అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 5)ఇన్ద్రస్యౌజ స్థేన్ద్రస్య సహ స్థేన్ద్రస్య బలం స్థేన్ద్రస్య వీర్యం స్థేన్ద్రస్య నృమ్ణం స్థ |

జిష్ణవే యోగాయ బ్రహ్మయోగైర్వో యునజ్మి ||1||


ఇన్ద్రస్యౌజ స్థేన్ద్రస్య సహ స్థేన్ద్రస్య బలం స్థేన్ద్రస్య వీర్యం స్థేన్ద్రస్య నృమ్ణం స్థ |

జిష్ణవే యోగాయ క్షత్రయోగైర్వో యునజ్మి ||2||


ఇన్ద్రస్యౌజ స్థేన్ద్రస్య సహ స్థేన్ద్రస్య బలం స్థేన్ద్రస్య వీర్యం స్థేన్ద్రస్య నృమ్ణం స్థ |

జిష్ణవే యోగాయేన్ద్రయోగైర్వో యునజ్మి ||3||


ఇన్ద్రస్యౌజ స్థేన్ద్రస్య సహ స్థేన్ద్రస్య బలం స్థేన్ద్రస్య వీర్యం స్థేన్ద్రస్య నృమ్ణం స్థ |

జిష్ణవే యోగాయ సోమయోగైర్వో యునజ్మి ||4||


ఇన్ద్రస్యౌజ స్థేన్ద్రస్య సహ స్థేన్ద్రస్య బలం స్థేన్ద్రస్య వీర్యం స్థేన్ద్రస్య నృమ్ణం స్థ |

జిష్ణవే యోగాయాప్సుయోగైర్వో యునజ్మి ||5||


ఇన్ద్రస్యౌజ స్థేన్ద్రస్య సహ స్థేన్ద్రస్య బలం స్థేన్ద్రస్య వీర్యం స్థేన్ద్రస్య నృమ్ణం స్థ |

జిష్ణవే యోగాయ విశ్వాని మా భూతాన్యుప తిష్ఠన్తు యుక్తా మ ఆప స్థ ||6||


అగ్నేర్భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||7||


ఇన్ద్రస్య భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||8||


సోమస్య భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||9||


వరుణస్య భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||10||


మిత్రావరుణయోర్భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||11||


యమస్య భాగ స్థ అపామ్శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||12||


పితౄణాం భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||13||


దేవస్య సవితుర్భాగ స్థ అపాం శుక్రమాపో దేవీర్వర్చో అస్మాసు ధత్త |

ప్రజాపతేర్వో ధామ్నాస్మై లోకాయ సాదయే ||14||


యో వ ఆపో ऽపాం భాగో ऽప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనః |

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

తం వధేయం తం స్తృషీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||15||


యో వ ఆపో ऽపామూర్మిరప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనః |

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

తం వధేయం తం స్తృషీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||16||


యో వ ఆపో ऽపామ్వత్సో ऽప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనః |

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

తం వధేయం తం స్తృషీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||17||


యో వ ఆపో ऽపాం వృషభో ऽప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనహ్ ||

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః ||

తం వధేయం తం స్తృషీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||18||


యో వ ఆపో ऽపాం హిరణ్యగర్భో ऽప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనహ్ |

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

తం వధేయం తం స్తృసీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||19||


యో వ ఆపో ऽపాం అశ్మా పృశ్నిర్దివ్యో ऽప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనః |

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

తం వధేయం తం స్తృషీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||20||


యో వ ఆపో ऽపాం అగ్నయో ऽప్స్వన్తర్యజుష్యో దేవయజనః |

ఇదం తమతి సృజామి తం మాభ్యవనిక్షి |

తేన తమభ్యతిసృజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

తం వధేయం తం స్తృషీయానేన బ్రహ్మణానేన కర్మణానయా మేన్యా ||21||


యదర్వాచీనం త్రైహాయణాదనృతం కిం చోదిమ |

ఆపో మా తస్మాత్సర్వస్మాద్దురితాత్పాన్త్వంహసః ||22||


సముద్రం వః ప్ర హిణోమి స్వాం యోనిమపీతన |

అరిష్టాః సర్వహాయసో మా చ నః కిం చనామమత్ ||23||


అరిప్రా ఆపో అప రిప్రమస్మత్ |

ప్రాస్మదేనో దురితం సుప్రతీకాః ప్ర దుష్వప్న్యమ్ప్ర మలం వహన్తు ||24||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా పృథివీసంశితో ऽగ్నితేజాహ్ |

పృథివీమను వి క్రమే ऽహం పృథివ్యాస్తం నిర్భజామో యో3 ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||25||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహాన్తరిక్షసంశితో వాయుతేజాః |

అన్తరిక్షమను వి క్రమే ऽహం అన్తరిక్షాత్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||26||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా ద్యౌసంశితః సూర్యతేజాః |

దివమను వి క్రమే ऽహం దివస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జివీత్తం ప్రానో జహాతు ||27||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా దిక్సంశితో మనస్తేజాః |

దిశో అను వి క్రమే ऽహం దిగ్భ్యస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||28||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహాశాసంశితో వాతతేజాః |

ఆశా అను వి క్రమే ऽహం ఆశాభ్యస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||29||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా ఋక్సంశితో సామతేజాః |

ఋచో ऽను వి క్రమే ऽహం ఋగ్భ్యస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||30||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా యజ్ఞసంశితో బ్రహ్మతేజాః |

యజ్ఞమను వి క్రమే ऽహం యజ్ఞాత్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||31||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహౌషధీసంశితో సోమతేజాః |

ఓషధీరను వి క్రమే ऽహం ఓషధీభ్యస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||32||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహాప్సుసంశితో వరుణతేజాః |

అపో ऽను వి క్రమే ऽహం అద్భ్యస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||33||


విష్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా కృషిసంశితో ऽన్నతేజాః |

కృషిమను వి క్రమే ऽహం కృష్యాస్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||34||


విస్ణోః క్రమో ऽసి సపత్నహా ప్రాణసంశితః పురుషతేజాః |

ప్రాణమను వి క్రమే ऽహం ప్రాణాత్తం నిర్భజామో యో ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మః |

స మా జీవీత్తం ప్రానో జహాతు ||35||


జితమస్మాకముద్భిన్నమస్మాకమభ్యష్ఠాం విశ్వాః పృతనా అరాతీః |

ఇదమహమాముష్యాయణస్యాముష్యాః పుత్రస్య వర్చస్తేజః ప్రాణమాయుర్ని వేష్టయామీదమేనమధరాఞ్చం పాదయామి ||36||


సూర్యస్యావృతమన్వావర్తే దక్షిణామన్వావృతమ్ |

సా మే ద్రవిణం యఛతు సా మే బ్రాహ్మణవర్చసమ్ ||37||


దిశో జ్యోతిష్మతీరభ్యావర్తే |

తా మే ద్రవిణం యఛన్తు తా మే బ్రాహ్మణవర్చసమ్ ||38||


సప్తఋషీనభ్యావర్తే |

తే మే ద్రవిణం యఛన్తు తే మే బ్రాహ్మణవర్చసమ్ ||39||


బ్రహ్మాభ్యావర్తే |

తన్మే ద్రవిణం యఛన్తు తన్మే బ్రాహ్మణవర్చసమ్ ||40||


బ్రాహ్మణాఁ అభ్యావర్తే |

తే మే ద్రవిణం యఛన్తు తే మే బ్రాహ్మణవర్చసమ్ ||41||


యమ్వయం మృగయామహే తం వధై స్తృణవామహై |

వ్యాత్తే పరమేష్ఠినో బ్రహ్మణాపీపదామ తమ్ ||42||


వైశ్వానరస్య దంష్ట్రాభ్యాం హేతిస్తం సమధాతభి |

ఇయం తం ప్సాత్వాహుతిః సమిద్దేవీ సహీయసీ ||43||


రాజ్ఞో వరుణస్య బన్ధో ऽసి |

సో ऽముమాముష్యాయణమముష్యాః పుత్రమన్నే ప్రాణే బధాన ||44||


యత్తే అన్నం భువస్పత ఆక్షియతి పృథివీమను |

తస్య నస్త్వం భువస్పతే సంప్రయఛ ప్రజాపతే ||45||


అపో దివ్యా అచాయిషం రసేన సమపృక్ష్మహి |

పయస్వానగ్న ఆగమం తం మా సం సృజ వర్చసా ||46||


సం మాగ్నే వర్చసా సృజ సం ప్రజయా సమాయుషా |

విద్యుర్మే అస్య దేవా ఇన్ద్రో విద్యాత్సహ ఋషిభిః ||47||


యదగ్నే అద్య మిథునా శపతో యద్వాచస్తృష్టం జనయన్త రేభాః |

మన్యోర్మనసః శరవ్యా జాయతే యా తయా విధ్య హృదయే యాతుధానాన్ ||48||


పరా శృణీహి తపసా యాతుధానాన్పరాగ్నే రక్షో హరసా శృణీహి |

పరార్చిషా మూరదేవాం ఛృణీహి పరాసుతృపః శోశుచతః శృణీహి ||49||


అపామస్మై వజ్రం ప్ర హరామి చతుర్భృష్టిం శీర్షభిద్యాయ విద్వాన్ |

సో అస్యాఙ్గాని ప్ర శృణాతు సర్వా తన్మే దేవా అను జానన్తు విశ్వే ||50||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము