అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 4)ఇన్ద్రస్య ప్రథమో రథో దేవానామపరో రథో వరుణస్య తృతీయ ఇత్ |

అహీనామపమా రథ స్థానుమారదథార్షత్ ||1||


దర్భః శోచిస్తరూణకమశ్వస్య వారః పరుషస్య వారః |

రథస్య బన్ధురమ్ ||2||


అవ శ్వేత పదా జహి పూర్వేణ చాపరేణ చ |

ఉదప్లుతమివ దార్వహీనామరసం విషం వారుగ్రమ్ ||3||


అరంఘుషో నిమజ్యోన్మజ పునరబ్రవీత్ |

ఉదప్లుతమివ దార్వహీనామరసం విషం వారుగ్రమ్ ||4||


పైద్వో హన్తి కసర్ణీలం పైద్వః శ్విత్రముతాసితమ్ |

పైద్వో రథర్వ్యాః శిరః సం బిభేద పృదాక్వాః ||5||


పైద్వ ప్రేహి ప్రథమో ऽను త్వా వయమేమసి |

అహీన్వ్యస్యతాత్పథో యేన స్మా వయమేమసి ||6||


ఇదం పైద్వో అజాయతేదమస్య పరాయణమ్ |

ఇమాన్యర్వతః పదాహిఘ్న్యో వాజినీవతః ||7||


సంయతం న వి ష్పరద్వ్యాత్తం న సం యమత్ |

అస్మిన్క్షేత్రే ద్వావహీ స్త్రీ చ పుమాంశ్చ తావుభావరసా ||8||


అరసాస ఇహాహయో యే అన్తి యే చ దూరకే |

ఘనేన హన్మి వృశ్చికమహిం దణ్డేనాగతమ్ ||9||


అఘాశ్వస్యేదం భేషజముభయో స్వజస్య చ |

ఇన్ద్రో మే ऽహిమఘాయన్తమహిం పైద్వో అరన్ధయత్ ||10||


పైద్వస్య మన్మహే వయం స్థిరస్య స్థిరధామ్నః |

ఇమే పశ్చా పృదాకవః ప్రదీధ్యత ఆసతే ||11||


నష్టాసవో నష్టవిషా హతా ఇన్ద్రేణ వజ్రిణా |

జఘానేన్ద్రో జఘ్నిమా వయమ్ ||12||


హతాస్తిరశ్చిరాజయో నిపిష్టాసః పృదాకవః |

దర్విం కరిక్రతం శ్విత్రం దర్భేష్వసితం జహి ||13||


కైరాతికా కుమారికా సకా ఖనతి భేషజమ్ |

హిరణ్యయీభిరభ్రిభిర్గిరీనాముప సానుషు ||14||


ఆయమగన్యువా భిషక్పృశ్నిహాపరాజితః |

స వై స్వజస్య జమ్భన ఉభయోర్వృశ్చికస్య చ ||15||


ఇన్ద్రో మే ऽహిమరన్ధయన్మిత్రశ్చ వరుణశ్చ |

వాతాపర్జన్యోభా ||16||


ఇన్ద్రో మే ऽహిమరన్ధయత్పృదాకుం చ పృదాక్వమ్ |

స్వజం తిరశ్చిరాజిం కసర్ణీలం దశోనసిమ్ ||17||


ఇన్ద్రో జఘాన ప్రథమం జనితారమహే తవ |

తేషాము తృహ్యమాణానాం కః స్విత్తేషామసద్రసః ||18||


సం హి శీర్షాణ్యగ్రభం పౌఞ్జిష్ఠ ఇవ కర్వరమ్ |

సిన్ధోర్మధ్యం పరేత్య వ్యనిజమహేర్విషమ్ ||19||


అహీనాం సర్వేషాం విషం పరా వహన్తు సిన్ధవః |

హతాస్తిరశ్చిరాజయో నిపిష్టాసః పృదాకవః ||20||


ఓషధీనామహం వృణ ఉర్వరీరివ సాధుయా |

నయామ్యర్వతీరివాహే నిరైతు విషమ్ ||21||


యదగ్నౌ సూర్యే విషం పృథివ్యామోషధీషు యత్ |

కాన్దావిషం కనక్నకం నిరైత్వైతు తే విషమ్ ||22||


యే అగ్నిజా ఓషధిజా అహీనాం యే అప్సుజా విద్యుత ఆబభూవుః |

యేషాం జాతాని బహుధా మహాన్తి తేభ్యః సర్పేభ్యో నమసా విధేమ ||23||


తౌదీ నామాసి కన్యా ఘృతాచీ నామ వా అసి |

అధస్పదేన తే పదమా దదే విషదూషణమ్ ||24||


అఙ్గాదఙ్గాత్ప్ర చ్యావయ హృదయమ్పరి వర్జయ |

అధా విషస్య యత్తేజో ऽవాచీనం తదేతు తే ||25||


ఆరే అభూద్విషమరౌద్విషే విషమప్రాగపి |

అగ్నిర్విషమహేర్నిరధాత్సోమో నిరణయీత్ |

దంష్టారమన్వగాద్విషమహిరమృత ||26||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము