అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 8 - సూక్తము 4)ఇన్ద్రాసోమా తపతం రక్ష ఉబ్జతం న్యర్పయతం వృషణా తమోవృధః |

పరా శృణీతమచితో న్యోషతం హతం నుదేథాం ని శిశీతమత్త్రిణః ||1||


ఇన్ద్రాసోమా సమఘశంసమభ్యఘం తపుర్యయస్తు చరురగ్నిమాఁ ఇవ |

బ్రహ్మద్విషే క్రవ్యాదే ఘోరచక్షసే ద్వేషో ధత్తమనవాయం కిమీదినే ||2||


ఇన్ద్రాసోమా దుష్కృతో వవ్రే అన్తరనారమ్భణే తమసి ప్ర విధ్యతమ్ |

యతో నైషాం పునరేకశ్చనోదయత్తద్వామస్తు సహసే మన్యుమచ్ఛవః ||3||


ఇన్ద్రాసోమా వర్తయతం దివో వధం సం పృథివ్యా అఘశంసాయ తర్హణమ్ |

ఉత్తక్షతం స్వర్యం పర్వతేభ్యో యేన రక్షో వావృధానం నిజూర్వథః ||4||


ఇన్ద్రాసోమా వర్తయతం దివస్పర్యగ్నితప్తేభిర్యువమశ్మహన్మభిః |

తపుర్వధేభిరజరేభిరత్త్రిణో ని పర్శానే విధ్యతం యన్తు నిస్వరమ్ ||5||


ఇన్ద్రాసోమా పరి వాం భూతు విశ్వత ఇయం మతిః కక్ష్యాశ్వేవ వాజినా |

యాం వాం హోత్రాం పరిహినోమి మేధయేమా బ్రహ్మాణి నృపతీ ఇవ జిన్వతమ్ ||6||


ప్రతి స్మరేథాం తుజయద్భిరేవైర్హతం ద్రుహో రక్షసో భఙ్గురావతః |

ఇన్ద్రాసోమా దుష్కృతే మా సుగం భూద్యో మా కదా చిదభిదాసతి ద్రుహుః ||7||


యో మా పాకేన మనసా చరన్తమభిచష్టే అనృతేభిర్వచోభిః |

ఆప ఇవ కాశినా సమ్గృభీతా అసన్నస్త్వసతః ఇన్ద్ర వక్తా ||8||


యే పాకశంసం విహరన్త ఏవైర్యే వా భద్రం దూషయన్తి స్వధాభిః |

అహయే వా తాన్ప్రదదాతు సోమ ఆ వా దధాతు నిరృతేరుపష్ఠే ||9||


యో నో రసం దిప్సతి పిత్వో అగ్నే అశ్వానాం గవాం యస్తనూనామ్ |

రిపు స్తేన స్తేయకృద్దభ్రమేతు ని ష హీయతాం తన్వా3 తనా చ ||10||


పరః సో అస్తు తన్వా3 తనా చ తిస్రః పృథివీరధో అస్తు విశ్వాః |

ప్రతి శుష్యతు యశో అస్య దేవా యో మా దివా దిప్సతి యశ్చ నక్తమ్ ||11||


సువిజ్ఞానం చికితుషే జనాయ సచ్చాసచ్చ వచసీ పస్పృధాతే |

తస్యోర్యత్సత్యం యతరదృజీయస్తదిత్సోమో ऽవతి హన్త్యసత్ ||12||


న వా ఉ సోమో వృజినం హినోతి న క్షత్రియమ్మిథుయా ధారయన్తమ్ |

హన్తి రక్షో హన్త్యాసద్వదన్తముభావిన్ద్రస్య ప్రసితౌ శయాతే ||13||


యది వాహమనృతదేవో అస్మి మోఘం వా దేవాఁ అప్యూహే అగ్నే |

కిమస్మభ్యం జాతవేదో హృణీషే ద్రోఘవాచస్తే నిరృథం సచన్తామ్ ||14||


అద్యా మురీయ యది యాతుధానో అస్మి యది వాయుస్తతప పురుషస్య |

అధా స వీరైర్దశభిర్వి యూయా యో మా మోఘం యాతుధానేత్యాహ ||15||


యో మాయాతుం యాతుధానేత్యాహ యో వా రక్షాః శిచిరస్మీత్యాహ |

ఇన్ద్రస్తం హన్తు మహతా వధేన విశ్వస్య జన్తోరధమస్పదీష్ట ||16||


ప్ర యా జిగాతి ఖర్గలేవ నక్తమప ద్రుహుస్తన్వం గూహమానా |

వవ్రమనన్తమవ సా పదీష్టిఅ గ్రావాణో ఘ్నన్తు రక్షస ఉపబ్దైః ||17||


వి తిష్ఠధ్వమ్మరుతో విక్ష్వి3ఛత గృభాయత రక్షసః సం పినష్టన్ |

వయో యే భూత్వా పతయన్తి నక్తభిర్యే వా రిపో దధిరే దేవే అధ్వరే ||18||


ప్ర వర్తయ దివో ऽశ్మానమిన్ద్ర సోమశితం మఘవన్త్సం శిశాధి |

ప్రాక్తో అపాక్తో అధరాదుదక్తో ऽభి జహి రక్షసః పర్వతేన ||19||


ఏత ఉ త్యే పతయన్తి శ్వయాతవ ఇన్ద్రం దిప్సన్తి దిప్సవో ऽదాభ్యమ్ |

శిశీతే శక్రః పిశునేభ్యో వధం నునం సృజదశనిం యాతుమద్భ్యః ||20||


ఇన్ద్రో యాతూనామభవత్పరాశరో హవిర్మథీనామభ్యా3వివాసతామ్ |

అభీదు శక్రః పరశుర్యథా వనం పాత్రేవ భిన్దన్త్సత ఏతు రక్షసః ||21||


ఉలూకయాతుం శుశులూకయాతుం జహి శ్వయాతుముత కోకయాతుమ్ |

సుపర్ణయాతుముత గృధ్రయాతుం దృషదేవ ప్ర మృణ రక్ష ఇన్ద్ర ||22||


మా నో రక్షో అభి నడ్యాతుమావదపోఛన్తు మిథునా యే కిమీదినః |

పృథివీ నః పార్థివాత్పాత్వంహసో ऽన్తరిక్షం దివ్యాత్పాత్వస్మాన్ ||23||


ఇన్ద్ర జహి పుమాంసం యాతుధానముత స్త్రియం మాయయా శాశదానామ్ |

విగ్రీవాసో మూరదేవా ఋదన్తు మా తే దృశన్త్సూర్యముచ్చరన్తమ్ ||24||


ప్రతి చక్ష్వ వి చక్ష్వేన్ద్రశ్చ సోమ జాగృతమ్ |

రక్షోభ్యో వధమస్యతమశనిం యాతుమద్భ్యః ||25||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము