అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 7)యా బభ్రవో యాశ్చ శుక్రా రోహిణీరుత పృశ్నయః |

అసిక్నీః కృష్ణా ఓషధీః సర్వా అఛావదామసి ||1||


త్రాయన్తామిమం పురుసం యక్ష్మాద్దేవేషితాదధి |

యాసామ్ద్యౌః పితా పృథివీ మాతా సముద్రో మూలం వీరుధాం బభూవ ||2||


ఆపో అగ్రం దివ్యా ఓషధయః |

తాస్తే యక్ష్మమేనస్య మఙ్గాదఙ్గాదనీనశన్ ||3||


ప్రస్తృణతీ స్తమ్బినీరేకశుఙ్గాః ప్రతన్వతీరోషధీరా వదామి |

అంశుమతీః కణ్డినీర్యా విశాఖా హ్వయామి తే వీరుధో వైశ్వదేవీరుగ్రాః పురుషజీవనీః ||4||


యద్వః సహః సహమానా వీర్యం యచ్చ వో బలమ్ |

తేనేమమస్మాద్యక్ష్మాత్పురుషం ముఞ్చతౌషధీరథో కృణోమి భేషజమ్ ||5||


జీవలాం నఘారిషాం జీవన్తీమోషధీమహమ్ |

అరున్ధతీమున్నయన్తీం పుష్పామ్మధుమతీమిహ హువే ऽస్మా అరిష్టతాతయే ||6||


ఇహా యన్తు ప్రచేతసో మేదినీర్వచసో మమ |

యథేమం పారయామసి పురుషం దురితాదధి ||7||


అగ్నేర్ఘాసో అపాం గర్భో యా రోహన్తి పునర్ణవాః |

ధ్రువాః సహస్రనామ్నీర్భేషజీః సన్త్వాభృతాః ||8||


అవకోల్బా ఉదకాత్మాన ఓషధయః |

వ్యృషన్తు దురితం తీక్ష్ణశృఙ్గ్యః ||9||


ఉన్ముఞ్చన్తీర్వివరుణా ఉగ్రా యా విషదూషనీః |

అథో బలాసనాశనీః కృత్యాదూషణీశ్చ యాస్తా ఇహా యన్త్వోషధీహ్ ||10||


అపక్రీతాః సహీయసీర్వీరుధో యా అభిష్టుతాః |

త్రాయన్తామస్మిన్గ్రామే గామశ్వం పురుషం పశుమ్ ||11||


మధుమన్మూలం మధుమదగ్రమాసామ్మధుమన్మధ్యం వీరుధాం బభూవ |

మధుమత్పర్ణం మధుమత్పుష్పమాసాం మధోః సమ్భక్తా అమృతస్య భక్షో ఘృతమన్నం దుహ్రతాం గోపురోగవమ్ ||12||


యావతీః కియతీశ్చేమాః పృథివ్యామధ్యోషధీః |

తా మా సహస్రపర్ణ్యో మృత్యోర్ముఞ్చన్త్వంహసః ||13||


వైయాఘ్రో మణిర్వీరుధాం త్రాయమానో ऽభిశస్తిపాహ్ |

అమీవాః సర్వా రక్షాంస్యప హన్త్వధి దూరమస్మత్ ||14||


సింహస్యేవ స్తనథోః సం విజన్తే ऽగ్నేరివ విజన్తే ఆభృతాభ్యః |

గవాం యక్ష్మః పురుషాణాం వీరుద్భిరతినుత్తో నావ్యా ఏతు స్రోత్యాః ||15||


ముముచానా ఓషధయో ऽగ్నేర్వైశ్వానరాదధి |

భూమిం సంతవతీరిత యాసాం రాజా వనస్పతిః ||16||


యా రోహన్త్యాఙ్గిరసీః పర్వతేషు సమేషు చ |

తా నః పయస్వతీః శివా ఓషధీః సన్తు శం హృదే ||17||


యాశ్చాహం వేద వీరుధో యాశ్చ పశ్యామి చక్షుషా |

అజ్ఞాతా జానీమశ్చ యా యాసు విద్మ చ సంభృతమ్ ||18||


సర్వాః సమగ్రా ఓషధీర్బోధన్తు వచసో మమ |

యథేమం పారయామసి పురుషమ్దురితాదధి ||19||


అశ్వత్థో దర్భో వీరుధాం సోమో రాజామృతం హవిః |

వ్రీహిర్యవశ్చ భేషజౌ దివసి పుత్రావమర్త్యౌ ||20||


ఉజ్జిహీధ్వే స్తనయత్యభిక్రన్దత్యోషధీః |

యదా వః పృశ్నిమాతరః పర్జన్యో రేతసావతి ||21||


తస్యామృతస్యేమం బలం పురుషం పయయామసి |

అథో కృణోమి భేషజం యథాసచ్ఛతహాయనః ||22||


వరాహో వేద వీరుధం నకులో వేద భేషజీమ్ |

సర్పా గన్ధర్వా యా విదుస్తా అస్మా అవసే హువే ||23||


యాః సుపర్ణా ఆఙ్గిరసీర్దివ్యా యా రఘతో విదుః |

వయాంసి హంసా యా విదుర్యాస్చ సర్వే పతత్రిణః |

మృగా యా విదురోషధీస్తా అస్మా అవసే హువే ||24||


యావతీనామోషధీనాం గావః ప్రాశ్నన్త్యఘ్న్యా యవతీనామజావయః |

తావతీస్తుభ్యమోషధీః శర్మ యఛన్త్వాభృతాః ||25||


యావతీషు మనుష్యా భేషజం భిషజో విదుః |

తావతీర్విశ్వభేషజీరా భరామి త్వామభి ||26||


పుష్పవతీహ్ప్రసూమతీః పలినీరపలా ఉత |

సంమాతర ఇవ దుహ్రామస్మా అరిష్టతాతయే ||27||


ఉత్త్వాహార్షం పఞ్చశలాదథో దశశలాదుత |

అథో యమస్య పడ్వీశాద్విశ్వస్మాద్దేవకిల్బిషాత్ ||28||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము