అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 10 - సూక్తము 9)అఘాయతామపి నహ్యా ముఖాని సపత్నేషు వజ్రమర్పయైతమ్ |

ఇన్ద్రేణ దత్తా ప్రథమా శతౌదనా భ్రాతృవ్యఘ్నీ యజమానస్య గాతుః ||1||


వేదిష్టే చర్మ భవతు బర్హిర్లోమాని యాని తే |

ఏషా త్వా రశనాగ్రభీద్గ్రావా త్వైషో ऽధి నృత్యతు ||2||


బాలాస్తే ప్రోక్షణీః సన్తు జీహ్వా సం మార్ష్టు అఘ్న్యే |

శుద్ధా త్వం యజ్ఞియా భూత్వా దివం ప్రేహి శతౌదనే ||3||


యః శతౌదనాం పచతి కామప్రేణ స కల్పతే |

ప్రీతా హ్యస్య ఋత్విజః సర్వే యన్తి యథాయథమ్ ||4||


స స్వర్గమా రోహతి యత్రాదస్త్రిదివం దివః |

అపూపనాభిం కృత్వా యో దదాతి శతౌదనామ్ ||5||


స తాంల్లోకాన్త్సమాప్నోతి యే దివ్యా యే చ పార్థివాః |

హిరణ్యజ్యోతిషం కృత్వా యో దదాతి శతౌదనామ్ ||6||


యే తే దేవి శమితారః పక్తారో యే చ తే జనాః |

తే త్వా సర్వే గోప్స్యన్తి మైభ్యో భైషీః శతౌదనే ||7||


వసవస్త్వా దక్షిణత ఉత్తరాన్మరుతస్త్వా |

ఆదిత్యాః పశ్చాద్గోప్స్యన్తి సాగ్నిష్టోమమతి ద్రవ ||8||


దేవాః పితరో మనుష్యా గన్ధర్వాప్సరసశ్చ యే |

తే త్వా సర్వే గోప్స్యన్తి సాతిరాత్రమతి ద్రవ ||9||


అన్తరిక్షం దివం భూమిమాదిత్యాన్మరుతో దిశః |

లోకాన్త్స సర్వానాప్నోతి యో దదాతి శతౌదనామ్ ||10||


ఘృతం ప్రోక్షన్తీ సుభగా దేవీ దేవాన్గమిష్యతి |

పక్తారమఘ్న్యే మా హింసీర్దివం ప్రేహి శతౌదనే ||11||


యే దేవా దివిషదో అన్తరిక్షసదశ్చ యే యే చేమే భూమ్యామధి |

తేభ్యస్త్వం ధుక్ష్వ సర్వదా క్షీరం సర్పిరథో మధు ||12||


యత్తే శిరో యత్తే ముఖం యౌ కర్ణౌ యే చ తే హనూ |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||13||


యౌ త ఓష్ఠౌ యే నాసికే యే శృఙ్గే యే చ తే ऽక్షిణీ |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||14||


యత్తే క్లోమా యద్ధృదయం పురీతత్సహకణ్ఠికా |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||15||


యత్తే యకృద్యే మతస్నే యదాన్త్రమ్యాశ్చ తే గుదాః |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||16||


యస్తే ప్లాశిర్యో వనిష్ఠుర్యౌ కుక్షీ యచ్చ చర్మ తే |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్సీరం సర్పిరథో మధు ||17||


యత్తే మజ్జా యదస్థి యన్మంసం యచ్చ లోహితమ్ |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్సీరం సర్పిరథో మధు ||18||


యౌ తే బాహూ యే దోషణీ యావంసౌ యా చ తే కకుత్ |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్సీరం సర్పిరథో మధు ||19||


యాస్తే గ్రీవా యే స్కన్ధా యాః పృష్టీర్యాశ్చ పర్శవః |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||20||


యౌ త ఉరూ అష్ఠీవన్తౌ యే శ్రోణీ యా చ తే భసత్ |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||21||


యత్తే పుఛం యే తే బాలా యదూధో యే చ తే స్తనాః |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||22||


యాస్తే జఙ్ఘాః యాః కుష్ఠికా ఋఛరా యే చ తే శపాః |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||23||


యత్తే చర్మ శతౌదనే యాని లోమాన్యఘ్న్యే |

ఆమిక్షాం దుహ్రతాం దాత్రే క్షీరం సర్పిరథో మధు ||24||


క్రోడౌ తే స్తాం పురోదాశావాజ్యేనాభిఘారితౌ |

తౌ పక్షౌ దేవి కృత్వా సా పక్తారం దివం వహ ||25||


ఉలూఖలే ముసలే యశ్చ చర్మణి యో వా శూర్పే తణ్డులః కణః |

యం వా వాతో మాతరిశ్వా పవమానో మమాథాగ్నిష్టద్ధోతా సుహుతం కృణోతు ||26||


అపో దేవీర్మధుమతీర్ఘృతశ్చుతో బ్రహ్మణాం హస్తేషు ప్రపృథక్సాదయామి |

యత్కామ ఇదమభిషిఞ్చామి వో ऽహం తన్మే సర్వం సం పద్యతాం వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ ||27||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము