అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 2)


సపత్నహనమృషభం ఘృతేన కామం శిక్షామి హవిషాజ్యేన |

నీచైః సపత్నాన్మమ పదయ త్వమభిష్టుతో మహతా వీర్యేణ ||1||


యన్మే మనసో న ప్రియం చక్షుషో యన్మే బభస్తి నాభినన్దతి |

తద్దుష్వప్న్యం ప్రతి ముఞ్చామి సపత్నే కామం స్తుత్వోదహం భిదేయమ్ ||2||


దుష్వప్న్యం కామ దురితం చ కమాప్రజస్తామస్వగతామవర్తిమ్ |

ఉగ్ర ఈశానః ప్రతి ముఞ్చ తస్మిన్యో అస్మభ్యమంహూరణా చికిత్సాత్ ||3||


నుదస్వ కామ ప్ర ణుదస్వ కామావర్తిం యన్తు మమ యే సపత్నాః |

తేషాం నుత్తానామధమా తమాంస్యగ్నే వాస్తూని నిర్దహ త్వమ్ ||4||


సా తే కామ దుహితా ధేనురుచ్యతే యామాహుర్వాచం కవయో విరాజమ్ |

తయా సపత్నాన్పరి వృఙ్గ్ధి యే మమ పర్యేనాన్ప్రాణః పశవో జీవనం వృణక్తు ||5||


కామస్యేన్ద్రస్య వరుణస్య రాజ్ఞో విష్ణోర్బలేన సవితుః సవేన |

అగ్నేర్హోత్రేణ ప్ర ణుదే సపత్నాం ఛమ్బీవ నావముదకేషు ధీరః ||6||


అధ్యక్షో వాజీ మమ కామ ఉగ్రః కృణోతు మహ్యమసపత్నమేవ |

విశ్వే దేవా మమ నాథం భవన్తు సర్వే దేవా హవమా యన్తు మ ఇమమ్ ||7||


ఇదమాజ్యం ఘృతవజ్జుషాణాః కామజ్యేష్ఠా ఇహ మాదయధ్వమ్ |

కృణ్వన్తో మహ్యమసపత్నమేవ ||8||


ఇన్ద్రాగ్నీ కామ సరథం హి భూత్వా నీచైః సపత్నాన్మమ పాదయాథః |

తేషాం పన్నానామధమా తమాంస్యగ్నే వాస్తూన్యనునిర్దహ త్వమ్ ||9||


జహి త్వమ్కామ మమ యే సపత్నా అన్ధా తమాంస్యవ పాదయైనాన్ |

నిరిన్ద్రియా అరసాః సన్తు సర్వే మా తే జీవిషుః కతమచ్చనాహః ||10||


అవధీత్కామో మమ యే సపత్నా ఉరుం లోకమకరన్మహ్యమేధతుమ్ |

మహ్యం నమన్తాం ప్రదిశశ్చతస్రో మహ్యం షడుర్వీర్ఘృతమా వహన్తు ||11||


తే ऽధరాఞ్చః ప్ర ప్లవన్తాం ఛిన్నా నౌరివ బన్ధనాత్ |

న సాయకప్రణుత్తానాం పునరస్తి నివర్తనమ్ ||12||


అగ్నిర్యవ ఇన్ద్రో యవః సోమో యవః |

యవయావానో దేవా యవయన్త్వేనమ్ ||13||


అసర్వవీరశ్చరతు ప్రణుత్తో ద్వేష్యో మిత్రానాం పరివర్గ్య1ః స్వానామ్ |

ఉత పృథివ్యామవ స్యన్తి విద్యుత ఉగ్రో వో దేవః ప్ర మృణత్సపత్నాన్ ||14||


చ్యుతా చేయం బృహత్యచ్యుతా చ విద్యుద్బిభర్తి స్తనయిత్నూంశ్చ సర్వాన్ |

ఉద్యన్నాదిత్యో ద్రవిణేన తేజసా నీచైః సపత్నాన్నుదతాం మే సహస్వాన్ ||15||


యత్తే కామ శర్మ త్రివరూథముద్భు బ్రహ్మ వర్మ వితతమనతివ్యాధ్యం కృతమ్ |

తేన సపత్నాన్పరి వృఙ్గ్ధి యే మమ పర్యేనాన్ప్రాణః పశావో జీవనం వృణక్తు ||16||


యేన దేవా అసురాన్ప్రాణుదన్త యేనేన్ద్రో దస్యూనధమం తమో నినాయ |

తేన త్వం కామ మమ యే సపత్నాస్తానస్మాల్లోకాత్ప్ర ణుదస్వ దూరమ్ ||17||


యథా దేవా అసురాన్ప్రాణుదన్త యథేన్ద్రో దస్యూనధమం తమో బబాధే |

తథా త్వం కామ మమ యే సపత్నాస్తానస్మాల్లోకాత్ప్ర ణుదస్వ దూరమ్ ||18||


కామో జజ్ఞే ప్రథమో నైనం దేవా ఆపుః పితరో న మర్త్యాః |

తతస్త్వమసి జ్యాయాన్విశ్వహా మహాంస్తస్మై తే కామ నమ ఇత్కృనోమి ||19||


యావతీ ద్యావాపృథివీ వరిమ్ణా యావదాపః సిష్యదుర్యావదగ్నిః |

తతస్త్వమసి జ్యాయాన్విశ్వహా మహాంస్తస్మై తే కామ నమ ఇత్కృణోమి ||20||


యావతీర్దిశః ప్రదిశో విషూచీర్యావతీరాశా అభిచక్షణా దివః |

తతస్త్వమసి జ్యాయాన్విశ్వహా మహాంస్తస్మై తే కామ నమ ఇత్కృణోమి ||21||


యావతీర్భృఙ్గా జత్వః కురూరవో యావతీర్వఘా వృక్షసర్ప్యో బభూవుః |

తతస్త్వమసి జ్యాయాన్విశ్వహా మహాంస్తస్మై తే కామ నమ ఇత్కృణోమి ||22||


జ్యాయాన్నిమిషతో ऽసి తిష్ఠతో జ్యాయాన్త్సముద్రాదసి కామ మన్యో |

తతస్త్వమసి జ్యాయాన్విశ్వహా మహాంస్తస్మై తే కామ నమ ఇత్కృనోమి ||23||


న వై వాతశ్చన కామమాప్నోతి నాగ్నిః సూర్యో నోత చన్ద్రమాః |

తతస్త్వమసి జ్యాయాన్విశ్వహా మహాంస్తస్మై తే కామ నమ ఇత్కృణోమి ||24||


యాస్తే శివాస్తన్వః కామ భద్రా యాభిః సత్యం భవతి యద్వృణిషే |

తాభిష్ట్వమస్మాఁ అభిసంవిశస్వాన్యత్ర పాపీరప వేశయా ధియః ||25||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము