అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 8)యో భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యశ్చాధితిష్ఠతి |

స్వర్యస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః ||1||


స్కమ్భేనేమే విష్టభితే ద్యౌశ్చ భూమిశ్చ తిష్ఠతః |

స్కమ్భ ఇదం సర్వమాత్మన్వద్యత్ప్రాణన్నిమిషచ్చ యత్ ||2||


తిస్రో హ ప్రజా అత్యాయమాయన్న్యన్యా అర్కమభితో ऽవిశన్త |

బృహన్హ తస్థౌ రజసో విమానో హరితో హరిణీరా వివేశ ||3||


ద్వాదశ ప్రధయశ్చక్రమేకం త్రీణి నభ్యాని క ఉ తచ్చికేత |

తత్రాహతాస్త్రీణి శతాని శఙ్కవః షష్టిశ్చ ఖీలా అవిచాచలా యే ||4||


ఇదం సవితర్వి జానీహి షడ్యమా ఏక ఏకజః |

తస్మిన్హాపిత్వమిఛన్తే య ఏషామేక ఏకజః ||5||


ఆవిః సన్నిహితం గుహా జరన్నామ మహత్పదమ్ |

తత్రేదం సర్వమార్పితమేజత్ప్రాణత్ప్రతిష్ఠితమ్ ||6||


ఏకచక్రం వర్తత ఏకనేమి సహస్రాక్షరం ప్ర పురో ని పశ్చా |

అర్ధేన విశ్వం భువనం జజాన యదస్యార్ధం క్వ తద్బభూవ ||7||


పఞ్చవాహీ వహత్యగ్రమేషాం ప్రష్టయో యుక్తా అనుసంవహన్తి |

అయాతమస్య దదృశే న యాతం పరం నేదీయో ऽవరం దవీయః ||8||


తిర్యగ్బిలశ్చమస ఊర్ధ్వబుధ్నస్తస్మిన్యశో నిహితం విశ్వరూపమ్ |

తదాసత ఋషయః సప్త సాకం యే అస్య గోపా మహతో బభూవుః ||9||


యా పురస్తాద్యుజ్యతే యా చ పశ్చాద్యా విశ్వతో యుజ్యతే యా చ సర్వతః |

యయా యజ్ఞః ప్రాఙ్తాయతే తాం త్వా పృఛామి కతమా సా ఋచామ్ ||10||


యదేజతి పతతి యచ్చ తిష్ఠతి ప్రాణదప్రాణన్నిమిషచ్చ యద్భువత్ |

తద్దాధార పృథివీం విశ్వరూపం తత్సంభూయ భవత్యేకమేవ ||11||


అనన్తం వితతం పురుత్రానన్తమన్తవచ్చా సమన్తే |

తే నాకపాలశ్చరతి విచిన్వన్విద్వాన్భూతముత భవ్యమస్య ||12||


ప్రజాపతిశ్చరతి గర్భే అన్తరదృశ్యమానో బహుధా వి జాయతే |

అర్ధేన విశ్వం భువనం జజాన యదస్యార్ధం కతమః స కేతుః ||13||


ఊర్ధ్వం భరన్తముదకం కుమ్భేనేవోదహార్యమ్ |

పశ్యన్తి సర్వే చక్షుషా న సర్వే మనసా విదుః ||14||


దూరే పూర్ణేన వసతి దూర ఊనేన హీయతే |

మహద్యక్షం భువనస్య మధ్యే తస్మై బలిం రాష్ట్రభృతో భరన్తి ||15||


యతః సూర్యః ఉదేత్యస్తం యత్ర చ గఛతి |

తదేవ మన్యే ऽహం జ్యేష్ఠం తదు నాత్యేతి కిం చన ||16||


యే అర్వాఙ్మధ్య ఉత వా పురాణం వేదం విద్వాంసమభితో వదన్తి |

ఆదిత్యమేవ తే పరి వదన్తి సర్వే అగ్నిం ద్వితీయం త్రివృతం చ హంసమ్ ||17||


సహస్రాహ్ణ్యం వియతావస్య పక్షౌ హరేర్హంసస్య పతతః స్వర్గమ్ |

స దేవాన్త్సర్వానురస్యుపదద్య సంపశ్యన్యాతి భువనాని విశ్వా ||18||


సత్యేనోర్ధ్వస్తపతి బ్రహ్మణార్వాఙ్వి పశ్యతి |

ప్రాణేన తిర్యఙ్ప్రాణతి యస్మిన్జ్యేష్ఠమధి శ్రితమ్ ||19||


యో వై తే విద్యాదరణీ యాభ్యాం నిర్మథ్యతే వసు |

స విద్వాన్జ్యేష్ఠం మన్యేత స విద్యాద్బ్రాహ్మణం మహత్ ||20||


అపాదగ్రే సమభవత్సో అగ్రే స్వరాభరత్ |

చతుష్పాద్భూత్వా భోగ్యః సర్వమాదత్త భోజనమ్ ||21||


భోగ్యో భవదథో అన్నమదద్బహు |

యో దేవముత్తరావన్తముపాసాతై సనాతనమ్ ||22||


సనాతనమేనమాహురుతాద్య స్యాత్పునర్ణవః |

అహోరాత్రే ప్ర జాయేతే అన్యో అన్యస్య రూపయోః ||23||


శతం సహస్రమయుతం న్యర్బుదమసంఖ్యేయం స్వమస్మిన్నివిష్టమ్ |

తదస్య ఘ్నన్త్యభిపశ్యత ఏవ తస్మాద్దేవో రోచతేష ఏతత్ ||24||


బాలాదేకమణీయస్కముతైకం నేవ దృశ్యతే |

తతః పరిష్వజీయసీ దేవతా సా మమ ప్రియా ||25||


ఇయం కల్యాణ్యజరా మర్త్యస్యామృతా గృహే |

యస్మై కృతా శయే స యశ్చకార జజార సః ||26||


త్వం స్త్రీ త్వం పుమానసి త్వం కుమార ఉత వా కుమారీ||

త్వం జీర్ణో దణ్డేన వఞ్చసి త్వం జాతో భవసి విశ్వతోముఖః ||27||


ఉతైషాం పితోత వా పుత్ర ఏషాముతైషాం జ్యేష్ఠ ఉత వా కనిష్ఠహ్ |

ఏకో హ దేవో మనసి ప్రవిష్టః ప్రథమో జాతః స ఉ గర్భే అన్తహ్ ||28||


పూర్ణాత్పూర్ణముదచతి పూర్ణం పూర్ణేన సిచ్యతే |

ఉతో తదద్య విద్యామ యతస్తత్పరిషిచ్యతే ||29||


ఏషా సనత్నీ సనమేవ జాతైషా పురాణీ పరి సర్వం బభూవ |

మహీ దేవ్యుషసో విభాతీ సైకేనైకేన మిషతా వి చష్టే ||30||


అవిర్వై నామ దేవతర్తేనాస్తే పరీవృతా |

తస్యా రూపేణేమే వృక్షా హరితా హరితస్రజః ||31||


అన్తి సన్తం న జహాత్యన్తి సన్తం న పశ్యతి |

దేవస్య పశ్య కావ్యం న మమార న జీర్యతి ||32||


అపూర్వేణేషితా వాచస్తా వదన్తి యథాయథమ్ |

వదన్తీర్యత్ర గఛన్తి తదాహుర్బ్రాహ్మణం మహత్ ||33||


యత్ర దేవాశ్చ మనుష్యాశ్చారా నాభావివ శ్రితాః |

అపాం త్వా పుష్పం పృఛామి యత్ర తన్మాయయా హితమ్ ||34||


యేభిర్వాత ఇషితః ప్రవాతి యే దదన్తే పఞ్చ దిశః సధ్రీచీః |

య ఆహుతిమత్యమన్యన్త దేవా అపాం నేతారః కతమే త ఆసన్ ||35||


ఇమామేషాం పృథివీం వస్త ఏకో ऽన్తరిక్షం పర్యేకో బభూవ |

దివమేషాం దదతే యో విధర్తా విశ్వా ఆశాః ప్రతి రక్షన్త్యేకే ||36||


యో విద్యాత్సూత్రం వితతం యస్మిన్నోతాః ప్రజా ఇమాః |

సూత్రం సూత్రస్య యో విద్యాద్స విద్యాద్బ్రాహ్మణం మహత్ ||37||


వేదాహం సూత్రం వితతం యస్మిన్నోతాః ప్రజా ఇమాః |

సూత్రం సూత్రస్యాహం వేదాథో యద్బ్రాహ్మణం మహద్ ||38||


యదన్తరా ద్యావాపృథివీ అగ్నిరైత్ప్రదహన్విశ్వదావ్యః |

యత్రాతిష్ఠన్నేకపత్నీః పరస్తాత్క్వేవాసీన్మాతరిశ్వా తదానీమ్ ||39||


అప్స్వాసీన్మాతరిశ్వా ప్రవిష్టః ప్రవిష్టా దేవాః సలిలాన్యాసన్||

బృహన్హ తస్థౌ రజసో విమానః పవమానో హరిత ఆ వివేశ ||40||


ఉత్తరేణేవ గయత్రీమమృతే ऽధి వి చక్రమే |

సామ్నా యే సామ సంవిదురజస్తద్దదృశే క్వ ||41||


నివేశనః సంగమనో వసూనాం దేవ ఇవ సవితా సత్యధర్మా |

ఇన్ద్రో న తస్థౌ సమరే ధనానామ్ ||42||


పుణ్డరీకం నవద్వారం త్రిభిర్గుణేభిరావృతమ్ |

తస్మిన్యద్యక్షమాత్మన్వత్తద్వై బ్రహ్మవిదో విదుహ్ ||43||


అకామో ధీరో అమృతః స్వయంభూ రసేన తృప్తో న కుతశ్చనోనః |

తమేవ విద్వాన్న బిభాయ మృత్యోరాత్మానం ధీరమజరం యువానమ్ ||44||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము