అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 4)సాహస్రస్త్వేష ఋషభః పయస్వాన్విశ్వా రూపాణి వక్షణాసు బిభ్రత్ |

భద్రం దాత్రే యజమానాయ శీక్షన్బార్హస్పత్య ఉస్రియస్తన్తుమాతాన్ ||1||


అపాం యో అగ్నే ప్రతిమా బభూవ ప్రభూః సర్వస్మై పృథివీవ దేవీ |

పితా వత్సానాం పతిరఘ్న్యానాం సాహస్రే పోషే అపి నః కృణోతు ||2||


పుమానన్తర్వాన్త్స్థవిరః పయస్వాన్వసోః కబన్ధం ఋషభో బిభర్తి |

తమిన్ద్రాయ పథిభిర్దేవయానైర్హుతమగ్నిర్వహతు జాతవేదాః ||3||


పితా వత్సానాం పతిరఘ్న్యానాం అథో పితా మహతాం గర్గరాణామ్ |

వత్సో జరాయు ప్రతిధుక్పీయూష ఆమిక్షా ఘృతం తద్వస్య రేతః ||4||


దేవానాం భాగ ఉపనాహ ఏషో ऽపాం రస ఓషధీనాం ఘృతస్య |

సోమస్య భక్షమవృణీత శక్రో బృహన్నద్రిరభవద్యచ్ఛరీరమ్ ||5||


సోమేన పూర్ణం కలశం బిభర్షి త్వస్తా రుపాణాం జనితా పశూనామ్ |

శివాస్తే సన్తు ప్రజన్వ ఇహ యా ఇమా న్యస్మభ్యం స్వధితే యఛ యా అమూః ||6||


ఆజం బిభర్తి ఘృతమస్య రేతః సాహస్రః పోషస్తము యజ్ఞమాహుః |

ఇన్ద్రస్య రూపమృషభో వసానః సో అస్మాన్దేవాః శివ అैతు దత్తః ||7||


ఇన్ద్రస్యౌజో వరుణస్య బాహూ అశ్వినోరంసౌ మరుతామియం కకుత్ |

బృహస్పతిం సంభృతమేతమాహుర్యే ధీరాసః కవయో యే మనీషిణః ||8||


దైవీర్విశః పయస్వానా తనోషి త్వామిన్ద్రం త్వాం సరస్వన్తమాహుః |

సహస్రం స ఏకముఖా దదాతి యో బ్రాహ్మణ ఋషభమాజుహోతి ||9||


బృహస్పతిః సవితా తే వయో దధౌ త్వష్టుర్వాయోః పర్యాత్మా త ఆభృతః |

అన్తరిక్షే మనసా త్వా జుహోమి బర్హిష్టే ద్యావాపృథివీ ఉభే స్తామ్ ||10||


య ఇన్ద్ర ఇవ దేవేషు గోష్వేతి వివావదత్ |

తస్య ఋషభస్యాఙ్గాని బ్రహ్మా సం స్తౌతు భద్రయా ||11||


పార్శ్వే ఆస్తామనుమత్యా భగస్యాస్తామనూవృజౌ |

అష్ఠీవన్తావబ్రవీన్మిత్రో మమైతౌ కేవలావితి ||12||


భసదాసీదాదిత్యానాం శ్రోణీ ఆస్తాం బృహస్పతేః |

పుఛం వాతస్య దేవస్య తేన ధూనోత్యోషధీః ||13||


గుదా ఆసన్త్సినీవాల్యాః సూర్యాయాస్త్వచమబ్రువన్ |

ఉత్థాతురబ్రువన్పద ఋషభం యదకల్పయన్ ||14||


క్రోడ ఆసీజ్జామిశంసస్య సోమస్య క్లశో ధృతః |

దేవాః సంగత్య యత్సర్వ ఋషభం వ్యకల్పయన్ ||15||


తే కుష్ఠికాః సరమాయై కుర్మేభ్యో అదధుః శపాన్ |

ఊబధ్యమస్య కీతేభ్యః శ్వవర్తేభ్యో అధారయన్ ||16||


శృఙ్గాభ్యాం రక్ష ఋషత్యవర్తిమ్హన్తి చక్షుషా |

శృణోతి భద్రం కర్ణాభ్యాం గవాం యః పతిరఘ్న్యః ||17||


శతయాజం స యజతే నైనం దున్వన్త్యగ్నయః |

జిన్వన్తి విశ్వే తం దేవా యో బ్రాహ్మణ ఋషభమాజుహోతి ||18||


బ్రాహ్మణేభ్య ఋషభం దత్త్వా వరీయః కృణుతే మనః |

పుష్టిం సో అఘ్న్యానాం స్వే గోష్ఠే ऽవ పశ్యతే ||19||


గావః సన్తు ప్రజాః సన్త్వథో అస్తు తనూబలమ్ |

తత్సర్వమను మన్యన్తాం దేవా ఋషభదాయినే ||20||


అయం పిపాన ఇన్ద్ర ఇద్రయిం దధాతు చేతనీమ్ |

అయం ధేనుం సుదుఘాం నిత్యవత్సాం వశం దుహాం విపశ్చితం పరో దివః ||21||


పిశఙ్గరూపో నభసో వయోధా అैన్ద్రః శుష్మో విశ్వరూపో న ఆగన్ |

ఆయురస్మభ్యం దధత్ప్రజాం చ రాయశ్చ పోషైరభి నః సచతామ్ ||22||


ఉపేహోపపర్చనాస్మిన్గోష్ఠ ఉప పృఞ్చ నః |

ఉప ఋషభస్య యద్రేత ఉపేన్ద్ర తవ వీర్యమ్ ||23||


ఏతం వో యువానం ప్రతి దధ్మో అత్ర తేన క్రీడన్తీశ్చరత వశాఁ అను |

మా నో హాసిష్ట జనుషా సుభాగా రాయశ్చ పోషైరభి నః సచధ్వమ్ ||24||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము