అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 10)విరాడ్వా ఇదమగ్ర ఆసీత్తస్యా జాతాయాః సర్వమబిభేదియమేవేదం భవిష్యతీతి ||1||


సోదక్రామత్సా గార్హపత్యే న్యక్రామత్ |

గృహమేధీ గృహపతిర్భవతి య ఏవం వేద ||2||


సోదక్రామత్సాహవనీయే న్యక్రామత్ |

యన్త్యస్య దేవా దేవహూతిం ప్రియో దేవానాం భవతి య ఏవం వేద ||3||


సోదక్రామత్సా దక్షిణాగ్నౌ న్యక్రామత్ |

యజ్ఞర్తో దక్షిణీయో వాసతేయో భవతి య ఏవం వేద ||4||


సోదక్రామత్సా సభాయాం న్యక్రామత్ |

యన్త్యస్య సభాం సభ్యో భవతి య ఏవం వేద ||5||


సోదక్రామత్సా సమితౌ న్యక్రామత్ |

యన్త్యస్య సమితిం సామిత్యో భవతి య ఏవం వేద ||6||


సోదక్రామత్సామన్త్రణే న్యక్రామత్ |

యన్త్యస్యామన్త్రణమామన్త్రణీయో భవతి య ఏవం వేద ||7||సోదక్రామత్సాన్తరిక్షే చతుర్ధా విక్రాన్తాతిష్ఠత్ ||8||


తాం దేవమనుష్యా అబ్రువన్నియమేవ తద్వేద యదుభయ ఉపజీవేమేమాముప హ్వయామహా ఇతి ||9||


తాముపాహ్వయన్త ||10||


ఊర్జ ఏహి స్వధ ఏహి సూనృత ఏహీరావత్యేహీతి ||10||


తస్యా ఇన్ద్రో వత్స ఆసీద్గాయత్ర్యభిధాన్యభ్రమూధః ||11||


బృహచ్చ రథంతరం చ ద్వౌ స్తనావాస్తాం యజ్ఞాయజ్ఞియం చ వామదేవ్యం చ ద్వౌ ||12||


ఓషధీరేవ రథంతరేణ దేవా అదుహ్రన్వ్యచో బృహత్ ||13||


అపో వామదేవ్యేన యజ్ఞం యజ్ఞాయజ్ఞియేన ||14||


ఓషధీరేవాస్మై రథంతరం దుహే వ్యచో బృహత్ ||16||


అపో వామదేవ్యం యజ్ఞం యజ్ఞాయజ్ఞియం య వేద ||17||సోదక్రామత్సా వనస్పతీనాగఛత్తాం వనస్పతయో ऽఘ్నత సా సంవత్సరే సమభవత్ |

తస్మాద్వనస్పతీనాం సంవత్సరే వృక్ణమపి రోహతి వృశ్చతే ऽస్యాప్రియో భ్రాతృవ్యో య ఏవం వేద ||18||


సోదక్రామత్సా పితౄనాగఛత్తాం పితరో ऽఘ్నత సా మాసి సమభవత్ |

తస్మాత్పితృభ్యో మాస్యుపమాస్యం దదతి ప్ర పితృయాణం పన్థాం జానాతి య ఏవం వేద ||19||


సోదక్రామత్సా దేవానాగఛత్తాం దేవా అఘ్నత సార్ధమాసే సమభవత్ |

తస్మాద్దేవేభ్యో ऽర్ధమాసే వషట్కుర్వన్తి ప్ర దేవయానం పన్థాం జానాతి య ఏవం వేద ||20||


సోదక్రామత్సా మనుష్యా3నాగఛత్తాం మనుష్యా అఘ్నత సా సద్యః సమభవత్ |

తస్మాన్మనుష్యేభ్య ఉభయద్యురుప హరన్త్యుపాస్య గృహే హరన్తి య ఏవం వేద ||21||సోదక్రామత్సాసురానాగఛత్తామసురా ఉపాహ్వయన్త మాయ ఏహీతి |

తస్యా విరోచనః ప్రాహ్రాదిర్వత్స ఆసీదయస్పాత్రం పాత్రమ్ |

తాం ద్విమూర్ధార్త్వ్యో ऽధోక్తాం మాయామేవాధోక్ |

తాం మాయామసురా ఉప జీవన్త్యుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||22||


సోదక్రామత్సా పితౄనాగఛత్తాం పితర ఉపాహ్వయన్త స్వధ ఏహీతి |

తస్యా యమో రాజా వత్స ఆసీద్రజతపాత్రం పాత్రమ్ |

తామన్తకో మార్త్యవో ऽధోక్తాం స్వధామేవాధోక్ |

తాం స్వధాం పితర ఉప జీవన్త్యుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||23||


సోదక్రామత్సా మనుష్యా3నాగఛత్తాం మనుష్యా3 ఉపాహ్వయన్తేరావత్యేహీతి |

తస్యా మనుర్వైవస్వతో వత్స ఆసీత్పృథివీ పాత్రమ్ |

తాం పృథీ వైన్యో ऽధోక్తాం కృషిం చ సస్యం చాధోక్ |

తే కృషిం చ సస్యం చ మనుష్యా3 ఉప జీవన్తి కృష్టరాధిరుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||24||


సోదక్రామత్సా సప్తఋషీనాగఛత్తాం సప్తఋషయ ఉపాహ్వయన్త బ్రహ్మణ్వత్యేహీతి |

తస్యాః సోమో రాజా వత్స ఆసీచ్ఛన్దః పాత్రమ్ |

తాం బృహస్పతిరాఙ్గిరసో ऽధోక్తాం బ్రహ్మ చ తపశ్చాధోక్ |

తద్బ్రహ్మ చ తపశ్చ సప్తఋషయ ఉప జీవన్తి బ్రహ్మవర్చస్యుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||25||సోదక్రామత్సా దేవానాగఛత్తాం దేవా ఉపాహ్వయన్తోర్జ ఏహీతి |

తస్యా ఇన్ద్రో వత్స ఆసీచ్చమసః పాత్రమ్ |

తాం దేవః సవితాధోక్తామూర్జామేవాధోక్ |

తామూర్జాం దేవా ఉప జీవన్త్యుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||26||


సోదక్రామత్సా గన్ధర్వాప్సరస ఆగఛత్తాం గన్ధర్వాప్సరస ఉపాహ్వయన్త పుణ్యగన్ధ ఏహీతి |

తస్యాశ్చిత్రరథః సౌర్యవర్చసో వత్స ఆసీత్పుష్కరపర్ణం పాత్రమ్ |

తాం వసురుచిః సౌర్యవర్చసో ऽధోక్తాం పుణ్యమేవ గన్ధమధోక్ |

తాం పుణ్యమ్గన్ధం గన్ధర్వాప్సరస ఉప జీవన్తి పుణ్యగన్ధిరుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||27||


సోదక్రామత్సేతరజనానాగఛత్తామితరజనా ఉపాహ్వయన్త తిరోధ ఏహీతి |

తస్యాః కుబేరో వైశ్రవణో వత్స ఆసీదామపాత్రం పాత్రమ్ |

తాం రజతనాభిః కబేరకో ऽధోక్తాం తిరోధామేవాధోక్ |

తాం తిరోధామితరజనా ఉప జీవన్తి తిరో ధత్తే సర్వం పాప్మానముపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||28||


సోదక్రామత్సా సర్పానాగఛత్తాం సర్పా ఉపాహ్వయన్త విషవత్యేహీతి |

తస్యాస్తక్షకో వైశలేయో వత్స ఆసీదలాబుపాత్రం పాత్రం |

తాం ధృతరాష్ట్ర అैరావతో ऽధోక్తాం విషమేవాధోక్ |

తద్విషం సర్పా ఉప జీవన్త్యుపజీవనీయో భవతి య ఏవం వేద ||29||తద్యస్మా ఏవం విదుషే ऽలాబునాభిషిఞ్చేత్ప్రత్యాహన్యాత్ ||30||


న చ ప్రత్యాహన్యాన్మనసా త్వా ప్రత్యాహన్మీతి ప్రత్యాహన్యాత్ ||31||


యత్ప్రత్యాహన్తి విషమేవ తత్ప్రత్యాహన్తి ||32||


విషమేవాస్యాప్రియం భ్రాతృవ్యమనువిషిచ్యతే య ఏవం వేద ||33||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము