అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 8)ఇన్ద్రో మన్థతు మన్థితా శక్రః శూరః పురందరః |

యథా హనామ సేనా అమిత్రాణాం సహస్రశః ||1||


పూతిరజ్జురుపధ్మానీ పూతిం సేనాం కృణోత్వమూమ్ |

ధూమమగ్నిమ్పరాదృశ్యా ऽమిత్రా హృత్స్వా దధతాం భయమ్ ||2||


అమూనశ్వత్థ నిః శృణీహి ఖాదామూన్ఖదిరాజిరమ్ |

తాజద్భఙ్గ ఇవ భజన్తాం హన్త్వేనాన్వధకో వధైః ||3||


పరుషానమూన్పరుషాహ్వః కృణోతు హన్త్వేనాన్వధకో వధైః |

క్షిప్రం శర ఇవ భజన్తాం బృహజ్జాలేన సందితాః ||4||


అన్తరిక్షం జాలమాసీజ్జాలదణ్డా దిశో మహీః |

తేనాభిధాయ దస్యూనాం శక్రః సేనామపావపత్ ||5||


బృహద్ధి జాలం బృహతః శక్రస్య వాజినీవతః |

తేన శత్రూనభి సర్వాన్న్యుబ్జ యథా న ముచ్యాతై కతమశ్చనైషామ్ ||6||


బృహత్తే జాలం బృహత ఇన్ద్ర శూర సహస్రార్ఘస్య శతవీర్యస్య |

తేన శతం సహస్రమయుతం న్యర్బుదం జఘాన శక్రో దస్యూనామభిధాయ సేనయా ||7||


అయం లోకో జాలమాసీచ్ఛక్రస్య మహతో మహాన్ |

తేనాహమిన్ద్రజాలేనామూంస్తమసాభి దధామి సర్వాన్ ||8||


సేదిరుగ్రా వ్యృద్ధిరార్తిశ్చానపవాచనా |

శ్రమస్తన్ద్రీశ్చ మోహశ్చ తైరమూనభి దధామి సర్వాన్ ||9||


మృత్యవే ऽమూన్ప్ర యఛామి మృత్యుపాశైరమీ సితాః |

మృత్యోర్యే అఘాలా దూతాస్తేభ్య ఏనాన్ప్రతి నయామి బద్ధ్వా ||10||


నయతామూన్మృత్యుదూతా యమదూతా అపోమ్భత |

పరఃసహస్రా హన్యన్తాం తృణేద్వేనాన్మత్యం భవస్య ||11||


సాధ్యా ఏకం జాలదణ్డముద్యత్య యన్త్యోజసా |

రుద్రా ఏకం వసవ ఏకమాదిత్యైరేక ఉద్యతః ||12||


విశ్వే దేవాః ఉపరిష్టాదుబ్జన్తో యన్త్వోజసా |

మధ్యేన ఘ్నన్తో యన్తు సేనామఙ్గిరసో మహీమ్ ||13||


వనస్పతీన్వానస్పత్యానోషధీరుత వీరుధః |

ద్విపాచ్చతుష్పాదిష్ణామి యథా సేనామమూం హనన్ ||14||


గన్ధర్వాప్సరసః సర్పాన్దేవాన్పుణ్యజనాన్పితౄన్ |

దృష్టానదృష్టానిష్ణామి యథా సేనామమూం హనన్ ||15||


ఇమ ఉప్తా మృత్యుపాశా యానాక్రమ్య న ముచ్యసే |

అముష్యా హన్తు సేనాయా ఇదం కూతం సహస్రశః ||16||


ఘర్మః సమిద్ధో అగ్నినాయం హోమః సహస్రహః |

భవశ్చ పృశ్నిబాహుశ్చ శర్వ సేనామమూం హతమ్ ||17||


మృత్యోరాషమా పద్యన్తాం క్షుధం సేదిం వధమ్భయమ్ |

ఇన్ద్రశ్చాక్షుజాలాభ్యాం శర్వ సేనామమూం హతమ్ ||18||


పరాజితాః ప్ర త్రసతామిత్రా నుత్తా ధావత బ్రహ్మణా |

బృహస్పతిప్రనుత్తానాం మామీషాం మోచి కశ్చన ||19||


అవ పద్యన్తామేషామాయుధాని మా శకన్ప్రతిధామిషుమ్ |

అథైషాం బహు బిభ్యతామిషవః ఘ్నన్తు మర్మణి ||20||


సం క్రోశతామేనాన్ద్యావాపృథివీ సమన్తరిక్షం సహ దేవతాభిః |

మా జ్ఞాతారం మా ప్రతిష్ఠాం విదన్త మిథో విఘ్నానా ఉప యన్తు మృత్యుమ్ ||21||


దిశశ్చతస్రో ऽశ్వతర్యో దేవరథస్య పురోదాశాః శపా అన్తరిక్షముద్ధిః |

ద్యావాపృథివీ పక్షసీ ఋతవో ऽభీశవో ऽన్తర్దేశాః కిమ్కరా వాక్పరిరథ్యమ్ ||22||


సంవత్సరో రథః పరివత్సరో రథోపస్థో విరాడీషాగ్నీ రథముఖమ్ |

ఇన్ద్రః సవ్యష్ఠాశ్చన్ద్రమాః సారథిః ||23||


ఇతో జయేతో వి జయ సం జయ జయ స్వాహా |

ఇమే జయన్తు పరామీ జయన్తాం స్వాహైభ్యో దురాహామీభ్యః |

నీలలోహితేనామూనభ్యవతనోమి ||24||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము