అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 7)కస్మిన్నఙ్గే తపో అస్యాధి తిష్ఠతి కస్మిన్నఙ్గ ఋతమస్యాధ్యాహితమ్ |

క్వ వ్రతం క్వ శ్రద్ధాస్య తిష్ఠతి కస్మిన్నఙ్గే సత్యమస్య ప్రతిష్ఠితమ్ ||1||


కస్మాదఙ్గాద్దీప్యతే అగ్నిరస్య కస్మాదఙ్గాత్పవతే మాతరిశ్వ |

కస్మాదఙ్గాద్వి మిమీతే ऽధి చన్ద్రమా మహ స్కమ్భస్య మిమానో అఙ్గమ్ ||2||


కస్మిన్నఙ్గే తిష్ఠతి భూమిరస్య కస్మిన్నఙ్గే తిష్ఠత్యన్తరిక్షమ్ |

కస్మిన్నఙ్గే తిష్ఠత్యాహితా ద్యౌః కస్మిన్నఙ్గే తిష్ఠత్యుత్తరం దివః ||3||


క్వ ప్రేప్సన్దీప్యత ఊర్ధ్వో అగ్నిః క్వ ప్రేప్సన్పవతే మాతరిశ్వా |

యత్ర ప్రేప్సన్తీరభియన్త్యావృతః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||4||


క్వార్ధమాసాః క్వ యన్తి మాసాః సంవత్సరేణ సహ సంవిదానాః |

యత్ర యన్త్యృతవో యత్రార్తవాః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||5||


క్వ ప్రేప్సన్తీ యువతీ విరూపే అహోరాత్రే ద్రవతః సంవిదానే |

యత్ర ప్రేప్సన్తీరభియన్త్యాపః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||6||


యస్మిన్త్స్తబ్ధ్వా ప్రజాపతిర్లోకాన్త్సర్వాఁ అధారయత్ |

స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||7||


యత్పరమమవమమ్యచ్చ మధ్యమం ప్రజాపతిః ససృజే విశ్వరూపమ్ |

కియతా స్కమ్భః ప్ర వివేశ తత్ర యన్న ప్రావిశత్కియత్తద్బభూవ ||8||


కియతా స్కమ్భః ప్ర వివేశ భూతమ్కియద్భవిష్యదన్వాశయే ऽస్య |

ఏకం యదఙ్గమకృణోత్సహస్రధా కియతా స్కమ్భః ప్ర వివేశ తత్ర ||9||


యత్ర లోకామ్శ్చ కోశాంశ్చాపో బ్రహ్మ జనా విదుః |

అసచ్చ యత్ర సచ్చాన్త స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||10||


యత్ర తపః పరాక్రమ్య వ్రతం ధారయత్యుత్తరమ్ |

ఋతం చ యత్ర శ్రద్ధా చాపో బ్రహ్మ సమాహితాః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||11||


యస్మిన్భూమిరన్తరిక్షం ద్యౌర్యస్మిన్నధ్యాహితా |

యత్రాగ్నిశ్చన్ద్రమాః సూర్యో వాతస్తిష్ఠన్త్యార్పితాః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||12||


యస్య త్రయస్త్రింశద్దేవా అఙ్గే సర్వే సమాహితాః |

స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||13||


యత్ర ఋషయః ప్రథమజా ఋచః సామ యజుర్మహీ |

ఏకర్షిర్యస్మిన్నార్పితః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||14||


యత్రామృతం చ మృత్యుశ్చ పురుషే ऽధి సమాహితే |

సముద్రో యస్య నాడ్యః పురుషే ऽధి సమాహితాః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||15||


యస్య చతస్రః ప్రదిశో నాడ్యస్తిష్ఠన్తి ప్రథమాః |

యజ్ఞో యత్ర పరాక్రాన్తః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||16||


యే పురుషే బ్రహ్మ విదుస్తే విదుః పరమేష్ఠినమ్ |

యో వేద పరమేష్ఠినం యశ్చ వేద ప్రజాపతిమ్ |

జ్యేష్ఠం యే బ్రాహ్మణం విదుస్తే స్కమ్భమనుసంవిదుః ||17||


యస్య శిరో వైశ్వానరశ్చక్షురఙ్గిరసో ऽభవన్ |

అఙ్గాని యస్య యాతవః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||18||


యస్య బ్రహ్మ ముఖమాహుర్జిహ్వాం మధుకశాముత |

విరాజమూధో యస్యాహుః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||19||


యస్మాదృచో అపాతక్షన్యజుర్యస్మాదపాకషన్ |

సామాని యస్య లోమాన్యథర్వాఙ్గిరసో ముఖం స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||20||


అసచ్చాఖాం ప్రతిష్ఠన్తీం పరమమివ జనా విదుః |

ఉతో సన్మన్యన్తే ऽవరే యే తే శాఖాముపాసతే ||21||


యత్రాదిత్యాశ్చ రుద్రాశ్చ వసవశ్చ సమాహితాః |

భూతం చ యత్ర భవ్యం చ సర్వే లోకాః ప్రతిష్ఠితాః స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||22||


యస్య త్రయస్త్రింశద్దేవా నిధిం రక్షన్తి సర్వదా |

నిధిం తమద్య కో వేద యం దేవా అభిరక్షథ ||23||


యత్ర దేవా బ్రహ్మవిదో బ్రహ్మ జ్యేష్ఠముపాసతే |

యో వై తాన్విద్యాత్ప్రత్యక్షం స బ్రహ్మా వేదితా స్యాత్ ||24||


బృహన్తో నామ తే దేవా యే ऽసతః పరి జజ్ఞిరే |

ఏకం తదఙ్గం స్కమ్భస్యాసదాహుః పరో జనాః ||25||


యత్ర స్కమ్భః ప్రజనయన్పురాణం వ్యవర్తయత్ |

ఏకం తదఙ్గం స్కమ్భస్య పురాణమనుసంవిదుః ||26||


యస్య త్రయస్త్రింశద్దేవా అఙ్గే గాత్రా విభేజిరే |

తాన్వై త్రయస్త్రింశద్దేవానేకే బ్రహమ్విదో విదుః ||27||


హిరణ్యగర్భమ్పరమమనత్యుద్యం జనా విదుః |

స్కమ్భస్తదగ్రే ప్రాసిఞ్చద్ధిరణ్యం లోకే అన్తరా ||28||


స్కమ్భే లోకాః స్కమ్భే తపః స్కమ్భే ऽధ్యృతమాహితమ్ |

స్కమ్భ త్వా వేద ప్రత్యక్షమిన్ద్రే సర్వం సమాహితమ్ ||29||


ఇన్ద్రే లోకా ఇన్ద్రే తప ఇన్ద్రే ऽధ్యృతమాహితమ్ |

ఇన్ద్రం త్వా వేద ప్రత్యక్షం స్కమ్భే సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ||30||


నామ నామ్నా జోహవీతి పురా సూర్యాత్పురోషసః |

యదజః ప్రథమం సంబభూవ స హ తత్స్వరాజ్యమియాయ యస్మాన్నాన్యత్పరమస్తి భూతమ్ ||31||


యస్య భూమిః ప్రమాన్తరిక్షముతోదరమ్ |

దివం యశ్చక్రే మూర్ధానం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః ||32||


యస్య సూర్యశ్చక్షుశ్చన్ద్రమాశ్చ పునర్ణవః |

అగ్నిం యశ్చక్ర ఆస్యం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః ||33||


యస్య వాతః ప్రాణాపానౌ చక్షురఙ్గిరసో ऽభవన్ |

దిశో యశ్చక్రే ప్రజ్ఞానీస్తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః ||34||


స్కమ్భో దాధార ద్యావాపృథివీ ఉభే ఇమే స్కమ్భో దాధారోర్వన్తరిక్షమ్ |

స్కమ్భో దాధార ప్రదిశః షడుర్వీః స్కమ్భ ఇదం విశ్వం భువనమా వివేశ ||35||


యః శ్రమాత్తపసో జాతో లోకాన్త్సర్వాన్త్సమానశే |

సోమం యశ్చక్రే కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః ||36||


కథం వాతో నేలయతి కథం న రమతే మనః |

కిమాపః సత్యం ప్రేప్సన్తీర్నేలయన్తి కదా చన ||37||


మహద్యక్షం భువనస్య మధ్యే తపసి క్రాన్తం సలిలస్య పృష్ఠే |

తస్మిన్ఛ్రయన్తే య ఉ కే చ దేవా వృక్షస్య స్కన్ధః పరిత ఇవ శాఖాః ||38||


యస్మై హస్తాభ్యాం పాదాభ్యాం వాచా శ్రోత్రేణ చక్షుషా |

యస్మై దేవాః సదా బలిం ప్రయఛన్తి విమితే ऽమితం స్కమ్భం తం బ్రూహి కతమః స్విదేవ సః ||39||


అప తస్య హతం తమో వ్యావృత్తః స పాప్మనా |

సర్వాణి తస్మిన్జ్యోతీంషి యాని త్రీణి ప్రజాపతౌ ||40||


యో వేతసం హిరణ్యయం తిష్ఠన్తం సలిలే వేద |

స వై గుహ్యః ప్రజాపతిః ||41||


తన్త్రమేకే యువతీ విరూపే అభ్యాక్రామం వయతః షణ్మయూఖమ్ |

ప్రాన్యా తన్తూంస్తిరతే ధత్తే అన్యా నాప వృఞ్జాతే న గమాతో అన్తమ్ ||42||


తయోరహం పరినృత్యన్త్యోరివ న వి జానామి యతరా పరస్తాత్ |

పుమానేనద్వయత్యుద్గృణన్తి పుమానేనద్వి జభారాధి నాకే ||43||


ఇమే మయూఖా ఉప తస్తభుర్దివం సామాని చక్రుస్తసరాణి వాతవే ||44||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము