అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 9 - సూక్తము 1)


దివస్పృథివ్యా అన్తరిక్షాత్సముద్రాదగ్నేర్వాతాన్మధుకశా హి జజ్ఞే |

తాం చాయిత్వామృతం వసానాం హృద్భిః ప్రజాః ప్రతి నన్దన్తి సర్వాః ||1||


మహత్పయో విశ్వరూపమస్యాః సముద్రస్య త్వోత రేత ఆహుః |

యత అैతి మధుకశా రరాణా తత్ప్రాణస్తదమృతం నివిష్టమ్ ||2||


పశ్యన్త్యస్యాశ్చరితం పృథివ్యాం పృథఙ్నరో బహుధా మీమాంసమానాః |

అగ్నేర్వాతాన్మధుకశా హి జజ్ఞే మరుతాముగ్రా నప్తిః ||3||


మాతాదిత్యానాం దుహితా వసూనాం ప్రాణః ప్రజానామమృతస్య నాభిః |

హిరణ్యవర్ణా మధుకశా ఘృతాచీ మహాన్భర్గశ్చరతి మర్త్యేషు ||4||


మధోః కశామజనయన్త దేవాస్తస్యా గర్భో అభవద్విశ్వరూపః |

తం జాతం తరుణం పిపర్తి మాతా స జాతో విశ్వా భువనా వి చష్టే ||5||


కస్తం ప్ర వేద క ఉ తం చికేత యో అస్యా హృదః కలశః సోమధానో అక్షితః |

బ్రహ్మా సుమేధాః సో అస్మిన్మదేత ||6||


స తౌ ప్ర వేద స ఉ తౌ చికేత యావస్యాః స్తనౌ సహస్రధారావక్షితౌ |

ఊర్జం దుహాతే అనపస్పురన్తౌ ||7||


హిఙ్కరిక్రతీ బృహతీ వయోధా ఉచ్చైర్ఘోషాభ్యేతి యా వ్రతమ్ |

త్రీన్ఘర్మానభి వావశానా మిమాతి మాయుం పయతే పయోభిః ||8||


యామాపీనాముపసీదన్త్యాపః శాక్వరా వృషభా యే స్వరాజః |

తే వర్షన్తి తే వర్షయన్తి తద్విదే కామమూర్జమాపః ||9||


స్తనయిత్నుస్తే వాక్ప్రజాపతే వృషా శుష్మం క్షిపసి భూమ్యామధి |

అగ్నేర్వాతాన్మధుకశా హి జజ్ఞే మరుతాముగ్రా నప్తిః ||10||


యథా సోమః ప్రాతఃసవనే అశ్వినోర్భవతి ప్రియః |

ఏవా మే అశ్వినా వర్చ ఆత్మని ధ్రియతామ్ ||11||


యథా సోమో ద్వితీయే సవన ఇన్ద్రాగ్న్యోర్భవతి ప్రియః |

ఏవా మ ఇన్ద్రాగ్నీ వర్చ ఆత్మని ధ్రియతామ్ ||12||


యథా సోమస్తృతీయే సవన ఋభూణాం భవతి ప్రియః |

ఏవా మ ఋభవో వర్చ ఆత్మని ధ్రియతామ్ ||13||


మధు జనిషీయ మధు వంసిషీయ |

పయస్వానగ్న ఆగమం తం మా సం సృజ వర్చసా ||14||


సం మాగ్నే వర్చసా సృజ సం ప్రజయా సమాయుషా |

విద్యుర్మే అస్య దేవా ఇన్ద్రో విద్యాత్సహ ఋషిభిః ||15||


యథా మధు మధుకృతః సంభరన్తి మధావధి |

ఏవా మే అశ్వినా వర్చ ఆత్మని ధ్రియతామ్ ||16||


యథా మక్షాః ఇదం మధు న్యఞ్జన్తి మధావధి |

ఏవా మే అశ్వినా వర్చస్తేజో బలమోజశ్చ ధ్రియతామ్ ||17||


యద్గిరిషు పర్వతేషు గోష్వశ్వేషు యన్మధు |

సురాయాం సిచ్యమానాయాం యత్తత్ర మధు తన్మయి ||18||


అశ్వినా సారఘేణ మా మధునాఙ్క్తం శుభస్పతీ |

యథా వర్చస్వతీం వాచమావదాని జనాఁ అను ||19||


స్తనయిత్నుస్తే వాక్ప్రజాపతే వృషా శుష్మం క్షిపసి భూమ్యాం దివి |

తాం పశవ ఉప జీవన్తి సర్వే తేనో సేషమూర్జం పిపర్తి ||20||


పృథివీ దణ్డో ऽన్తరిక్షం గర్భో ద్యౌః కశా విద్యుత్ప్రకశో హిరణ్యయో బిన్దుః ||21||


యో వై కశాయాః సప్త మధూని వేద మధుమాన్భవతి |

బ్రాహ్మణశ్చ రాజా చ ధేనుశ్చానడ్వాంశ్చ వ్రీహిశ్చ యవశ్చ మధు సప్తమమ్ ||22||


మధుమాన్భవతి మధుమదస్యాహార్యం భవతి |

మధుమతో లోకాన్జయతి య ఏవం వేద ||23||


యద్వీధ్రే స్తనయతి ప్రజాపతిరేవ తత్ప్రజాభ్యః ప్రాదుర్భవతి |

తస్మాత్ప్రాచీనోపవీతస్తిష్ఠే ప్రజాపతే ऽను మా బుధ్యస్వేతి |

అన్వేనం ప్రజా అను ప్రజాపతిర్బుధ్యతే య ఏవం వేద ||24||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము