అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 5)అయం ప్రతిసరో మణిర్వీరో వీరాయ బధ్యతే |

వీర్యవాన్త్సపత్నహా శూరవీరః పరిపాణః సుమఙ్గలః ||1||


అయం మణిః సపత్నహా సువీరః సహస్వాన్వాజీ సహమాన ఉగ్రః |

ప్రత్యక్కృత్యా దూషయన్నేతి వీరః ||2||


అనేనేన్ద్రో మణినా వృత్రమహన్ననేనాసురాన్పరాభావయన్మనీషీ |

అనేనాజయద్ద్యావాపృథివీ ఉభే ఇమే అనేనాజయత్ప్రదిశశ్చతస్రః ||3||


అయం స్రాక్త్యో మణిః ప్రతీవర్తః ప్రతిసరః |

ఓజస్వాన్విమృధో వశీ సో అస్మాన్పాతు సర్వతః ||4||


తదగ్నిరాహ తదు సోమ ఆహ బృహస్పతిః సవితా తదిన్ద్రః |

తే మే దేవాః పురోహితాః ప్రతీచీః కృత్యాః ప్రతిసరైరజన్తు ||5||


అన్తర్దధే ద్యావాపృథివీ ఉతాహరుత సూర్యమ్ |

తే మే దేవాః పురోహితాః ప్రతీచీః కృత్యాః ప్రతిసరైరజన్తు ||6||


యే స్రాక్త్యం మణిం జనా వర్మాణి కృణ్వతే |

సూర్య ఇవ దివమారుహ్య వి కృత్యా బాధతే వశీ ||7||


స్రాక్త్యేన మణినా ఋషిణేవ మనీషిణా |

అజైషం సర్వాః పృతనా వి మృధో హన్మి రక్షసః ||8||


యాః కృత్యా ఆఙ్గిరసీర్యాః కృత్యా ఆసురీర్యాః |

కృత్యాః స్వయంకృతా యా ఉ చాన్యేభిరాభృతాః |

ఉభయీస్తాః పరా యన్తు పరావతో నవతిం నావ్యా3 అతి ||9||


అస్మై మణిం వర్మ బధ్నన్తు దేవా ఇన్ద్రో విష్ణుః సవితా రుద్రో అగ్నిః |

ప్రజాపతిః పరమేష్ఠీ విరాడ్వైశ్వానర ఋషయశ్చ సర్వే ||10||


ఉత్తమో అస్యోషధీనామనడ్వాన్జగతామివ వ్యాఘ్రః శ్వపదామివ |

యమైఛామావిదామ తం ప్రతిస్పాశనమన్తితమ్ ||11||


స ఇద్వ్యాఘ్రో భవత్యథో సింహో అథో వృషా |

అథో సపత్నకర్శనో యో బిభర్తీమం మణిమ్ ||12||


నైనం ఘ్నన్త్యప్సరసో న గన్ధర్వా న మర్త్యాః |

సర్వా దిశో వి రాజతి యో బిభర్తీమం మణిమ్ ||13||


కశ్యపస్త్వామసృజత కశ్యపస్త్వా సమైరయత్ |

అబిభస్త్వేన్ద్రో మానుషే బిభ్రత్సంశ్రేషిణే ऽజయత్ |

మణిం సహస్రవీర్యం వర్మ దేవా అకృణ్వత ||14||


యస్త్వా కృత్యాభిర్యస్త్వా దీక్షాభిర్యజ్ఞైర్యస్త్వా జిఘాంసతి |

ప్రత్యక్త్వమిన్ద్ర తం జహి వజ్రేణ శతపర్వణా ||15||


అయమిద్వై ప్రతీవర్త ఓజస్వాన్సంజయో మణిః |

ప్రజాం ధనం చ రక్షతు పరిపాణః సుమఙ్గలః ||16||


అసపత్నం నో అధరాదసపత్నం న ఉత్తరాత్ |

ఇన్ద్రాసపత్నం నః పశ్చాజ్జ్యోతిః శూర పురస్కృధి ||17||


వర్మ మే ద్యావాపృథివీ వర్మాహర్వర్మ సూర్యః |

వర్మ మ ఇన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ వర్మ ధాతా దధాతు మే ||18||


అैన్ద్రాగ్నం వర్మ బహులం యదుగ్రం విశ్వే దేవా నాతివిధ్యన్తి సర్వే |

తన్మే తన్వం త్రాయతాం సర్వతో బృహదాయుష్మాం జరదష్టిర్యథాసాని ||19||


ఆ మారుక్షద్దేవమణిర్మహ్యా అరిష్టతాతయే |

ఇమం మేథిమభిసంవిశధ్వం తనూపానం త్రివరూథమోజసే ||20||


అస్మిన్నిన్ద్రో ని దధాతు నృమ్ణమిమం దేవాసో అభిసంవిశధ్వమ్ |

దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయాయుష్మాన్జరదష్టిర్యథాసత్ ||21||


స్వస్తిదా విశాం పతిర్వృత్రహా విమృధో వశీ |

ఇన్ద్రో బధ్నాతు తే మణిం జిగీవాఁ అపరాజితః |

సోమపా అభయఙ్కరో వృషా |

స త్వా రక్షతు సర్వతో దివా నక్తం చ విశ్వతః ||22||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము