అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 9)కుతస్తౌ జాతౌ కతమః సో అర్ధః కస్మాల్లోకాత్కతమస్యాః పృథివ్యాః |

వత్సౌ విరాజః సలిలాదుదైతాం తౌ త్వా పృఛామి కతరేణ దుగ్ధా ||1||


యో అక్రన్దయత్సలిలం మహిత్వా యోనిం కృత్వా త్రిభుజం శయానః |

వత్సః కామదుఘో విరాజః స గుహా చక్రే తన్వః పరాచైః ||2||


యాని త్రీణి బృహన్తి యేషాం చతుర్థం వియునక్తి వాచమ్ |

బ్రహ్మైనద్విద్యాత్తపసా విపశ్చిద్యస్మిన్నేకం యుజ్యతే యస్మిన్నేకమ్ ||3||


బృహతః పరి సామాని షష్ఠాత్పఞ్చాధి నిర్మితా |

బృహద్బృహత్యా నిర్మితం కుతో ऽధి బృహతీ మితా ||4||


బృహతీ పరి మాత్రాయా మాతుర్మాత్రాధి నిర్మితా |

మాయా హ జజ్ఞే మాయాయా మాయాయా మాతలీ పరి ||5||


వైశ్వానరస్య ప్రతిమోపరి ద్యౌర్యావద్రోదసీ విబబాధే అగ్నిః |

తతః షష్ఠాదాముతో యన్తి స్తోమా ఉదితో యన్త్యభి షష్ఠమహ్నః ||6||


షట్త్వా పృఛామ ఋషయః కశ్యపేమే త్వం హి యుక్తం యుయుక్షే యోగ్యం చ |

విరాజమాహుర్బ్రహ్మణః పితరం తాం నో వి ధేహి యతిధా సఖిభ్యః ||7||


యాం ప్రచ్యుతామను యజ్ఞాహ్ప్రచ్యవన్త ఉపతిష్ఠన్త ఉపతిష్ఠమానామ్ |

యస్యా వ్రతే ప్రసవే యక్షమేజతి సా విరాటృషయః పరమే వ్యోమన్ ||8||


అప్రాణైతి ప్రాణేన ప్రాణతీనాం విరాట్స్వరాజమభ్యేతి పశ్చాత్ |

విశ్వం మృశన్తీమభిరూపాం విరాజం పశ్యన్తి త్వే న త్వే పశ్యన్త్యేనామ్ ||9||


కో విరాజో మిథునత్వం ప్ర వేద క ఋతూన్క ఉ కల్పమస్యాః |

క్రమాన్కో అస్యాః కతిధా విదుగ్ధాన్కో అస్యా ధామ కతిధా వ్యుష్టీః ||10||


ఇయమేవ సా యా ప్రథమా వ్యౌఛదాస్వితరాసు చరతి ప్రవిష్టా |

మహాన్తో అస్యాం మహిమానో అన్తర్వధూర్జిగాయ నవగజ్జనిత్రీ ||11||


ఛన్దఃపక్షే ఉషసా పేపిశానే సమానం యోనిమను సం చరేమే |

సూర్యపత్నీ సం చరతః ప్రజానతీ కేతుమతీ అజరే భూరిరేతసా ||12||


ఋతస్య పన్థామను తిస్ర ఆగుస్త్రయో ఘర్మా అను రేత ఆగుః |

ప్రజామేకా జిన్వత్యూర్జమేకా రాష్ట్రమేకా రక్షతి దేవయూనామ్ ||13||


అగ్నీషోమావదధుర్యా తురీయాసీద్యజ్ఞస్య పక్షావృషయః కల్పయన్తః |

గాయత్రీం త్రిష్టుభం జగతీమనుష్టుభం బృహదర్కీం యజమానాయ స్వరాభరన్తీమ్ ||14||


పఞ్చ వ్యుష్టీరను పఞ్చ దోహా గాం పఞ్చనామ్నీమృతవో ऽను పఞ్చ |

పఞ్చ దిశః పఞ్చదశేన క్ళృప్తాస్తా ఏకమూర్ధ్నీరభి లోకమేకమ్ ||15||


షట్జాతా భూతా ప్రథమజా ఋతస్య షటు సామాని షటహం వహన్తి |

షట్యోగం సీరమను సామసామ షటాహుర్ద్యావాపృథివీః షటుర్వీః ||16||


షడాహుః శీతాన్షడు మాస ఉష్ణానృతుం నో బ్రూత యతమో ऽతిరిక్తః |

సప్త సుపర్ణాః కవయో ని షేదుః సప్త ఛన్దాంస్యను సప్త దీక్షాః ||17||


సప్త హోమాః సమిధో హ సప్త మధూని సప్త ఋతవో హ సప్త |

సప్తాజ్యాని పరి భూతమాయన్తాః సప్తగృధ్రా ఇతి శుశ్రుమా వయమ్ ||18||


సప్త ఛన్దాంసి చతురుత్తరాణ్యన్యో అన్యస్మిన్నధ్యార్పితాని |

కథం స్తోమాః ప్రతి తిష్ఠన్తి తేషు తాని స్తోమేషు కథమార్పితాని ||19||


కథం గాయత్రీ త్రివృతం వ్యాప కథం త్రిష్టుప్పఞ్చదశేన కల్పతే |

త్రయస్త్రింశేన జగతీ కథమనుష్టుప్కథమేకవింశః ||20||


అష్ట జాతా భూతా ప్రథమజా ఋతస్యాష్టేన్ద్ర ఋత్విజో దైవ్యా యే |

అష్టయోనిరదితిరష్టపుత్రాస్తమీం రాత్రిమభి హవ్యమేతి ||21||


ఇత్థం శ్రేయో మన్యమానేదమాగమం యుష్మాకం సఖ్యే అహమస్మి శేవా |

సమానజన్మా క్రతురస్తి వః శివః స వః సర్వాః సం చరతి ప్రజానన్ ||22||


అష్టేన్ద్రస్య షడ్యమస్య ఋషీణాం సప్త సప్తధా |

అపో మనుష్యా3నోషధీస్తాఁ ఉ పఞ్చాను సేచిరే ||23||


కేవలీన్ద్రాయ దుదుహే హి గృష్టిర్వశమ్పీయూషం ప్రథమం దుహానా |

అథాతర్పయచ్చతురశ్చతుర్ధా దేవాన్మనుష్యాఁ అసురానుత ఋషీన్ ||24||


కో ను గౌః క ఏకఋషిః కిము ధామ కా ఆశిషః |

యక్షమ్పృథివ్యామేకవృదేకర్తుః కతమో ను సః ||25||


ఏకో గౌరేక ఏకఋషిరేకం ధామైకధాశిషః |

యక్షం పృథివ్యామేకవృదేకర్తుర్నాతి రిచ్యతే ||26||అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము