అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 3)


ఉపమితాం ప్రతిమితామథో పరిమితాముత |

శాలాయా విశ్వవారాయా నద్ధాని వి చృతామసి ||1||


యత్తే నద్ధం విశ్వవారే పాశో గ్రన్థిశ్చ యః కృతః |

బృహస్పతిరివాహం బలం వాచా వి స్రంసయామి తత్ ||2||


ఆ యయామ సం బబర్హ గ్రన్థీంశ్చకార తే దృఢాన్ |

పరూంషి విద్వాం ఛస్తేవేన్ద్రేణ వి చృతామసి ||3||


వంశానాం తే నహనానాం ప్రాణాహస్య తృణస్య చ |

పక్షాణాం విశ్వవారే తే నద్ధాని వి చృతామసి ||4||


సందంశానాం పలదానాం పరిష్వఞ్జల్యస్య చ |

ఇదం మానస్య పత్న్యా నద్ధాని వి చృతామసి ||5||


యాని తే ऽన్తః శిక్యాన్యాబేధూ రణ్యాయ కమ్ |

ప్ర తే తాని చృతామసి శివా మానస్య పత్ని న ఉద్ధితా తన్వే భవ ||6||


హవిర్ధానమగ్నిశాలం పత్నీనాం సదనం సదః |

సదో దేవానామసి దేవి శాలే ||7||


అక్షుమోపశం వితతం సహస్రాక్షం విషూవతి |

అవనద్ధమభిహితం బ్రహ్మణా వి చృతామసి ||8||


యస్త్వా శాలే ప్రతిగృహ్ణాతి యేన చాసి మితా త్వమ్ |

ఉభౌ మానస్య పత్ని తౌ జీవతాం జరదష్టీ ||9||


అముత్రైనమా గఛతాద్దృఢా నద్ధా పరిష్కృతా |

యస్యాస్తే విచృతామస్యఙ్గమఙ్గం పరుష్పరుః ||10||


యస్త్వా శాలే నిమిమాయ సంజభార వనస్పతీన్ |

ప్రజాయై చక్రే త్వా శాలే పరమేష్ఠీ ప్రజాపతిః ||11||


నమస్తస్మై నమో దాత్రే శాలాపతయే చ కృణ్మః |

నమో ऽగ్నయే ప్రచరతే పురుషాయ చ తే నమః ||12||


గోభ్యో అశ్వేభ్యో నమో యచ్ఛాలాయాం విజాయతే |

విజావతి ప్రజావతి వి తే పాశాంశ్చృతామసి ||13||


అగ్నిమన్తశ్ఛాదయసి పురుషాన్పశుభిః సహ |

విజావతి ప్రజావతి వి తే పాశాంశ్చృతామసి ||14||


అన్తరా ద్యాం చ పృథివీం చ యద్వ్యచస్తేన శాలాం ప్రతి గృహ్ణామి త ఇమామ్ |

యదన్తరిక్షం రజసో విమానం తత్కృణ్వే ऽహముదరం శేవధిభ్యః |

తేన శాలాం ప్రతి గృహ్ణామి తస్మై ||15||


ఊర్జస్వతీ పయస్వతీ పృథివ్యాం నిమితా మితా |

విశ్వాన్నం బిభ్రతీ శాలే మా హింసీః ప్రతిగృహ్ణతః ||16||


తృణైరావృతా పలదాన్వసానా రాత్రీవ శాలా జగతో నివేశనీ |

మితా పృథివ్యాం తిష్ఠసి హస్తినీవ పద్వతీ ||17||


ఇతస్య తే వి చృతామ్యపినద్ధమపోర్ణువన్ |

వరుణేన సముబ్జితాం మిత్రః ప్రాతర్వ్యుబ్జతు ||18||


బ్రహ్మణా శాలాం నిమితాం కవిభిర్నిమితాం మితామ్ |

ఇన్ద్రాగ్నీ రక్షతాం శాలామమృతౌ సోమ్యం సదహ్ ||19||


కులాయే ऽధి కులాయం కోశే కోశః సముబ్జితః |

తత్ర మర్తో వి జాయతే యస్మాద్విశ్వం ప్రజాయతే ||20||


యా ద్విపక్షా చతుష్పక్షా షట్పక్షా యా నిమీయతే |

అష్టాపక్షాం దశపక్షాం శాలాం మానస్య పత్నీమగ్నిర్గర్భ ఇవా శయే ||21||


ప్రతీచీం త్వా ప్రతీచీనః శాలే ప్రైమ్యహింసతీమ్ |

అగ్నిర్హ్యన్తరాపశ్చ ఋతస్య ప్రథమా ద్వాః ||22||


ఇమా ఆపః ప్ర భరామ్యయక్ష్మా యక్ష్మనాశనీః |

గృహానుప ప్ర సీదామ్యమృతేన సహాగ్నినా ||23||


మా నః పాశం ప్రతి ముచో గురుర్భారో లఘుర్భవ |

వధూమివ త్వా శాలే యత్రకామం భరామసి ||24||


ప్రాచ్యా దిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||25||


దక్షిణాయా దిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||26||


ప్రతీచ్యా దిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||27||


ఉదీచ్యా దిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||28||


ధ్రువాయా దిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||29||


ఊర్ధ్వాయా దిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||30||


దిశోదిశః శాలాయా నమో మహిమ్నే స్వాహా దేవేభ్యః స్వాహ్యేభ్యః ||31||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము