్జాతాఁ ఉతాపరాన్వరణస్త్వాభి రక్షతు ||15||


తాంస్త్వం ప్ర ఛిన్ద్ధి వరణ పురా దిష్టాత్పురాయుషః |

య ఏనం పశుషు దిప్సన్తి యే చాస్య రాష్ట్రదిప్సవః ||16||


యథా సూర్యో అతిభాతి యథాస్మిన్తేజ ఆహితమ్ |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||17||


యథా యశశ్చన్ద్రమస్యాదిత్యే చ నృచక్షసి |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||18||


యథా యశః పృథివ్యాం యథాస్మిన్జాతవేదసి |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||19||


యథా యశః కన్యాయాం యథాస్మిన్త్సంభృతే రథే |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||20||


యథా యశః సోమపీథే మధుపర్కే యథా యశః |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||21||


యథా యశో ऽగ్నిహోత్రే వషట్కారే యథా యశః |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||22||


యథా యశో యజమానే యథాస్మిన్యజ్ఞ ఆహితమ్ |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||23||


యథా యశః ప్రజాపతౌ యథాస్మిన్పరమేష్ఠిని |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||24||


యథా దేవేష్వమృతం యథైషు సత్యమాహితమ్ |

ఏవా మే వరణో మణిః కీర్తిం భూతిం ని యఛతు |

తేజసా మా సముక్షతు యశసా సమనక్తు మా ||25||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము