అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 6)అరాతీయోర్భ్రాతృవ్యస్య దుర్హార్దో ద్విషతః శిరః |

అపి వృశ్చామ్యోజసా ||1||


వర్మ మహ్యమయం మణిః పాలాజ్జాతః కరిష్యతి |

పూర్ణో మన్థేన మాగమద్రసేన సహ వర్చసా ||2||


యత్త్వా శిక్వః పరావధీత్తక్షా హస్తేన వాస్యా |

ఆపస్త్వా తస్మజ్జీవలాః పునన్తు శుచయః శుచిమ్ ||3||


హిరణ్యస్రగయం మణిః శ్రద్ధాం యజ్ఞం మహో దధత్ |

గృహే వసతు నో ऽతిథిః ||4||


తస్మై ఘృతం సురం మధ్వన్నమన్నమ్క్షదామహే |

స నః పితేవ పుత్రేభ్యః శ్రేయఃశ్రేయశ్చికిత్సతు భూయోభూయః శ్వఃశ్వో దేవేభ్యో మణిరేత్య ||5||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్మణిం పాలం ఘృతశ్చుతముగ్రం కధిరమోజసే |

తమగ్నిః ప్రత్యముఞ్చత సో అస్మై దుహ ఆజ్యం భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||6||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్మణిం పాలం ఘృతశ్చుతముగ్రం కధిరమోజసే |

తమిన్ద్రః ప్రత్యముఞ్చతౌజసే వీర్యాయ కమ్ |

సో అస్మై బలమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||7||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్మణిం పాలం ఘృతశ్చుతముగ్రమ్కధిరమోజసే |

తం సోమః ప్రత్యముఞ్చత మహే శ్రోత్రాయ చక్షసే |

సో అస్మై వర్చ ఇద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వమ్ద్విషతో జహి ||8||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్మణిం పాలం ఘృతశ్చుతముగ్రం ఖదిరమోజసే |

తం సూర్యః ప్రత్యముఞ్చత తేనేమా అజయద్దిశః |

సో అస్మై భూతిమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||9||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్మణిం పాలం ఘృతశ్చుతముగ్రమ్ఖదిరమోజసే |

తమ్బిభ్రచ్చన్ద్రమా మణిమసురాణాం పురో ऽజయద్దానవానాం హిరణ్యయీః |

సో అస్మై శ్రియమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||10||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

సో అస్మై వాజినమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||11||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

తేనేమాం మణినా కృషిమశ్వినావభి రక్షతః |

స భిషగ్భ్యాం మహో దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||12||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

తమ్బిభ్రత్సవితా మణిం తేనేదమజయత్స్వః |

సో అస్మై సూనృతాం దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||13||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

తమాపో బిభ్రతీర్మణిం సదా ధావన్త్యక్షితాః |

స ఆభ్యో ऽమృతమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||14||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

తమ్రాజా వరుణో మణిం ప్రత్యముఞ్చత శంభువమ్ |

సో అస్మై సత్యమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||15||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

తం దేవా బిభ్రతో మణిం సర్వాంల్లోకాన్యుధాజయన్ |

స ఏభ్యో జితిమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||16||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్వాతాయ మణిమాశవే |

తమిమం దేవతా మణిం ప్రత్యముఞ్చన్త శమ్భువమ్ |

స ఆభ్యో విశ్వమిద్దుహే భూయోభూయః శ్వఃశ్వస్తేన త్వం ద్విషతో జహి ||17||


ఋతవస్తమబధ్నతార్తవాస్తమబధ్నత |

సంవత్సరస్తం బద్ధ్వా సర్వం భూతం వి రక్షతి ||18||


అన్తర్దేశా అబధ్నత ప్రదిశస్తమబధ్నత |

ప్రజాపతిసృష్టో మణిర్ద్విషతో మే ऽధరాఁ అకః ||19||


అథర్వాణో అబధ్నతాథర్వణా అబధ్నత |

తైర్మేదినో అఙ్గిరసో దస్యూనాం బిభిదుః పురస్తేన త్వమ్ద్విషతో జహి ||20||


తం ధాతా ప్రత్యముఞ్చత స భూతం వ్యకల్పయత్ |

తేన త్వం ద్విషతో జహి ||21||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమద్రసేన సహ వర్చసా ||22||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమత్సహ గోభిరజావిభిరన్నేన ప్రజయా సహ ||23||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమత్సహ వ్రీహియవాభ్యాం మహసా భూత్యా సహ ||24||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమన్మధోర్ఘృతస్య ధారయా కీలాలేన మణిః సహ ||25||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమదూర్జయా పయసా సహ ద్రవిణేన శ్రియా సహ ||26||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమత్తేజసా త్విష్యా సహ యశసా కీర్త్యా సహ ||27||


యమబధ్నాద్బృహస్పతిర్దేవేభ్యో అసురక్షితిమ్ |

స మాయం మణిరాగమత్సర్వాభిర్భూతిభిః సహ ||28||


తమిమం దేవతా మణిం మహ్యం దదతు పుష్టయే |

అభిభుం క్షత్రవర్ధనం సపత్నదమ్భనం మణిమ్ ||29||


బ్రహ్మణా తేజసా సహ ప్రతి ముఞ్చామి మే శివమ్ |

అసపత్నః సపత్నహా సపత్నాన్మే ऽధరాఁ అకః ||30||


ఉత్తరం ద్విషతో మామయం మణిః కృణోతు దేవజాః |

యస్య లోకా ఇమే త్రయః పయో దుగ్ధముపాసతే |

స మాయమధి రోహతు మణిః శ్రైష్ఠ్యాయ మూర్ధతః ||31||


యం దేవాః పితరో మనుష్యా ఉపజీవన్తి సర్వదా |

స మాయమధి రోహతు మణిః శ్రైష్ఠ్యాయ మూర్ధతః ||32||


యథా బీజముర్వరాయాం కృష్టే పాలేన రోహతి |

ఏవా మయి ప్రజా పశవో ऽన్నమన్నం వి రోహతు ||33||


యస్మై త్వా యజ్ఞవర్ధన మణే ప్రత్యముచం శివమ్ |

తం త్వం శతదక్షిణ మణే శ్రైష్ఠ్యాయ జిన్వతాత్ ||34||


ఏతమిధ్మం సమాహితం జుషణో అగ్నే ప్రతి హర్య హోమైః |

తస్మిన్విధేమ సుమతిం స్వస్తి ప్రజామ్చక్షుః పశూన్త్సమిద్ధే జాతవేదసి బ్రహ్మణా ||35||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము