అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 6)యౌ తే మాతోన్మమార్జ జాతాయాః పతివేదనౌ |

దుర్ణామా తత్ర మా గృధదలింశ ఉత వత్సపః ||1||


పలాలానుపలాలౌ శర్కుం కోకం మలిమ్లుచం పలీజకమ్ |

ఆశ్రేషం వవ్రివాససమృక్షగ్రీవం ప్రమీలినమ్ ||2||


మా సం వృతో మోప సృప ఊరూ మావ సృపో ऽన్తరా |

కృణోమ్యస్యై భేషజం బజం దుర్ణామచాతనమ్ ||3||


దుర్ణామా చ సునామా చోభా సమ్వృతమిఛతః |

అరాయానప హన్మః సునామా స్త్రైణమిఛతామ్ ||4||


యః కృష్ణః కేశ్యసుర స్తమ్బజ ఉత తుణ్డికః |

అరాయానస్యా ముష్కాభ్యాం భంససో ऽప హన్మసి ||5||


అనుజిఘ్రం ప్రమృశన్తం క్రవ్యాదముత రేరిహమ్ |

అరాయాం శ్వకిష్కిణో బజః పిఙ్గో అనీనశత్ ||6||


యస్త్వా స్వప్నే నిపద్యతే భ్రాతా భూత్వా పితేవ చ |

బజస్తాన్త్సహతామితః క్లీబరూపాంస్తిరీతినః ||7||


యస్త్వా స్వపన్తీం త్సరతి యస్త్వా దిప్సతి జాగ్రతీమ్ |

ఛాయామివ ప్ర తాన్త్సూర్యః పరిక్రామన్ననీనశత్ ||8||


యః కృణోతి మృతవత్సామవతోకామిమాం స్త్రియమ్ |

తమోషధే త్వం నాశయాస్యాః కమలమఞ్జివమ్ ||9||


యే శాలాః పరినృత్యన్తి సాయం గర్దభనాదినః |

కుసూలా యే చ కుక్షిలాః కకుభాః కరుమాః స్రిమాః |

తానోషధే త్వం గన్ధేన విషూచీనాన్వి నాశయ ||10||


యే కుకున్ధాః కుకిరభాః కృత్తీర్దూర్శాని బిభ్రతి |

క్లీబా ఇవ ప్రనృత్యన్తో వనే యే కుర్వతే ఘోషం తానితో నాశయామసి ||11||


యే సూర్యం న తితిక్షన్త ఆతపన్తమముం దివః |

అరాయాన్బస్తవాసినో దుర్గన్ధీంల్లోహితాస్యాన్మకకాన్నాశయామసి ||12||


య ఆత్మానమతిమాత్రమంస ఆధాయ బిభ్రతి |

స్త్రీణాం శ్రోణిప్రతోదిన ఇన్ద్ర రక్షాంసి నాశయ ||13||


యే పూర్వే బధ్వో యన్తి హస్తే శృఙ్గాని బిభ్రతః |

ఆపాకేస్థాః ప్రహాసిన స్తమ్బే యే కుర్వతే జ్యోతిస్తానితో నాశయామసి ||14||


యేషామ్పశ్చాత్ప్రపదాని పురః పార్ష్ణీః పురో ముఖా |

ఖలజాః శకధూమజా ఉరుణ్డా యే చ మట్మటాః కుమ్భముష్కా అయాశవః |

తానస్యా బ్రహ్మణస్పతే ప్రతీబోధేన నాశయ ||15||


పర్యస్తాక్షా అప్రచఙ్కశా అస్త్రైణాః సన్తు పణ్డగాః |

అవ భేషజ పాదయ య ఇమాం సంవివృత్సత్యపతిః స్వపతిం స్త్రియమ్ ||16||


ఉద్ధర్షిణం మునికేశం జమ్భయన్తం మరీమృశమ్ |

ఉపేషన్తముదుమ్బలం తుణ్డేలముత శాలుడమ్ |

పదా ప్ర విధ్య పార్ష్ణ్యా స్థాలీం గౌరివ స్పన్దనా ||17||


యస్తే గర్భం ప్రతిమృశాజ్జాతం వా మారయాతి తే |

పిఙ్గస్తముగ్రధన్వా కృణోతు హృదయావిధమ్ ||18||


యే అమ్నో జతాన్మారయన్తి సూతికా అనుశేరతే |

స్త్రీభాగాన్పిఙ్గో గన్ధర్వాన్వాతో అభ్రమివాజతు ||19||


పరిసృష్టం ధరయతు యద్ధితం మావ పాది తత్ |

గర్భం త ఉగ్రౌ రక్షతామ్భేషజౌ నీవిభార్యౌ ||20||


పవీనసాత్తఙ్గల్వా ఛాయకాదుత నగ్నకాత్ |

ప్రజాయై పత్యే త్వా పిఙ్గః పరి పాతు కిమీదినః ||21||


ద్వ్యాస్యాచ్చతురక్షాత్పఞ్చపదాదనఙ్గురేః |

వృన్తాదభి ప్రసర్పతః పరి పాహి వరీవృతాత్ ||22||


య ఆమం మామ్సమదన్తి పౌరుషేయం చ యే క్రవిః |

గర్భాన్ఖాదన్తి కేశవాస్తానితో నాశయామసి ||23||


యే సూర్యాత్పరిసర్పన్తి స్నుషేవ శ్వశురాదధి |

బజశ్చ తేషాం పిఙ్గశ్చ హృదయే ऽధి ని విధ్యతామ్ ||24||


పిఙ్గ రక్ష జాయమానం మా పుమాంసం స్త్రియం క్రన్ |

ఆణ్డాదో గర్భాన్మా దభన్బాధస్వేతః కిమీదినః ||25||


అప్రజాస్త్వం మార్తవత్సమాద్రోదమఘమావయమ్ |

వృక్షాదివ స్రజమ్కృత్వాప్రియే ప్రతి ముఞ్చ తత్ ||26||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము